رفتن به مطلب
iranwebserver میزبانی وب

yasweb

کاربر عضو
 • تعداد ارسال ها

  68
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

درباره yasweb

 • درجه
  کاربر نیمه فعال
 • تاریخ تولد تعیین نشده
 1. با سلام . من میخوام رفتار دکمه افزودن به سبد خرید ووکامرس رو مثل دکمه edd کنم . یعنی هر جایی که خواستم دکمه افزودن به سبد خرید ووکامرس رو نشون بدم . ممنون میشم راهنمایی کنید ...
 2. yasweb

  ساخت بنرهای تبلیغاتی مثل بامیلو

  دوست عزیز ، چون ف . ی . ل . ت . ر هست نتونستید ببینید .
 3. با سلام . در یکی از سایتهای خارجی یک تبلیغ از بامیلو دیدم که خیلی خوشم اومد . از دوستان کسی هست تا کد تبلیغاتی این بنر رو قرار بده ؟ آدرس سایت : [محتوای مخفی]
 4. yasweb

  تداخل در پرشین ووکامرس

  با سلام . من هم همین مشکل رو دارم ...
 5. اگه بخوایم حذف کنیم این قسمت رو باید چیکار کنیم ؟
 6. با سلام خدمت دوستان . وبسایت من پس از اپدیت به نسخه 4.5.1 ، لودر مطالبش کار نمیکنه و مطالب ظاهر نمیشه ! لطفا ؛ راهنمایی کنید ... میتونید به وبسایتم سر بزنید و ببینید . press90.com
 7. با سلام دوست عزیز ، hannanstd.ir از زحماتتون متشکرم . مشکل دکمه ها حل شد ، اما با تغییر رنگ مورد نظر ؛ همه دکمه ها رنگش تغییر میکنه !! آیا کدی هست که فقط انحصارا دکمه edd تغییر کنه ؟ نکته بعدی اینکه ، واحد ریال به تومان تغییری نکرد !!!
 8. دوستان ، از درخواست من یک هفته گذشت . آقا Mohammad و سایر دوستان لطفا بنده رو راهنمایی کنید .
 9. سلام دوستان . پاسخ کمک بنده چی شد ؟؟
 10. بفرمایید . این یکی از محصولات edd [محتوای مخفی] این هم کدهای فایل فانکشنم . لطفا زحمت تبدیل ریال به تومان هم بکشید . ممنون <?php/** * @package WordPress * @subpackage Kleo * @[member=Author] SeventhQueen <themesupport@seventhqueen.com> * @since Kleo 1.0 *//***************************************************:: Load Kleo framework***************************************************/require_once( trailingslashit( get_template_directory() ) . 'kleo-framework/kleo.php' );if ( ! isset( $content_width ) ){ $content_width = 1200;}/***************************************************:: Load Theme specific functions***************************************************/require_once( trailingslashit( get_template_directory() ) . 'lib/theme-functions.php' );/** * Sets up theme defaults and registers the various WordPress features * * @uses load_theme_textdomain() For translation/localization support. * @uses add_editor_style() To add a Visual Editor stylesheet. * @uses add_theme_support() To add support for post thumbnails, automatic feed links, * custom background, and post formats. * @uses register_nav_menu() To add support for navigation menus. * @uses set_post_thumbnail_size() To set a custom post thumbnail size. * * @since Kleo Framework 1.0 */function kleo_setup() { /* * Makes theme available for translation. * Translations can be added to the /languages/ directory. */ load_theme_textdomain( 'kleo_framework', get_template_directory() . '/languages' ); /* This theme styles the visual editor with editor-style.css to match the theme style. */ add_editor_style(); /* Adds RSS feed links to <head> for posts and comments. */ add_theme_support( 'automatic-feed-links' ); /* * Enable support for Post Formats. * See [محتوای مخفی] */ add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'image', 'video', 'audio', 'quote', 'link', 'gallery', ) ); /* This theme uses wp_nav_menu() in two locations. */ register_nav_menu( 'primary', __( 'Primary Menu', 'kleo_framework' ) ); register_nav_menu( 'top', __( 'Top Menu', 'kleo_framework' ) ); /* This theme uses a custom image size for featured images, displayed on "standard" posts. */ add_theme_support( 'post-thumbnails' ); set_post_thumbnail_size( 672, 9999 ); // Unlimited height, soft crop add_image_size( 'kleo-full-width', 1038, 583 ); /* * Switch default core markup for search form, comment form, and comments * to output valid HTML5. */ add_theme_support( 'html5', array( 'search-form', 'comment-form', 'comment-list', ) ); // Add support for featured content. add_theme_support( 'featured-content', array( 'featured_content_filter' => 'kleo_get_featured_posts', 'max_posts' => 6, ) ); /* Specific framework functionality */ add_theme_support( 'kleo-sidebar-generator' ); add_theme_support( 'kleo-facebook-login' ); add_theme_support( 'kleo-mega-menu' ); add_theme_support( 'kleo-menu-items' ); add_theme_support( 'kleo-portfolio' ); /* Third-party plugins */ add_theme_support( 'bbpress' ); add_theme_support( 'woocommerce' ); }add_action( 'after_setup_theme', 'kleo_setup' );if (!function_exists('kleo_wp_title')): /** * Creates a nicely formatted and more specific title element text * for output in head of document, based on current view. * * @since Kleo Framework 1.0 * * @[member=paramis] string $title Default title text for current view. * @[member=paramis] string $sep Optional separator. * @return string Filtered title. */ function kleo_wp_title( $title, $sep ) { global $paged, $page; if ( is_feed() ) { return $title; } // Add the site name. $title .= get_bloginfo( 'name' ); // Add the site description for the home/front page. $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' ); if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) { $title = "$title $sep $site_description"; } // Add a page number if necessary. if ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) { $title = "$title $sep " . sprintf( __( 'Page %s', 'kleo_framework' ), max( $paged, $page ) ); } return $title; } add_filter( 'wp_title', 'kleo_wp_title', 10, 2 );endif;/***************************************************:: Main menu Navigation***************************************************//** * Modify some elements for the menu */if ( ! class_exists( 'kleo_walker_nav_menu' ) ): class kleo_walker_nav_menu extends Walker_Nav_Menu { /** * @see Walker::start_lvl() * @since 3.0.0 * * @[member=paramis] string $output Passed by reference. Used to append additional content. * @[member=paramis] int $depth Depth of page. Used for padding. */ public function start_lvl( &$output, $depth = 0, $args = array() ) { $indent = str_repeat( "\t", $depth ); $output .= "\n$indent<ul role=\"menu\" class=\"dropdown-menu".($depth ===0?" pull-left":"")."