مشکل قالب cassiopeia وردپرس
0

16 ارسال در این موضوع قرار دارد

سلام و خسته نباشید خدمت همه اساتید و دوستان

دو تا مشکل برام پیش اومده

اول اینکه قالب cassiopeia که توسط همین سایت معرفی شده رو وقتی نصب می کنم برای یک الی 2 ثانیه صفحه ایندکس سایت بارگذاری میشه و بعد می پره و صفحه سفید میشه

من روی لوکال و با چند ورزن از وردپرس امتحان کردم و نتیجه نداد

و البته هنگام فعال کردن هم به بخش ادمین و توابع ش گیر میده

دوستان اگه کسی می تونه کمک کنه دریغ نکنه

مرسی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در صورت تمایل اطلاعات مدیریت رو بدید تا بررسی کنم در پیام خصوصی . فایل htaccess رو بررسی کنید .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

راستیتش من روی لوکال امتحان می کنم اینو

این فایلی رو هم گفتین بررسی کردم

چیز خاصی نداشت

با ایحال یکی دوبار با کد های دیگه تست گرفتم و یکی دو بار هم با نمونه هایی که قالب های مخطلغ روشون کار میکنه تست کردم

اما نتیجه ای نداد

واقعا موندم کجارو باید دنبال مشکل بگردم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من احتمال دادم از function.php باشه

