شرح کد php
0

17 ارسال در این موضوع قرار دارد

سلام دوستان و اساتید میتونن کمی در مورد کد زیر توضیح بدن که چه میکنه و چه فایلی رو فراخوانی میکنه از آدرس مربوط

wp_enqueue_style( $g_font, 'http' . ( ( is_ssl() ) ? 's' : '' ) . '://fonts.mywebsite.ir/fonts/' . $g_font .'.css', array(), '' );

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این کد داره یک فایل رو به css سایت اضافه میکنه .

 

کد ناقصه . به تنهایی کاربرد نداره باید هوک بشه به یه جایی .

 

مثلا اگه این کد رو به فوتر سایت هوک کنی یه فایل css میره تو فوتر سایتت .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این کد داره یک فایل رو به css سایت اضافه میکنه .

 

کد ناقصه . به تنهایی کاربرد نداره باید هوک بشه به یه جایی .

 

مثلا اگه این کد رو به فوتر سایت هوک کنی یه فایل css میره تو فوتر سایتت .

خوب امکانش هست بفمیم چه فایلی با چه نامی در آدرس قرار داره که داره اضافه میشه به css سایت خواهشا خیلی مهمه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

foreach ( $gfont as $g_font ) {

//$font_families .= sprintf( '%s%s', $g_font, urlencode( $font_styles ) );

wp_enqueue_style( $g_font, 'http' . ( ( is_ssl() ) ? 's' : '' ) . '://fonts.myweb.ir/fonts/' . $g_font .'.css', array(), '' );