\">\n"; } /** * @see Walker::start_el() * @since 3.0.0 * * @[member=paramis] string $output Passed by reference. Used to append additional content. * @[member=paramis] object $item Menu item data object. * @[member=paramis] int $depth Depth of menu item. Used for padding. * @[member=paramis] int $current_page Menu item ID. * @[member=paramis] object $args */ public function start_el( &$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0 ) { $indent = ( $depth ) ? str_repeat( "\t", $depth ) : ''; /** * Dividers, Headers or Disabled * ============================= * Determine whether the item is a Divider, Header, Disabled or regular * menu item. To prevent errors we use the strcasecmp() function to so a * comparison that is not case sensitive. The strcasecmp() function returns * a 0 if the strings are equal. */ if ( strcasecmp( $item->attr_title, 'divider' ) == 0 && $depth === 1 ) { $output .= $indent . '<li role="presentation" class="divider">'; } else if ( strcasecmp( $item->title, 'divider') == 0 && $depth === 1 ) { $output .= $indent . '<li role="presentation" class="divider">'; } else if ( strcasecmp( $item->attr_title, 'dropdown-header') == 0 && $depth === 1 ) { $output .= $indent . '<li role="presentation" class="dropdown-header">' . esc_attr( $item->title ); } else if ( strcasecmp($item->attr_title, 'disabled' ) == 0 ) { $output .= $indent . '<li role="presentation" class="disabled"><a href="#">' . esc_attr( $item->title ) . '</a>'; } else { $class_names = $value = ''; $classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes; $classes[] = 'menu-item-' . $item->ID; $class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes ), $item, $args ) ); if ( $args->has_children && $depth === 1 ) { $class_names .= ' dropdown-submenu'; } elseif($args->has_children) { $class_names .= ' dropdown'; if ($item->mega == 'yes') { $class_names .= ' kleo-megamenu'; } $submenus = $depth == 0 ? get_posts( array( 'post_type' => 'nav_menu_item', 'numberposts' => -1, 'orderby' => 'menu_order', 'order' => 'ASC', 'meta_query' => array( array( 'key' => '_menu_item_menu_item_parent', 'value' => $item->ID ) ) ) ) : false; $count = $submenus ? count( $submenus ) : 'no'; $class_names .= ' mega-' . $count . '-cols'; } if ( in_array( 'current-menu-item', $classes ) ) $class_names .= ' active'; $class_names = $class_names ? ' class="' . esc_attr( $class_names ) . '"' : ''; $id = apply_filters( 'nav_menu_item_id', 'menu-item-'. $item->ID, $item, $args ); $id = $id ? ' id="' . esc_attr( $id ) . '"' : ''; $data_li = $indent . '<li' . $id . $value . $class_names .'>'; $atts = array(); if (strpos($item->attr_title,'class=') !== false) { $atts['class'] = (isset($atts['class']) ? $atts['class']." " : '') . str_replace('class=', '', $item->attr_title); }else { $atts['title'] = ! empty( $item->attr_title ) ? $item->attr_title : ( ! empty( $item->title ) ? esc_attr($item->title) : '' ); } $atts['target'] = ! empty( $item->target ) ? $item->target : ''; $atts['rel'] = ! empty( $item->xfn ) ? $item->xfn : ''; // If item has_children add atts to a. if ( $args->has_children && $depth === 0 ) { //$atts['href'] = '#'; $atts['href'] = ! empty( $item->url ) ? $item->url : ''; //$atts['data-toggle'] = 'dropdown'; $atts['class'] = 'js-activated'; } else { $atts['href'] = ! empty( $item->url ) ? $item->url : ''; } $atts = apply_filters( 'nav_menu_link_attributes', $atts, $item, $args ); $attributes = ''; foreach ( $atts as $attr => $value ) { if ( ! empty( $value ) ) { $value = ( 'href' === $attr ) ? esc_url( $value ) : esc_attr( $value ); $attributes .= ' ' . $attr . '="' . $value . '"'; } } $item_output = $args->before; $item_output .= '<a'. $attributes .'>'; /* Menu icons */ if (isset( $item->icon ) && $item->icon != '') { $title_icon = '<i class="icon-' . $item->icon . '"></i>'; if ( $item->iconpos == 'after' ) { $title = $item->title . ' ' . $title_icon; } elseif ( $item->iconpos == 'icon' ) { $title = $title_icon; } else { $title = $title_icon . ' ' . $item->title; } } else { $title = $item->title; } $item_output .= $args->link_before . apply_filters( 'the_title', $title, $item->ID ) . $args->link_after; $item_output .= ( $args->has_children && in_array($depth, array(0,1))) ? ' <span class="caret"></span></a>' : '</a>'; $item_output .= $args->after; //custom filters $css_target = preg_match( '/\skleo-(.*)-nav/', implode( ' ', $item->classes), $matches ); // If this isn't a KLEO menu item, we can stop here if ( ! empty( $matches[1] ) ) { $item_output = apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el_' . $matches[1], $item_output, $item, $depth, $args ); $data_li = apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el_li_' . $matches[1], $data_li, $item, $depth, $args); } $output .= $data_li; $output .= apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args ); } } /** * Traverse elements to create list from elements. * * Display one element if the element doesn't have any children otherwise, * display the element and its children. Will only traverse up to the max * depth and no ignore elements under that depth. * * This method shouldn't be called directly, use the walk() method instead. * * @see Walker::start_el() * @since 2.5.0 * * @[member=paramis] object $element Data object * @[member=paramis] array $children_elements List of elements to continue traversing. * @[member=paramis] int $max_depth Max depth to traverse. * @[member=paramis] int $depth Depth of current element. * @[member=paramis] array $args * @[member=paramis] string $output Passed by reference. Used to append additional content. * @return null Null on failure with no changes to parameters. */ public function display_element( $element, &$children_elements, $max_depth, $depth, $args, &$output ) { if ( ! $element ) return; $id_field = $this->db_fields['id']; // Display this element. if ( is_object( $args[0] ) ) $args[0]->has_children = ! empty( $children_elements[ $element->$id_field ] ); parent::display_element( $element, $children_elements, $max_depth, $depth, $args, $output ); } /** * Menu Fallback * ============= * If this function is assigned to the wp_nav_menu's fallback_cb variable * and a manu has not been assigned to the theme location in the WordPress * menu manager the function with display nothing to a non-logged in user, * and will add a link to the WordPress menu manager if logged in as an admin. * * @[member=paramis] array $args passed from the wp_nav_menu function. * */ public static function fallback( $args ) { if ( current_user_can( 'manage_options' ) ) { extract( $args ); $fb_output = null; if ( $container ) { $fb_output = '<' . $container; if ( $container_id ) $fb_output .