پاک کردم صفحه سایت فعال شد و لی خیلی به هم ریخته بود

کد هاش رو اینجا میزارم

لطفا اگه کسی می تونه کمک کنه

مرسی

<?phpif ( ! isset( $content_width ) )  $content_width = 940;  add_editor_style();/*-----------------------------------------------------------------------------------*//* Options Framework Functions/*-----------------------------------------------------------------------------------*/ /* Set the file path based on whether the Options Framework is in a parent theme or child theme */  define('OF_FILEPATH', TEMPLATEPATH);  define('ADMIN_PATH', STYLESHEETPATH . '/admin/');  define('ADMIN_DIR', get_template_directory_uri() . '/admin/');  define('LAYOUT_PATH', ADMIN_PATH . '/layouts/');  define('OF_DIRECTORY', get_template_directory_uri()); // You can mess with these 2 if you wish.  $themedata = get_theme_data(STYLESHEETPATH . '/style.css');  define('THEMENAME', $themedata['Name']);  define('OPTIONS', 'of_options'); // Name of the database row where your options are stored  define('BACKUPS','of_backups'); // Build Options  require_once (ADMIN_PATH . 'admin-interface.php');   // Admin Interfaces  require_once (ADMIN_PATH . 'theme-options.php');    // Options panel settings and custom settings  require_once (ADMIN_PATH . 'admin-functions.php'); // Theme actions based on options settings  require_once (ADMIN_PATH . 'medialibrary-uploader.php'); // Media Library Uploader  require_once (ADMIN_PATH . 'theme-functions.php'); //some theme functions//add scriptsfunction my_jquery_scripts() {if( !is_admin()){  wp_enqueue_script('jquery');  wp_register_script('preloader', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.tools.min.js', false, '', false);  wp_enqueue_script('preloader');  wp_register_script('jquery-tools', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.preloader.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('jquery-tools');  wp_register_script('isotope', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.isotope.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('isotope');   wp_register_script('jquery-easing', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.easing.1.3.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('jquery-easing');   wp_register_script('pretty-photo', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.prettyPhoto.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('pretty-photo');  wp_register_script('audio-player', get_template_directory_uri() . '/audio_player/audio-player.js', false, '');  wp_enqueue_script('audio-player');  wp_register_script('video-player', get_template_directory_uri() . '/video_player/projekktor.min.js', false, '');  wp_enqueue_script('video-player');  wp_register_script('hover-int', get_template_directory_uri() . '/js/hoverIntent.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('hover-int');  wp_register_script('superfish', get_template_directory_uri() . '/js/superfish.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('superfish');   wp_register_script('flexslider', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.flexslider-min.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('flexslider');  wp_register_script('quovolver', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.quovolver.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('quovolver');   wp_register_script('gmap-api', ("http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"), false, '', true);  wp_enqueue_script('gmap-api');   wp_register_script('jquery-gmap', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.gmap-1.1.0-min.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('jquery-gmap');  wp_register_script('icon-menu', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.iconmenu.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('icon-menu');   wp_register_script('jquery-ui', get_template_directory_uri() . '/js/jquery-ui-1.8.11.custom.min.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('jquery-ui');  wp_register_script('mobile-menu', get_template_directory_uri() . '/js/jquery.mobilemenu.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('mobile-menu');  wp_register_script('custom', get_template_directory_uri() . '/js/custom.js', false, '', true);  wp_enqueue_script('custom');}}add_action('wp_enqueue_scripts', 'my_jquery_scripts');// Add support for WP 2.9+ post thumbnailsif ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) { // Added in 2.9  add_theme_support( 'post-thumbnails' );	set_post_thumbnail_size( 189, 189, true ); // default Post Thumbnail dimensions  add_image_size( 'large', 535, '', true ); // default large size  add_image_size( 'slider-large', 940, 500, true ); // slider large image  add_image_size( 'blog-thumbs', 586, 250, true ); // blog thumbs  add_image_size( 'related-thumbs', 121, 86, true ); // related posts thumbs	add_image_size( 'recent-thumbs', 436, 136, true ); // recent posts thumbs}//custom image sizes in media uploader function my_image_sizes($sizes) {    $addsizes = array( 				"slider-large" => __( "Large Slider Size", "framework")        );    $newsizes = array_merge($sizes, $addsizes);    return $newsizes;}add_filter('image_size_names_choose', 'my_image_sizes'); //run shortcodes in widgetsadd_filter('widget_text', 'do_shortcode'); add_theme_support('automatic-feed-links');