= ' id="' . $container_id . '"'; if ( $container_class ) $fb_output .= ' class="' . $container_class . '"'; $fb_output .= '>'; } $fb_output .= '<ul'; if ( $menu_id ) $fb_output .= ' id="' . $menu_id . '"'; if ( $menu_class ) $fb_output .= ' class="' . $menu_class . '"'; $fb_output .= '>'; $fb_output .= '<li><a href="' . admin_url( 'nav-menus.php' ) . '">Add a menu</a></li>'; $fb_output .= '</ul>'; if ( $container ) $fb_output .= '</' . $container . '>'; echo $fb_output; } } } endif;//------------------------------------------------------------------------------/***************************************************:: Featured content ***************************************************//** * Getter function for Featured Content Plugin. * * @since Kleo 1.0 * * @return array An array of WP_Post objects. */function kleo_get_featured_posts() { /** * Filter the featured posts to return in Kleo. * * @since Kleo 1.0 * * @[member=paramis] array|bool $posts Array of featured posts, otherwise false. */ return apply_filters( 'kleo_get_featured_posts', array() );}/** * A helper conditional function that returns a boolean value. * * @since Kleo 1.0 * * @return bool Whether there are featured posts. */function kleo_has_featured_posts() { return ! is_paged() && (bool) kleo_get_featured_posts();}/* * Add Featured Content functionality. * * To overwrite in a plugin, define your own Featured_Content class on or * before the 'setup_theme' hook. */if ( ! class_exists( 'Featured_Content' ) && 'plugins.php' !== $GLOBALS['pagenow'] ) { require get_template_directory() . '/lib/featured-content/featured-content.php';}//------------------------------------------------------------------------------if (!function_exists('kleo_widgets_init')): /** * Registers our main widget area and the front page widget areas. * * @since Kleo 1.0 */ function kleo_widgets_init() { register_sidebar( array( 'name' => __( 'Main Sidebar', 'kleo_framework' ), 'id' => 'sidebar-1', 'description' => __( 'Default sidebar', 'kleo_framework' ), 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4 class="widget-title">', 'after_title' => '</h4>', ) ); register_sidebar(array( 'name' => 'Footer column 1', 'id' => 'footer-1', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4 class="widget-title">', 'after_title' => '</h4>', )); register_sidebar(array( 'name' => 'Footer column 2', 'id' => 'footer-2', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4 class="widget-title">', 'after_title' => '</h4>', )); register_sidebar(array( 'name' => 'Footer column 3', 'id' => 'footer-3', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4 class="widget-title">', 'after_title' => '</h4>', )); register_sidebar(array( 'name' => 'Footer column 4', 'id' => 'footer-4', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4 class="widget-title">', 'after_title' => '</h4>', )); register_sidebar(array( 'name' => 'Extra - for 3 columns pages', 'id' => 'extra', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4 class="widget-title">', 'after_title' => '</h4>', )); register_sidebar(array( 'name' => 'Shop sidebar', 'id' => 'shop-1', 'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4 class="widget-title">', 'after_title' => '</h4>', )); }endif;add_action( 'widgets_init', 'kleo_widgets_init' );if ( ! function_exists( 'kleo_entry_meta' ) ) : /** * Prints HTML with meta information for current post: categories, tags, permalink, author, and date. * Create your own kleo_entry_meta() to override in a child theme. * @since 1.0 */ function kleo_entry_meta($echo=true, $att=array()) { $meta_list = array(); // Translators: used between list items, there is a space after the comma. $categories_list = get_the_category_list( __( ', ', 'kleo_framework' ) ); // Translators: used between list items, there is a space after the comma. $tag_list = get_the_tag_list( '', __( ', ', 'kleo_framework' ) ); $date = sprintf( '<a href="%1$s" title="%2$s" rel="bookmark" class="post-time"><time class="entry-date" datetime="%3$s">%4$s</time></a>', esc_url( get_permalink() ), esc_attr( get_the_time() ), esc_attr( get_the_date( 'c' ) ), esc_html( get_the_date() ) ); $author = sprintf( '<a href="%1$s" title="%2$s" rel="author">%3$s</a>', esc_url( get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ) ), esc_attr( sprintf( __( 'View all posts by %s', 'kleo_framework' ), get_the_author() ) ), get_the_author() ); $meta_list[] = '<small class="meta-author">'.$author.'</small>'; $meta_list[] = '<small>'.$date.'</small>'; $cat_tag = array(); if ( $categories_list ) { $cat_tag[] = $categories_list; } if ($tag_list) { $cat_tag[] = $tag_list; } if (!empty($cat_tag)) { $meta_list[] = '<small class="meta-category">'.implode(", ",$cat_tag).'</small>'; } //comments if (!isset($att['comments']) || (isset($att['comments']) && $att['comments'] !== false)) { $meta_list[] = '<small class="meta-comment-count"><a href="'. get_permalink().'#comments">'.get_comments_number().' <i class="icon-chat-1 hover-tip" data-original-title="'.sprintf( _n( 'This article has one comment', 'This article has %1$s comments', get_comments_number(), 'kleo_framework' ),number_format_i18n( get_comments_number() ) ).'" data-toggle="tooltip" data-placement="top"></i></a></small>'; } if ($echo) { echo implode(", ", $meta_list); } else { return implode(", ", $meta_list); } }endif;/***************************************************:: Comments functions***************************************************/if (!function_exists('kleo_custom_comments')) { /** * Display customized comments * @[member=paramis] object $comment * @[member=paramis] array $args * @[member=paramis] integer $depth */ function kleo_custom_comments($comment, $args, $depth) { $GLOBALS['comment'] = $comment; $GLOBALS['comment_depth'] = $depth; ?