//remove automatic formattingfunction webtreats_formatter($content) { $new_content = ''; /* Matches the contents and the open and closing tags */ $pattern_full = '{(\[raw\].*?\[/raw\])}is'; /* Matches just the contents */ $pattern_contents = '{\[raw\](.*?)\[/raw\]}is'; /* Divide content into pieces */ $pieces = preg_split($pattern_full, $content, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE); /* Loop over pieces */ foreach ($pieces as $piece) { /* Look for presence of the shortcode */ if (preg_match($pattern_contents, $piece, $matches)) { /* Append to content (no formatting) */ $new_content .= $matches[1]; } else { /* Format and append to content */ $new_content .= wptexturize(wpautop($piece)); } } return $new_content;}
// Remove the 2 main auto-formattersremove_filter('the_content', 'wpautop');remove_filter('the_content', 'wptexturize'); // Before displaying for viewing, apply this functionadd_filter('the_content', 'webtreats_formatter', 99);add_filter('widget_text', 'webtreats_formatter', 99); function raw_formatter($content) { // Shortcode [raw] ... {/raw] to preserve code formatting $new_content = ''; $pattern_full = '{(\[raw\].*?\[/raw\])}is'; $pattern_contents = '{\[raw\](.*?)\[/raw\]}is'; $pieces = preg_split($pattern_full, $content, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE); foreach ($pieces as $piece) { if (preg_match($pattern_contents, $piece, $matches)) { $newstr = htmlspecialchars($matches[1], ENT_NOQUOTES); $new_content .= '<pre>' . preg_replace('/\n/is','',$newstr) . '</pre>'; } else { $new_content .= wptexturize(wpautop($piece)); } } return $new_content;} // localization $lang = TEMPLATEPATH . '/lang';load_theme_textdomain('framework', $lang); //Change WordPress Admin Logo function my_custom_login_logo() { echo '<style type="text/css"> h1 a { background-image:url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/admin_logo.png) !important; } </style>';} add_action('login_head', 'my_custom_login_logo'); // Theme support adding changed from 'nav-menus' to just 'menus'add_theme_support( 'menus' ); // Function for registering wp_nav_menu() in 2 locationsadd_action( 'init', 'register_navmenus' );function register_navmenus() { register_nav_menus( array( 'Header' => __( 'Header Navigation', 'framework'), 'Footer' => __( 'Footer Navigation', 'framework') ) );} function my_page_menu_args($args) { $args['show_home'] = true; return $args;}add_filter('wp_page_menu_args', 'my_page_menu_args');
//MEWNU DESCRIPTION WALKER CLASS
class description_walker extends Walker_Nav_Menu{ function start_el(&$output, $item, $depth, $args) { global $wp_query; $indent = ( $depth ) ? str_repeat( "\t", $depth ) : '';
$class_names = $value = '';
$classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes;
$class_names = join( ' ', apply_filters( 'nav_menu_css_class', array_filter( $classes ), $item ) ); $class_names = ' class="'. esc_attr( $class_names ) . '"';
$output .= $indent . '<li id="menu-item-'. $item->ID . '"' . $value . $class_names .'>';
$attributes = ! empty( $item->attr_title ) ? ' title="' . esc_attr( $item->attr_title ) .'"' : ''; $attributes .= ! empty( $item->target ) ? ' target="' . esc_attr( $item->target ) .'"' : ''; $attributes .= ! empty( $item->xfn ) ? ' rel="' . esc_attr( $item->xfn ) .'"' : ''; $attributes .= ! empty( $item->url ) ? ' href="' . esc_attr( $item->url ) .'"' : '';
$prepend = '<strong>'; $append = ' </strong>'; $description = ! empty( $item->description ) ? '<span>'.esc_attr( $item->description ).'</span>' : '';
if($depth != 0) { $description = $append = $prepend = ""; }
$item_output = $args->before; $item_output .= '<a'. $attributes .'>'; $item_output .= $args->link_before .$prepend.apply_filters( 'the_title', $item->title, $item->ID ).$append; $item_output .= $description.$args->link_after; $item_output .= '</a>'; $item_output .= $args->after;
$output .= apply_filters( 'walker_nav_menu_start_el', $item_output, $item, $depth, $args ); }}
// WIDGETIZED SIDEBARS if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name' => __('Main Sidebar', 'framework'), 'before_widget' => '<div class="sidebar_widget">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4><span>', 'after_title' => '</span></h4>', ));} if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Footer Left Sidebar', 'before_widget' => '<div class="footer_widget">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4>', 'after_title' => '</h4>', ));}
if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Footer Middle Sidebar', 'before_widget' => '<div class="footer_widget">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4>', 'after_title' => '</h4>', ));} if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Footer Right Sidebar', 'before_widget' => '<div class="footer_widget">', 'after_widget' => '</div>', 'before_title' => '<h4>', 'after_title' => '</h4>', ));} //CUSTOM PAGINATIONfunction emm_paginate($args = null) { $defaults = array( 'page' => null, 'pages' => null, 'range' => 3, 'gap' => 3, 'anchor' => 1, 'before' => '<div class="page_nav">', 'after' => '</div>', 'title' => __('', 'framework'), 'nextpage' => __('»', 'framework'), 'previouspage' => __('«', 'framework'), 'echo' => 1 );
$r = wp_parse_args($args, $defaults); extract($r, EXTR_SKIP);
if (!$page && !$pages) { global $wp_query;
$page = get_query_var('paged'); $page = !empty($page) ? intval($page) : 1; $posts_per_page = intval(get_query_var('posts_per_page')); $pages = intval(ceil($wp_query->found_posts / $posts_per_page)); } $output = ""; if ($pages > 1) { $output .= "$before"; $ellipsis = "<span class='emm-gap'>...</span>"; if ($page > 1 && !empty($previouspage)) { $output .= "<a href='" . get_pagenum_link($page - 1) . "' class='emm-prev'>$previouspage</a>"; } $min_links = $range * 2 + 1; $block_min = min($page - $range, $pages - $min_links); $block_high = max($page + $range, $min_links); $left_gap = (($block_min - $anchor - $gap) > 0) ? true : false; $right_gap = (($block_high + $anchor + $gap) < $pages) ? true : false; if ($left_gap && !$right_gap) { $output .= sprintf('%s%s%s', emm_paginate_loop(1, $anchor), $ellipsis, emm_paginate_loop($block_min, $pages, $page) ); } else if ($left_gap && $right_gap) { $output .= sprintf('%s%s%s%s%s', emm_paginate_loop(1, $anchor), $ellipsis, emm_paginate_loop($block_min, $block_high, $page), $ellipsis, emm_paginate_loop(($pages - $anchor + 1), $pages) ); } else if ($right_gap && !$left_gap) { $output .= sprintf('%s%s%s', emm_paginate_loop(1, $block_high, $page), $ellipsis, emm_paginate_loop(($pages - $anchor + 1), $pages) ); } else { $output .= emm_paginate_loop(1, $pages, $page); } if ($page < $pages && !empty($nextpage)) { $output .= "<a href='" . get_pagenum_link($page + 1) . "' class='emm-next'>$nextpage</a>"; } $output .= $after; } if ($echo) { echo $output; } return $output;} function emm_paginate_loop($start, $max, $page = 0) { $output = ""; for ($i = $start; $i <= $max; $i++) { $output .= ($page === intval($i)) ? "<span class='emm-page current'>$i</span>" : "<a href='" . get_pagenum_link($i) . "' class='emm-page'>$i</a>"; } return $output;} // filter tag clould output so that it can be styled by CSSfunction style_tag_cloud($tags){ $tags = preg_replace_callback("|(class='tag-link-[0-9]+)('.*?)(style='font-size: )([0-9]+)(pt;')|", create_function( '$match', '$low=1; $high=5; $sz=($match[4]-8.0)/(22-8)*($high-$low)+$low; return "{$match[1]} tagsz-{$sz}{$match[2]}";' ), $tags); return $tags;} // Hook into the rendering of the tag cloud widgetadd_action('wp_tag_cloud', 'style_tag_cloud'); // TINYURL FOR SHARING ON TWITTERfunction get_tiny_url($url) { if (function_exists('curl_init')) { $url = 'http://tinyurl.com/api-create.php?url=' . $url; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); $tinyurl = curl_exec($ch); curl_close($ch); return $tinyurl; } else { # cURL disabled on server; Can't shorten URL # Return long URL instead. return $url; } } //gallery function custom_gallery_shortcode($attr) { global $post, $wp_locale; static $instance = 0; $instance++; // Allow plugins/themes to override the default gallery template. $output = apply_filters('post_gallery', '', $attr); if ( $output != '' ) return $output; // We're trusting author input, so let's at least make sure it looks like a valid orderby statement if ( isset( $attr['orderby'] ) ) { $attr['orderby'] = sanitize_sql_orderby( $attr['orderby'] ); if ( !