> <li id="comment-<?php comment_ID() ?>" <?php comment_class('clearfix') ?>> <div class="comment-wrap clearfix"> <div class="comment-avatar kleo-rounded"> <?php if(function_exists('get_avatar')) { echo get_avatar($comment, '100'); } ?> <?php if ($comment->comment_author_email == get_the_author_meta('email')) { ?> <span class="tooltip"><?php _e("Author", "kleo_framework"); ?><span class="arrow"></span></span> <?php } ?> </div> <div class="comment-content"> <div class="comment-meta"> <?php printf('<span class="comment-author">%1$s</span> <span class="comment-date">%2$s</span>', get_comment_author_link(), human_time_diff( get_comment_time('U'), current_time('timestamp') ) . ' ' . __("ago", "kleo_framework") ); ?> </div> <?php if ($comment->comment_approved == '0') _e("<span class='unapproved'>Your comment is awaiting moderation.</span>\n", 'kleo_framework') ?> <div class="comment-body"> <?php comment_text() ?> </div> <div class="comment-meta-actions"> <?php edit_comment_link(__('Edit', 'kleo_framework'), '<span class="edit-link">', '</span><span class="meta-sep"> |</span>'); ?> <?php if($args['type'] == 'all' || get_comment_type() == 'comment') : comment_reply_link(array_merge($args, array( 'reply_text' => __('Reply','kleo_framework'), 'login_text' => __('Log in to reply.','kleo_framework'), 'depth' => $depth, 'before' => '<span class="comment-reply">', 'after' => '</span>' ))); endif; ?> </div> </div> </div><?php }} // end kleo_custom_commentsif (!function_exists('kleo_comment_form')) : /** * Outputs a complete commenting form for use within a template. * Most strings and form fields may be controlled through the $args array passed * into the function, while you may also choose to use the comment_form_default_fields * filter to modify the array of default fields if you'd just like to add a new * one or remove a single field. All fields are also individually passed through * a filter of the form comment_form_field_$name where $name is the key used * in the array of fields. * * @[member=paramis] array $args Options for strings, fields etc in the form * @[member=paramis] mixed $post_id Post ID to generate the form for, uses the current post if null * @return void */ function kleo_comment_form( $args = array(), $post_id = null ) { global $id; $user = wp_get_current_user(); $user_identity = $user->exists() ? $user->display_name : ''; if ( null === $post_id ) { $post_id = $id; } else { $id = $post_id; } if ( comments_open( $post_id ) ) : ?> <div id="respond-wrap"> <?php $commenter = wp_get_current_commenter(); $req = get_option( 'require_name_email' ); $aria_req = ( $req ? " aria-required='true'" : '' ); $fields = array( 'author' => '<div class="row"><p class="comment-form-author col-sm-4"><label for="author">' . __( 'Name', 'kleo_framework' ) . '</label> ' . ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) . '<input id="author" name="author" type="text" class="form-control" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>', 'email' => '<p class="comment-form-email col-sm-4"><label for="email">' . __( 'Email', 'kleo_framework' ) . '</label> ' . ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) . '<input id="email" name="email" type="text" class="form-control" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) . '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>', 'url' => '<p class="comment-form-url col-sm-4"><label for="url">' . __( 'Website', 'kleo_framework' ) . '</label><input id="url" name="url" type="text" class="form-control" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) . '" size="30" /></p></div>' ); if (function_exists('bp_is_active')) { $profile_link = bp_get_loggedin_user_link(); } else { $profile_link = admin_url( 'profile.php' ); } $comments_args = array( 'fields' => apply_filters( 'comment_form_default_fields', $fields ), 'logged_in_as' => '<p class="logged-in-as">' . sprintf( __( 'Logged in as <a href="%1$s">%2$s</a>. <a href="%3$s" title="Log out of this account">Log out?</a>', 'kleo_framework' ), $profile_link, $user_identity, wp_logout_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( ) ) ) ) . '</p>', 'title_reply' => __( 'Leave a reply', 'kleo_framework' ), 'title_reply_to' => __( 'Leave a reply to %s', 'kleo_framework' ), 'cancel_reply_link' => __( 'Click here to cancel the reply', 'kleo_framework' ), 'label_submit' => __( 'Post comment', 'kleo_framework' ), 'comment_field' => '<p class="comment-form-comment"><label for="comment">' . __( 'Comment', 'kleo_framework' ) . '</label><textarea class="form-control" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea></p>', 'must_log_in' => '<p class="must-log-in">' . sprintf( __( 'You must be <a href="%s">logged in</a> to post a comment.', 'kleo_framework' ), wp_login_url( apply_filters( 'the_permalink', get_permalink( ) ) ) ) . '</p>', ); comment_form($comments_args); ?> </div> <?php endif; }endif;if ( ! function_exists( 'kleo_the_attached_image' ) ) :/** * Print the attached image with a link to the next attached image. * * @since Kleo 1.0 * * @return void */function kleo_the_attached_image() { $post = get_post(); /** * Filter the default attachment size. * * @since Kleo 1.0 * * @[member=paramis] array $dimensions { * An array of height and width dimensions. * * @type int $height Height of the image in pixels. Default 810. * @type int $width Width of the image in pixels. Default 810. * } */ $attachment_size = apply_filters( 'kleo_attachment_size', array( 810, 810 ) ); $next_attachment_url = wp_get_attachment_url(); /* * Grab the IDs of all the image attachments in a gallery so we can get the URL * of the next adjacent image in a gallery, or the first image (if we're * looking at the last image in a gallery), or, in a gallery of one, just the * link to that image file. */ $attachment_ids = get_posts( array( 'post_parent' => $post->post_parent, 'fields' => 'ids', 'numberposts' => -1, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID', ) ); // If there is more than 1 attachment in a gallery... if ( count( $attachment_ids ) > 1 ) { foreach ( $attachment_ids as $attachment_id ) { if ( $attachment_id == $post->ID ) { $next_id = current( $attachment_ids ); break; } } // get the URL of the next image attachment... if ( $next_id ) { $next_attachment_url = get_attachment_link( $next_id ); } // or get the URL of the first image attachment. else { $next_attachment_url = get_attachment_link( array_shift( $attachment_ids ) ); } } printf( '<a href="%1$s" rel="attachment">%2$s</a>', esc_url( $next_attachment_url ), wp_get_attachment_image( $post->ID, $attachment_size ) );}endif;/***************************************************:: Sidebar logic***************************************************/if (!function_exists('kleo_switch_layout')) { /** * Change site layout * @[member=paramis] string $layout */ function kleo_switch_layout($layout=false, $priority = 10) { if($layout == false) { $layout = sq_option('global_sidebar', 'right'); } $main_width_2cols = (int)sq_option('main_width_2cols', 9) == 0 ? 9 : (int)sq_option('main_width_2cols', 9); $main_width_3cols = (int)sq_option('main_width_3cols', 6) == 0 ? 6 : (int)sq_option('main_width_3cols', 6); $sidebar_width_2cols = 12 - $main_width_2cols; $sidebar_width_3cols = ( 12 - $main_width_3cols ) / 2; switch ($layout) { case 'left': add_action('kleo_after_content', 'kleo_sidebar', $priority); remove_action('kleo_after_content', 'kleo_extra_sidebar'); add_filter('kleo_main_template_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $main_width_2cols . ' col-sm-push-' . $sidebar_width_2cols . ' tpl-left"; return $cols;'), $priority); add_filter('kleo_sidebar_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $sidebar_width_2cols . ' sidebar-left col-sm-pull-' . $main_width_2cols . '"; return $cols;'), $priority); break; case 'no': //full width remove_action( 'kleo_after_content', 'kleo_sidebar' ); remove_action('kleo_after_content', 'kleo_extra_sidebar' ); add_filter('kleo_main_template_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-12 tpl-no"; return $cols;'), $priority ); //enable full-width elements if (is_singular() && kleo_has_shortcode('vc_row')) { add_filter( 'kleo_main_container_class', 'kleo_ret_full_container', $priority ); } break; case '3ll': add_action('kleo_after_content', 'kleo_sidebar', $priority); add_action('kleo_after_content', 'kleo_extra_sidebar', $priority); add_filter('kleo_main_template_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $main_width_3cols . ' col-sm-push-' . ( $sidebar_width_3cols * 2 ) . ' tpl-3ll"; return $cols;'), $priority); add_filter('kleo_sidebar_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $sidebar_width_3cols . ' col-sm-pull-' . $main_width_3cols . ' sidebar-3ll"; return $cols;'), $priority); add_filter('kleo_extra_sidebar_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $sidebar_width_3cols . ' col-sm-pull-' . $main_width_3cols . ' sidebar-3ll"; return $cols;'), $priority); break; case '3lr': add_action('kleo_after_content', 'kleo_sidebar', $priority); add_action('kleo_after_content', 'kleo_extra_sidebar', $priority); add_filter('kleo_main_template_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $main_width_3cols . ' col-sm-push-' . $sidebar_width_3cols . ' tpl-3lr"; return $cols;'), $priority); add_filter('kleo_sidebar_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $sidebar_width_3cols . ' col-sm-pull-' . $main_width_3cols . ' sidebar-3lr"; return $cols;'), $priority); add_filter('kleo_extra_sidebar_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $sidebar_width_3cols . ' sidebar-3lr"; return $cols;'), $priority); break; case '3rr': add_action('kleo_after_content', 'kleo_sidebar', $priority); add_action('kleo_after_content', 'kleo_extra_sidebar', $priority); add_filter('kleo_main_template_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $main_width_3cols . ' tpl-3rr"; return $cols;'), $priority); add_filter('kleo_sidebar_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $sidebar_width_3cols . ' sidebar-3rr"; return $cols;'), $priority); add_filter('kleo_extra_sidebar_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $sidebar_width_3cols . ' sidebar-3rr"; return $cols;'), $priority); break; case 'right': default: add_action( 'kleo_after_content', 'kleo_sidebar', $priority ); remove_action('kleo_after_content', 'kleo_extra_sidebar'); add_filter('kleo_main_template_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $main_width_2cols . ' tpl-right"; return $cols;'), $priority); add_filter('kleo_sidebar_classes', create_function('$cols', '$cols = "col-sm-' . $sidebar_width_2cols . ' sidebar-right"; return $cols;'), $priority); break; } }}if ( !function_exists( 'kleo_prepare_layout' ) ) { /** * Prepare site layout with different customizations * @global string $kleo_custom_logo */ function kleo_prepare_layout() { //Change the template $layout = sq_option('global_sidebar', 'right'); if (is_home()) { $layout = sq_option('blog_layout', 'right'); } elseif (is_archive()) { $layout = sq_option('cat_layout', 'right'); } elseif( is_singular( array('post', 'portfolio') ) && get_cfield('post_layout') && get_cfield('post_layout') != 'default' ) { $layout = get_cfield('post_layout'); } $layout = apply_filters('kleo_page_layout', $layout); kleo_switch_layout( $layout ); /* Single post of any post type */ if( is_singular() ) { $topbar_status = get_cfield('topbar_status'); //Top bar if ( isset($topbar_status) ) { if ( $topbar_status === '1' ) { add_filter('kleo_show_top_bar', create_function('', 'return 1;')); } elseif ( $topbar_status === '0' ) { add_filter('kleo_show_top_bar', create_function('', 'return 0;')); } } //Header and Footer settings if (get_cfield('hide_header') && get_cfield('hide_header') == 1 ) { remove_action('kleo_header', 'kleo_show_header'); } if (get_cfield('hide_footer') && get_cfield('hide_footer') == 1 ) { add_filter('kleo_footer_hidden', create_function('$status','return true;')); } if (get_cfield('hide_socket') && get_cfield('hide_socket') == 1 ) { remove_action('kleo_after_footer', 'kleo_show_socket'); } //Custom logo if( get_cfield('logo') ) { global $kleo_custom_logo; $kleo_custom_logo = get_cfield('logo'); add_filter('kleo_logo', create_function("",'global $kleo_custom_logo; return $kleo_custom_logo;')); } //Remove shop icon if (get_cfield('hide_shop_icon') && get_cfield('hide_shop_icon') == 1 ) { remove_filter('wp_nav_menu_items', 'kleo_woo_header_cart', 9); remove_filter('kleo_mobile_header_icons', 'kleo_woo_mobile_icon', 10); } //Remove search icon if (get_cfield('hide_search_icon') && get_cfield('hide_search_icon') == 1 ) { remove_filter('wp_nav_menu_items', 'kleo_search_menu_item', 10); } } //Show title in main content - if set from Theme options add_action('kleo_before_main_content', 'kleo_title_main_content'); }}add_action('wp_head','kleo_prepare_layout');//get the global sidebarif (!function_exists('kleo_sidebar')): function kleo_sidebar() { get_sidebar(); }endif;//get the extra sidebarif (!function_exists('kleo_extra_sidebar')): function kleo_extra_sidebar() { $classes = apply_filters('kleo_extra_sidebar_classes', ''); echo '<div class="sidebar sidebar-extra '.$classes.'">' . '<div class="inner-content">'; generated_dynamic_sidebar('extra'); echo '</div>' .'</div> <!--end sidebar columns-->'; }endif;function kleo_ret_full_container(){ return 'container-full';}if ( ! function_exists( 'kleo_title_main_content' ) ) { /** * Echo the title if it was set to show in main content area */ function kleo_title_main_content() { if (sq_option('title_location', 'breadcrumb') == 'main') { $title_status = true; if( is_singular() && get_cfield( 'title_checkbox' ) == 1 ) { $title_status = false; } if ( $title_status ) { echo '<div class="container">'; echo '<h1 class="page-title">' . kleo_title() . '</h1>'; echo '</div>'; } } }}/***************************************************:: Render the header section with the menus***************************************************/function kleo_show_header() { get_template_part('page-parts/general-header-section');}add_action('kleo_header', 'kleo_show_header');/***************************************************:: Extra body classes***************************************************/add_filter('body_class','kleo_body_classes');/** * Adds specific classes to body element * @[member=paramis] array $classes * @return array * @since 1.0 */function kleo_body_classes($classes = '') { if(is_admin_bar_showing() && sq_option('admin_bar',1 ) == 1) { $classes[] = 'adminbar-enable'; } if (sq_option('responsive_design',1) == 0) { $classes[] = 'not-responsive'; } if (sq_option('sticky_menu',1) == 1) { $classes[] = 'kleo-navbar-fixed'; if (sq_option('resize_logo',1) == 1) { $classes[] = 'navbar-resize'; } } if (sq_option('transparent_logo',1) == 1 || ((is_single() || is_page()) && get_cfield('transparent_menu')) ) { $classes[] = 'navbar-transparent'; } return $classes;}// -----------------------------------------------------------------------------/***************************************************:: Theme options link in Admin bar***************************************************/add_action('admin_bar_menu', 'kleo_add_adminbar_options', 100);function kleo_add_adminbar_options($admin_bar){ if ( is_super_admin() && ! is_admin() ) { $admin_bar->add_menu( array( 'id' => 'theme-options', 'title' => __('Theme options','kleo_framework'), 'href' => get_admin_url().'admin.php?page=kleo_options', 'meta' => array( 'title' => __('Theme options','kleo_framework'), 'target' => '_blank' ), )); } }/***************************************************:: Add mp4, webm and ogv mimes for uploads***************************************************/add_filter('upload_mimes','kleo_add_upload_mimes');if(!function_exists('kleo_add_upload_mimes')){ function kleo_add_upload_mimes($mimes){ return array_merge($mimes, array ('mp4' => 'video/mp4', 'ogv' => 'video/ogg', 'webm' => 'video/webm')); }}/***************************************************:: Scripts/Styles load***************************************************/add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'kleo_frontend_files' );if (!function_exists('kleo_frontend_files')): // Register some javascript files function kleo_frontend_files() { //head scripts wp_register_script( 'kleo-init', get_template_directory_uri() . '/assets/js/init.js', array(),KLEO_THEME_VERSION, false ); wp_register_script( 'modernizr', get_template_directory_uri() . '/assets/js/modernizr.custom.46504.js', array(),KLEO_THEME_VERSION, false ); /* Footer scripts */ wp_register_script( 'bootstrap', get_template_directory_uri() . '/assets/js/bootstrap.min.js', array('jquery'),KLEO_THEME_VERSION, true ); wp_register_script( 'waypoints', get_template_directory_uri() . '/assets/js/plugins/waypoints.min.js', array('jquery'),KLEO_THEME_VERSION, true ); wp_register_script( 'magnific-popup', get_template_directory_uri() . '/assets/js/plugins/magnific-popup/magnific.min.js', array('jquery'),KLEO_THEME_VERSION, true ); wp_register_script( 'caroufredsel', get_template_directory_uri() . '/assets/js/plugins/carouFredSel/jquery.carouFredSel-6.2.0-packed.js', array('jquery'),KLEO_THEME_VERSION, true ); wp_register_script( 'jquery-mousewheel', get_template_directory_uri() . '/assets/js/plugins/carouFredSel/helper-plugins/jquery.mousewheel.min.js', array('jquery', 'caroufredsel'),KLEO_THEME_VERSION, true ); wp_register_script( 'jquery-touchswipe', get_template_directory_uri() . '/assets/js/plugins/carouFredSel/helper-plugins/jquery.touchSwipe.min.js', array('jquery', 'caroufredsel'),KLEO_THEME_VERSION, true ); wp_register_script( 'isotope', get_template_directory_uri() . '/assets/js/plugins/jquery.isotope.min.js', array('jquery'),KLEO_THEME_VERSION, true ); wp_register_script( 'kleo-scripts', get_template_directory_uri() . '/assets/js/scripts.js', array('jquery'),KLEO_THEME_VERSION, true ); wp_register_script( 'kleo-shortcodes', get_template_directory_uri() . '/assets/js/shortcodes.min.js', array('jquery'),KLEO_THEME_VERSION, true ); wp_register_script( 'app', get_template_directory_uri() . '/assets/js/app.min.js', array('jquery'),KLEO_THEME_VERSION, true ); //enque them wp_enqueue_script('kleo-init'); wp_enqueue_script('modernizr'); wp_enqueue_script('bootstrap'); wp_enqueue_script('waypoints'); wp_enqueue_script('magnific-popup'); wp_enqueue_script('caroufredsel'); wp_enqueue_script('jquery-touchswipe'); wp_enqueue_script('mediaelement'); wp_enqueue_script('isotope'); wp_enqueue_script('kleo-scripts'); wp_enqueue_script('kleo-shortcodes'); wp_enqueue_script('app'); $retina_logo = sq_option_url('logo_retina') != '' ? sq_option_url('logo_retina') : ""; if (is_singular() && get_cfield('logo_retina') ) { $retina_logo = get_cfield('logo_retina'); } $obj_array = array( 'ajaxurl' => home_url().'