$attr['orderby'] ) unset( $attr['orderby'] ); } extract(shortcode_atts(array( 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID', 'id' => $post->ID, 'itemtag' => 'dl', 'icontag' => 'dt', 'captiontag' => 'dd', 'columns' => 3, 'size' => 'thumbnail', 'include' => '', 'exclude' => '' ), $attr)); $id = intval($id); if ( 'RAND' == $order ) $orderby = 'none'; if ( !empty($include) ) { $include = preg_replace( '/[^0-9,]+/', '', $include ); $_attachments = get_posts( array('include' => $include, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => $order, 'orderby' => $orderby) ); $attachments = array(); foreach ( $_attachments as $key => $val ) { $attachments[$val->ID] = $_attachments[$key]; } } elseif ( !empty($exclude) ) { $exclude = preg_replace( '/[^0-9,]+/', '', $exclude ); $attachments = get_children( array('post_parent' => $id, 'exclude' => $exclude, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => $order, 'orderby' => $orderby) ); } else { $attachments = get_children( array('post_parent' => $id, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => $order, 'orderby' => $orderby) ); } if ( empty($attachments) ) return ''; if ( is_feed() ) { $output = "\n"; foreach ( $attachments as $att_id => $attachment ) $output .= wp_get_attachment_link($att_id, $size, true) . "\n"; return $output; } $itemtag = tag_escape($itemtag); $captiontag = tag_escape($captiontag); $columns = intval($columns); $itemwidth = $columns > 0 ? floor(100/$columns) : 100; $float = is_rtl() ? 'right' : 'left'; $selector = "gallery-{$instance}"; $gallery_style = $gallery_div = ''; if ( apply_filters( 'use_default_gallery_style', true ) ) $gallery_style = " <style type='text/css'> #{$selector} { margin: auto; } #{$selector} .gallery-item { float: {$float}; margin-top: 0px; text-align: center; width: 200px; } #{$selector} img { } #{$selector} .gallery-caption { margin-left: 0; } </style> <!-- see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php -->"; $size_class = sanitize_html_class( $size ); $gallery_div = "<div id='$selector' class='gallery galleryid-{$id} gallery-columns-{$columns} gallery-size-{$size_class}'>"; $output = apply_filters( 'gallery_style', $gallery_style . "\n\t\t" . $gallery_div ); $i = 0; foreach ( $attachments as $id => $attachment ) { $image_attributes = wp_get_attachment_image_src( $id, 'full' ); $link = '<a href="'.$image_attributes[0].'" rel="gallery_img[gallery]">'.wp_get_attachment_image($id, $size, false, false).'</a>'; $output .= "<{$itemtag} class='gallery-item'>"; $output .= " <{$icontag} class='gallery-icon'> $link </{$icontag}>"; if ( $captiontag && trim($attachment->post_excerpt) ) { $output .= " <{$captiontag} class='wp-caption-text gallery-caption'> " . wptexturize($attachment->post_excerpt) . " </{$captiontag}>"; } $output .= "</{$itemtag}>"; if ( $columns > 0 && ++$i % $columns == 0 ) $output .= '<br style="clear: both" />'; } $output .= " <br style='clear: both;' /> </div>\n"; return $output;} add_shortcode('gallery', 'custom_gallery_shortcode'); // Change Excerpt [...] to new string : WP2.8+function excerpt_more($excerpt) {return str_replace('[...]', '', $excerpt); }add_filter('wp_trim_excerpt', 'excerpt_more'); // AUTOMATIC POST THUMBNAILSfunction findImage() { $content = get_the_content(); $count = substr_count($content, '<img'); if ($count > 0) return true; else return false;} // retreives image from the postfunction getImage($num) { global $more; $more = 1; $content = get_the_content(); $count = substr_count($content, '<img'); $start = 0; for($i=1;$i<=$count;$i++) { $imgBeg = strpos($content, '<img', $start); $post = substr($content, $imgBeg); $imgEnd = strpos($post, '>'); $postOutput = substr($post, 0, $imgEnd+1); $image[$i] = $postOutput; $start=$imgEnd+1; $cleanF = strpos($image[$num],'src="')+5; $cleanB = strpos($image[$num],'"',$cleanF)-$cleanF; $imgThumb = substr($image[$num],$cleanF,$cleanB); } if(stristr($image[$num],'<img')) { echo $imgThumb; } $more = 0;}// SHOW NUMBER OF COMMENTS EXCLUDING PINGS/TRACKBACKSadd_filter('get_comments_number', 'comment_count', 0);function comment_count( $count ) {if ( ! is_admin() ) {global $id;$comments_by_type = &separate_comments(get_comments('status=approve&post_id=' . $id));return count($comments_by_type['comment']);} else {return $count;}}// RAW HTMLfunction mish_code_filter($content_text) { $content_text = preg_replace('!(<pre.*?>)(.*?)</pre>!ise', " '$1' . stripslashes( str_replace(array('<','>'),array('<','>'),'$2') ) . '</pre>' ", $content_text); return $content_text; } add_filter('the_content','mish_code_filter', 1, 1);// excerpt limit
function custom_wp_trim_excerpt($text) {$raw_excerpt = $text;if ( '' == $text ) { //Retrieve the post content. $text = get_the_content(''); //Delete all shortcode tags from the content. $text = strip_shortcodes( $text ); $text = apply_filters('the_content', $text); $text = str_replace(']]>', ']]>', $text); $allowed_tags = '<p>,<a>,<em>,<strong>'; /*** MODIFY THIS. Add the allowed HTML tags separated by a comma.***/ $text = strip_tags($text, $allowed_tags); $excerpt_word_count = 130; /*** MODIFY THIS. change the excerpt word count to any integer you like.***/ $excerpt_length = apply_filters('excerpt_length', $excerpt_word_count); $excerpt_end = '...'; /*** MODIFY THIS. change the excerpt endind to something else.***/ $excerpt_more = apply_filters('excerpt_more', ' ' . $excerpt_end); $words = preg_split("/[\n\r\t ]+/", $text, $excerpt_length + 1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); if ( count($words) > $excerpt_length ) { array_pop($words); $text = implode(' ', $words); $text = $text . $excerpt_more; } else { $text = implode(' ', $words); }}return apply_filters('wp_trim_excerpt', $text, $raw_excerpt);}remove_filter('get_the_excerpt', 'wp_trim_excerpt');add_filter('get_the_excerpt', 'custom_wp_trim_excerpt');
//custom admin widgets stylefunction custom_widgets_style() { echo <<<EOF<style type="text/css">div.widget[id*=_contact_form_] .widget-top { color: #2191bf;}div.widget[id*=_flickr_photo_] .widget-top { color: #2191bf;}div.widget[id*=_ads_] .widget-top { color: #2191bf;}div.widget[id*=_contact_us_] .widget-top { color: #2191bf;}div.widget[id*=_tweets_] .widget-top { color: #2191bf;}div.widget[id*=_feedburner_] .widget-top { color: #2191bf;}div.widget[id*=_social_] .widget-top { color: #2191bf;}</style>EOF;}add_action('admin_print_styles-widgets.php', 'custom_widgets_style');// CUSTOM GRAVATARSif ( !function_exists('fb_addgravatar') ) {function fb_addgravatar( $avatar_defaults ) {$myavatar = get_stylesheet_directory_uri() . '/images/people-avatar.png';$avatar_defaults[$myavatar] = 'people'; $myavatar2 = get_stylesheet_directory_uri() . '/images/admin-avatar.png';$avatar_defaults[$myavatar2] = 'Admin'; return $avatar_defaults;} add_filter( 'avatar_defaults', 'fb_addgravatar' );}; function the_title2($before = '', $after = '', $echo = true, $length = false) { $title = get_the_title(); if ( $length && is_numeric($length) ) { $title = substr( $title, 0, $length ); } if ( strlen($title)> 0 ) { $title = apply_filters('the_title2', $before . $title . $after, $before, $after); if ( $echo ) echo $title; else return $title; } } function get_attachment_id_by_src ($image_src) { global $wpdb; $query = "SELECT ID FROM {$wpdb->posts} WHERE guid='$image_src'"; $id = $wpdb->get_var($query); return $id;}//Metabox
// Re-define meta box path and URL define( 'RWMB_URL', trailingslashit( get_stylesheet_directory_uri() . '/admin/metabox/' ) ); define( 'RWMB_DIR', trailingslashit( STYLESHEETPATH . '/admin/metabox/' ) ); // Include the meta box script require_once RWMB_DIR . 'meta-box.php'; // Include the meta box definition (the file where you define meta boxes, see `demo/demo.php`) include RWMB_DIR . 'the-meta-boxes.php';
// Shortcodes require("admin/shortcodes.php");require("admin/tinymce_buttons.php"); //Widgets // Contact Form Widgetrequire("admin/widgets/contact_form.php");// Flickr Photosrequire("admin/widgets/flickr.php");// 125x125 Ads Widgetrequire("admin/widgets/125x125_ads.php");// Contact US Widgetrequire("admin/widgets/contact_us.php");// Twitter Widgetrequire("admin/widgets/latest_tweets.php");// Feedburner Widgetrequire("admin/widgets/feedburner.php");// Social Widgetrequire("admin/widgets/social.php");//post typesrequire("admin/post_types/portfolio.php");//Pluginsrequire("admin/plugins/sidebar_generator.php");// Update Notifierrequire('admin/update-notifier.php');?><?php// COMMENTS CALLBACKfunction custom_comment_fun($comment, $args, $depth) { $GLOBALS['comment'] = $comment; ?> <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>"> <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>" class="comment-body"> <div class="comment-author vcard"> <?php echo get_avatar($comment,$size=$args['avatar_size']); ?> <cite class="fn"><?php echo get_comment_author_link(); ?></cite> <span class="says"> <?php echo get_comment_date('m/d/Y');?>, <?php echo get_comment_time();?></span> <?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?> </div> <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?> <em> <?php __('Your comment is awaiting moderation.', 'framework') ?> </em> <?php endif; ?> <div class="comment-meta commentmetadata"> <a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>"></a> <?php edit_comment_link(__('(Edit)', 'framework'),'  ','') ?> </div> <?php comment_text();?> <div class="clear"></div> </div> <?php // Do not include the </li> tag.}?><?php//PINGS/TRACKBACKS CALLBACKfunction list_pings($comment, $args, $depth) {$GLOBALS['comment'] = $comment;?><li id="comment-<?php comment_ID();?>"><?php comment_author_link();?><?php}?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام توی view-source صفحه بررسی کنید شاید قالب تگ body رو hide میکنه من دو سه بار با چند تا از قالب ها مشکل داشتم که رفع شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
با سلام توی view-source صفحه بررسی کنید شاید قالب تگ body رو hide میکنه من دو سه بار با چند تا از قالب ها مشکل داشتم که رفع شد.