/wp-admin/admin-ajax.php', 'goTop' => sq_option('go_top', 1), 'ajaxSearch' => sq_option('ajax_search', 1), 'alreadyLiked' => sq_option('likes_already', 'You already like this'), 'retinaLogo' => $retina_logo, 'loadingmessage' => '<i class="icon icon-spin5 animate-spin"></i> '.__('Sending info, please wait...', 'kleo_framework') ); $obj_array = apply_filters( 'kleo_localize_app', $obj_array ); wp_localize_script( 'app', 'kleoFramework', $obj_array ); if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) { wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); } // Register the styles wp_register_style( 'bootstrap', get_template_directory_uri() . '/assets/css/bootstrap.min.css', array(), KLEO_THEME_VERSION, 'all' ); wp_register_style( 'kleo-app', get_template_directory_uri() . '/assets/css/app.min.css', array(), KLEO_THEME_VERSION, 'all' ); wp_register_style( 'kleo-shortcodes', get_template_directory_uri() . '/assets/css/shortcodes.min.css', array(), KLEO_THEME_VERSION, 'all' ); wp_register_style( 'magnific-popup', get_template_directory_uri() . '/assets/js/plugins/magnific-popup/magnific.css', array(), KLEO_THEME_VERSION, 'all' ); wp_register_style( 'kleo-fonts', get_template_directory_uri() . '/assets/css/fontello.css', array(), KLEO_THEME_VERSION, 'all' ); wp_register_style( 'kleo-style', CHILD_THEME_URI . '/style.css', array(), KLEO_THEME_VERSION, 'all' ); //enque required styles wp_enqueue_style( 'bootstrap' ); wp_enqueue_style( 'kleo-app' ); wp_enqueue_style( 'kleo-shortcodes' ); wp_enqueue_style( 'magnific-popup' ); wp_enqueue_style( 'kleo-fonts' ); wp_enqueue_style( 'mediaelement' ); } // end kleo_frontend_files()endif;add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'kleo_load_files_plugin_compat', 1000 ); function kleo_load_files_plugin_compat(){ wp_register_style( 'kleo-plugins', get_template_directory_uri() . '/assets/css/plugins.min.css', array(), KLEO_THEME_VERSION, 'all' ); wp_enqueue_style( 'kleo-plugins' ); wp_enqueue_style( 'mediaelement-skin' ); //enque child theme style only if activated if (is_child_theme()) { wp_enqueue_style( 'kleo-style' ); } //Visual composer file wp_dequeue_style( 'js_composer_front' ); } // kleo_load_css_files_plugin_compat()if ( !function_exists( 'remove_wp_open_sans' ) ) { /** * Remove duplicate Open Sans from Wordpress */ function kleo_remove_wp_open_sans() { $font_link = get_transient(KLEO_DOMAIN.'_google_link'); if ( strpos( $font_link, 'Open+Sans' ) !== false ) { wp_deregister_style( 'open-sans' ); wp_register_style( 'open-sans', false ); } } add_action('wp_enqueue_scripts', 'kleo_remove_wp_open_sans');}/***************************************************:: ADMIN CSS***************************************************/function kleo_admin_styles() { wp_register_style("kleo-admin", KLEO_LIB_URI . "/assets/admin-custom.css", false, "1.0", "all"); wp_enqueue_style( 'kleo-admin' );}add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'kleo_admin_styles' );/***************************************************:: Customize wp-login.php***************************************************/function custom_login_css() { global $kleo_theme; echo "\n<style>"; echo $kleo_theme->get_bg_css('header_background', 'body.login'); echo '.login h1 a { background-image: url("'.sq_option_url('logo','none').'");background-size: contain;min-height: 88px;width:auto;}'; echo '#login {padding: 20px 0 0;}'; echo '.login #nav a, .login #backtoblog a {color:'.sq_option('header_primary_color').'!important;text-shadow:none;}'; echo "</style>\n";}add_action('login_enqueue_scripts', 'custom_login_css');function kleo_new_wp_login_url() { return home_url(); }add_filter('login_headerurl', 'kleo_new_wp_login_url');function kleo_new_wp_login_title() { return get_option('blogname'); }add_filter('login_headertitle', 'kleo_new_wp_login_title');/***************************************************:: Load Fonts and Quick CSS***************************************************/$kleo_theme->add_google_fonts_link();add_action('wp_head',array($kleo_theme, 'render_css'));/***************************************************:: Render custom css resulted from theme options***************************************************/if (!is_admin()){ global $kleo_config; if (is_writable(trailingslashit($kleo_config['custom_style_path']))) { //write the file if isn't there if (!file_exists(trailingslashit($kleo_config['custom_style_path']) . 'dynamic.css')) { add_filter('kleo_add_dynamic_style', array($kleo_theme,'add_font_css')); kleo_generate_dynamic_css(); } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'kleo_load_dynamic_css' ); } else { add_action('wp_head', 'kleo_custom_head_css'); }}/** * Load generated CSS file containing theme customizations * @global array $kleo_config */function kleo_load_dynamic_css() { global $kleo_config; wp_register_style( 'kleo-colors', trailingslashit($kleo_config['custom_style_url']) . 