اگه منطورتون کد های سی اس اس قالب بود که چک کردم و نبود

:(:(:(:(:(:(

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

منظورتونو نمی فهمم

اگه منظور ن وقت رفرش کردن و ورود به صفحه اصلیه که به هیچ ادرسی یعنی به همون localhost خودمون

ولی اگه منطورتون چیز دیگه ای هست لطفا واضح تر بفرمایین و اگه ممکنه چجوری فهمیدنشو هم بگین تا ببینم و اطلاع بدم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام دوستان بنده امروز ثبت نام کردم . من هم دقیقا همین مشکل رو دارم.

مشکل اینه که قالب نمایش داده نمیشه و کل صفحه اصلی سایت سفیده!! لطفا یکی از دوستان نصب کنند رو لوکال و تست کنند و به ما هم جواب بدن خیلی ممنون:):53:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مدیران عزیز شما که میگید همه اسکریپت ها تست میشن خوب اگه تست کردید بگید ما هم مشکلشو رفع کنیم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

ممنون از شما آقای Mohammad . بنده خیلی برای ترجمه و راستچین کردن این قالب زحمت کشیدم . هیچ راهی برای سازگارکردن با وردپرس جدید وجود نداره؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
دوستان عزیز ، قالب دو سال پیش معرفی شده. احتمال عدم سازگاری با وردپرس جدید وجود داره...

محمد جان

داداش من

من این قالب رو روی نسخه های مخطلف وردپرس نصب کردم اما توس همشون این مشکل رو داشت

و علارقم تلاش هایی ک کردم نتونستم رو به راهش کنم

و به قول دوستمون وقت زیادی هم برای ویرایش و طراحی مجدد یک سری منوهاش و فارسی سازی و راستچین کردنش گذاشته بودم که از خیرش گذشتم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

0