'dynamic.css', array(), KLEO_THEME_VERSION, 'all' ); wp_enqueue_style( 'kleo-colors' );}/** * Generate CSS styles in head section * @global Kleo $kleo_theme */function kleo_custom_head_css(){ global $kleo_theme; $dynamic_css = get_template_directory() . '/assets/css/dynamic.php'; echo "\n<style>"; ob_start(); // Capture all output (output buffering) //add fonts styles add_filter('kleo_add_dynamic_style', array($kleo_theme,'add_font_css')); require($dynamic_css); // Generate CSS $css = ob_get_clean(); // Get generated CSS echo kleo_compress($css); echo '</style>';}/***************************************************:: Modal Ajax login && Modal Lost Password***************************************************/add_action( 'wp_footer', 'kleo_load_popups', 12 );function kleo_load_popups() { get_template_part( 'page-parts/general-popups' );}add_action( 'wp_ajax_nopriv_kleoajaxlogin', 'kleo_ajax_login' );if (!function_exists('kleo_ajax_login')){ function kleo_ajax_login() { // Check the nonce, if it fails the function will break check_ajax_referer( 'kleo-ajax-login-nonce', 'security' ); // Nonce is checked, get the POST data and sign in user $info = array(); $info['user_login'] = $_POST['log']; $info['user_password'] = $_POST['pwd']; $info['remember'] = (isset( $_POST['remember'] ) && $_POST['remember'] === true) ? true : false ; $info = apply_filters('kleo_ajaxlogin_atts', $info); $user_signon = wp_signon( $info, false ); if ( is_wp_error($user_signon) ){ echo json_encode(array( 'loggedin' => false, 'message' => '<span class="wrong-response"><i class="icon icon-attention"></i> ' . __( 'Wrong username or password. Please try again.', 'kleo_framework' ) . '</span>' )); } else { if ( sq_option( 'login_redirect' , 'default' ) == 'reload' ) { $redirecturl = NULL; } else { $redirecturl = apply_filters( 'login_redirect', '', '', $user_signon ); } echo json_encode(array('loggedin'=>true, 'redirecturl' => $redirecturl, 'message'=> '<span class="good-response"><i class="icon icon-ok-circled"></i> ' . __( 'Login successful, redirecting...','kleo_framework' ) . '</span>' )); } die(); }}add_action( 'wp_ajax_kleoajaxlogin', 'kleo_ajax_login_priv' );if (!function_exists('kleo_ajax_login_priv')) { function kleo_ajax_login_priv() { $link = "javascript:window.location.reload();return false;"; echo json_encode(array('loggedin'=>false, 'message'=> '<i class="icon icon-info-circled"></i> ' . sprintf(__('You are already logged in. Please <a href="#" onclick="%s">refresh</a> page','kleo_framework'),$link))); die(); }}if (!function_exists('kleo_lost_password_ajax')) {function kleo_lost_password_ajax(){ global $wpdb; $errors = array(); if ( isset($_POST) ) { if ( empty( $_POST['email'] ) ) { _e( '<strong>ERROR</strong>: The e-mail field is empty.', 'kleo_framework' ); die(); } else { do_action('lostpassword_post'); // redefining user_login ensures we return the right case in the email $user_data = get_user_by( 'email', trim( $_POST['email'] ) ); if ( ! isset( $user_data->user_email ) || strtolower( $user_data->user_email ) != strtolower( $_POST['email'] ) ) { echo '<span class="wrong-response">' . __('<strong>ERROR</strong>: Invalid e-mail.', 'kleo_framework') . '</span>'; die(); } else { $user_login = $user_data->user_login; $user_email = $user_data->user_email; do_action('retrieve_password', $user_login); $allow = apply_filters( 'allow_password_reset', true, $user_data->ID ); if ( ! $allow ) echo new WP_Error('no_password_reset', __('Password reset is not allowed for this user')); else if ( is_wp_error($allow) ) echo $allow; // Generate something random for a password reset key. $key = wp_generate_password( 20, false ); do_action( 'retrieve_password_key', $user_login, $key ); // Now insert the key, hashed, into the DB. if ( empty( $wp_hasher ) ) { require_once ABSPATH . 'wp-includes/class-phpass.php'; $wp_hasher = new PasswordHash( 8, true ); } $hashed = $wp_hasher->HashPassword( $key ); $wpdb->update( $wpdb->users, array( 'user_activation_key' => $hashed ), array( 'user_login' => $user_login ) ); $message = __('Someone requested that the password be reset for the following account:') . "\r\n\r\n"; $message .= network_home_url( '/' ) . "\r\n\r\n"; $message .= sprintf(__('Username: %s'), $user_login) . "\r\n\r\n"; $message .= __('If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.') . "\r\n\r\n"; $message .= __('To reset your password, visit the following address:') . "\r\n\r\n"; $message .= '<' . network_site_url("wp-login.php?action=rp&key=$key&login=" . rawurlencode($user_login), 'login') . ">\r\n"; if ( is_multisite() ) $blogname = $GLOBALS['current_site']->site_name; else // The blogname option is escaped with esc_html on the way into the database in sanitize_option // we want to reverse this for the plain text arena of emails. $blogname = wp_specialchars_decode(get_option('blogname'), ENT_QUOTES); $title = sprintf( __('[%s] Password Reset'), $blogname ); /** * Filter the subject of the password reset email. * * @since 2.8.0 * * @[member=paramis] string $title Default email title. */ $title = apply_filters( 'retrieve_password_title', $title ); /** * Filter the message body of the password reset mail. * * @since 2.8.0 * * @[member=paramis] string $message Default mail message. * @[member=paramis] string $key The activation key. */ $message = apply_filters( 'retrieve_password_message', $message, $key, $user_login ); if ( $message && !wp_mail($user_email, $title, $message) ) { echo '<span class="wrong-response">' . __("Failure!", 'kleo_framework'); echo __("The e-mail could not be sent.", 'kleo_framework'); echo "</span>"; die(); } else { echo '<span class="good-response">' . __("Email successfully sent!", 'kleo_framework')."</span>"; die(); } } } } die();}}add_action("wp_ajax_kleo_lost_password","kleo_lost_password_ajax");add_action('wp_ajax_nopriv_kleo_lost_password', 'kleo_lost_password_ajax');// -----------------------------------------------------------------------------
 11. دوست عزیز . اینکار رو هم کردم ، اما تغییری نکرد !!!
 12. سلام جناب . این آدرس سایت منه . press90.com لطفا اگه امکانش هست فایل فانکشن رو هم براتون ارسال کنم تا مشکل تبدیل ریال به تومان رو در edd هم برام حل کنید . خیلی ممنون
 13. yasweb

  تبدیل ریال به تومان در Easy Digital Downloads

  منم همین مشکل رو دارم . لطفا کسی اگه این پلاگین رو داره همینجا ضمیمه کنه .
 14. yasweb

  تبدیل ریال به تومان در Easy Digital Downloads

  دوستان من کاربر جدید edd هستم . مشکل منم همین بودن RIAL ، و تبدیل واحدش به تومان هست . طی جستجو هایی که داشتم ، کدهای زیادی رو در فانکشن قالبم قرار دادم ، اما تغییری انجام نشد !! این پلاگینی هم که Angelhom معرفی کرده هم لینکش کار نمیکنه . لطفا اگه کسی این پلاگین رو داره ، همینجا ضمیمه کنه تا ما هم استفاده کنیم .
 15. دوست عزیز ، از همون هم استفاده کردم . اما رنگ اولیه رنگ سفید هست و رنگ دکمه در حال رفتن موس روش ، رنگی میشه که فراخوانی کردی !!
×