}

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این کامل نیست . ببین بستگی داره آرایه $gfont چندتا درایه داشته باشه به همون تعداد داره فایل css به اسمهایی که داخل متغیر $gfont وجود داره به یه قسمتی از سایت هوک میشه . این کدی که الان اینجا گذاشتی این خود باید داخل یه function باشه . حالا همین فانکشن هم خودش به یه جا دیگه هوک شده .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
function avada_scripts() {	if ( ! is_admin() && ! in_array( $GLOBALS['pagenow'], array( 'wp-login.php', 'wp-register.php' ) ) ) {		global $smof_data, $wp_styles, $woocommerce;		$theme_info = wp_get_theme();		$c_pageID = get_queried_object_id();		$template_directory = get_template_directory_uri();		if((get_option('show_on_front') && get_option('page_for_posts') && is_home()) ||			(get_option('page_for_posts') && is_archive() && !is_post_type_archive())) {			$c_pageID = get_option('page_for_posts');		} else {			if(class_exists('Woocommerce')) {				if(is_shop() || is_tax('product_cat') || is_tax('product_tag')) {					$c_pageID = get_option('woocommerce_shop_page_id');				}			}		}		wp_enqueue_script( 'jquery', false, array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );		if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) ) {			wp_enqueue_script( 'comment-reply' );		}		if( function_exists('novagallery_shortcode') ) {			wp_deregister_script( 'novagallery_modernizr' );		}		if( function_exists('ccgallery_shortcode') ) {			wp_deregister_script( 'ccgallery_modernizr' );		}		if(!$smof_data['status_gmap']) {			$map_api = 'http' . ( ( is_ssl() ) ? 's' : '' ) . '://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&language=' . substr(get_locale(), 0, 2);			wp_register_script( 'google-maps-api', $map_api, array(), $theme_info->get( 'Version' ), false );			wp_register_script( 'google-maps-infobox', 'http' . ( ( is_ssl() ) ? 's' : '' ) . '://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/infobox/src/infobox.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), false);		}		if( $smof_data['dev_mode'] ) {			$main_js = $template_directory . '/assets/js/theme.js';			wp_deregister_script( 'bootstrap' );			wp_register_script( 'bootstrap', $template_directory . '/assets/js/bootstrap.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'bootstrap' );			wp_deregister_script( 'cssua' );			wp_register_script( 'cssua', $template_directory . '/assets/js/cssua.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'cssua' );			wp_deregister_script( 'easyPieChart' );			wp_register_script( 'easyPieChart', $template_directory . '/assets/js/easyPieChart.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'easyPieChart' );			wp_deregister_script( 'excanvas' );			wp_register_script( 'excanvas', $template_directory . '/assets/js/excanvas.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'excanvas' );			wp_deregister_script( 'Froogaloop' );			wp_register_script( 'Froogaloop', $template_directory . '/assets/js/Froogaloop.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'Froogaloop' );			wp_deregister_script( 'imagesLoaded' );			wp_register_script( 'imagesLoaded', $template_directory . '/assets/js/imagesLoaded.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'imagesLoaded' );			wp_deregister_script( 'jquery.infinitescroll' );			wp_register_script( 'jquery.infinitescroll', $template_directory . '/assets/js/jquery.infinitescroll.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.infinitescroll' );			wp_deregister_script( 'isotope' );			wp_register_script( 'isotope', $template_directory . '/assets/js/isotope.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'isotope' );			wp_deregister_script( 'jquery.appear' );			wp_register_script( 'jquery.appear', $template_directory . '/assets/js/jquery.appear.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.appear' );			wp_deregister_script( 'jquery.touchSwipe' );			wp_register_script( 'jquery.touchSwipe', $template_directory . '/assets/js/jquery.touchSwipe.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.touchSwipe' );			wp_deregister_script( 'jquery.carouFredSel' );			wp_register_script( 'jquery.carouFredSel', $template_directory . '/assets/js/jquery.carouFredSel.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.carouFredSel' );			wp_deregister_script( 'jquery.countTo' );			wp_register_script( 'jquery.countTo', $template_directory . '/assets/js/jquery.countTo.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.countTo' );			wp_deregister_script( 'jquery.cycle' );			wp_register_script( 'jquery.cycle', $template_directory . '/assets/js/jquery.cycle.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.cycle' );			wp_deregister_script( 'jquery.easing' );			wp_register_script( 'jquery.easing', $template_directory . '/assets/js/jquery.easing.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.easing' );			wp_deregister_script( 'jquery.elasticslider' );			wp_register_script( 'jquery.elasticslider', $template_directory . '/assets/js/jquery.elasticslider.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.elasticslider' );			wp_deregister_script( 'jquery.fitvids' );			wp_register_script( 'jquery.fitvids', $template_directory . '/assets/js/jquery.fitvids.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.fitvids' );			wp_deregister_script( 'jquery.flexslider' );			wp_register_script( 'jquery.flexslider', $template_directory . '/assets/js/jquery.flexslider.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.flexslider' );			wp_deregister_script( 'jquery.fusion_maps' );			wp_register_script( 'jquery.fusion_maps', $template_directory . '/assets/js/jquery.fusion_maps.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.fusion_maps' );			wp_deregister_script( 'jquery.hoverflow' );			wp_register_script( 'jquery.hoverflow', $template_directory . '/assets/js/jquery.hoverflow.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.hoverflow' );			wp_deregister_script( 'jquery.hoverIntent' );			wp_register_script( 'jquery.hoverIntent', $template_directory . '/assets/js/jquery.hoverIntent.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.hoverIntent' );			wp_deregister_script( 'jquery.placeholder' );			wp_register_script( 'jquery.placeholder', $template_directory . '/assets/js/jquery.placeholder.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.placeholder' );			wp_deregister_script( 'jquery.toTop' );			wp_register_script( 'jquery.toTop', $template_directory . '/assets/js/jquery.toTop.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.toTop' );			wp_deregister_script( 'jquery.waypoints' );			wp_register_script( 'jquery.waypoints', $template_directory . '/assets/js/jquery.waypoints.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.waypoints' );			wp_deregister_script( 'modernizr' );			wp_register_script( 'modernizr', $template_directory . '/assets/js/modernizr.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'modernizr' );			wp_deregister_script( 'jquery.requestAnimationFrame' );			wp_register_script( 'jquery.requestAnimationFrame', $template_directory . '/assets/js/jquery.requestAnimationFrame.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.requestAnimationFrame' );			wp_deregister_script( 'jquery.mousewheel' );			wp_register_script( 'jquery.mousewheel', $template_directory . '/assets/js/jquery.mousewheel.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'jquery.mousewheel' );			if( ! $smof_data['status_lightbox'] ) {				wp_deregister_script( 'ilightbox.packed' );				wp_register_script( 'ilightbox.packed', $template_directory . '/assets/js/ilightbox.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );				wp_enqueue_script( 'ilightbox.packed' );			}			wp_deregister_script( 'avada-lightbox' );			wp_register_script( 'avada-lightbox', $template_directory . '/assets/js/avada-lightbox.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'avada-lightbox' );			wp_deregister_script( 'avada-header' );			wp_register_script( 'avada-header', $template_directory . '/assets/js/avada-header.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'avada-header' );			wp_deregister_script( 'avada-select' );			wp_register_script( 'avada-select', $template_directory . '/assets/js/avada-select.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'avada-select' );			wp_deregister_script( 'avada-parallax' );			wp_register_script( 'avada-parallax', $template_directory . '/assets/js/avada-parallax.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'avada-parallax' );			wp_deregister_script( 'avada-video-bg' );			wp_register_script( 'avada-video-bg', $template_directory . '/assets/js/avada-video-bg.js', array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );			wp_enqueue_script( 'avada-video-bg' );			if ( class_exists( 'Woocommerce' ) ) {				wp_dequeue_script('avada-woocommerce');				wp_register_script( 'avada-woocommerce', $template_directory . '/assets/js/avada-woocommerce.js' , array( 'jquery' ), $theme_info->get( 'Version' ), true );				wp_enqueue_script( 'avada-woocommerce' );			}			if ( function_exists( 'is_bbpress' ) && is_bbpress() ) {				wp_dequeue_script('avada-bbpress');				wp_register_script( 'avada-bbpress', $template_directory . '/assets/js/avada-bbpress.js' , array( 'jquery' ), $theme_info->get( 'Version' ), true );				wp_enqueue_script( 'avada-bbpress' );			}			if ( ! $smof_data['smooth_scrolling'] ) {				wp_dequeue_script('jquery.nicescroll');				wp_register_script( 'jquery.nicescroll', $template_directory . '/assets/js/jquery.nicescroll.js' , array( 'jquery' ), $theme_info->get( 'Version' ), true );				wp_enqueue_script( 'jquery.nicescroll' );				wp_dequeue_script('avada-nicescroll');				wp_register_script( 'avada-nicescroll', $template_directory . '/assets/js/avada-nicescroll.js' , array( 'jquery' ), $theme_info->get( 'Version' ), true );				wp_enqueue_script( 'avada-nicescroll' );			}		} else {			$main_js = $template_directory . '/assets/js/main.min.js';		}		wp_deregister_script( 'avada' );		wp_register_script( 'avada', $main_js, array(), $theme_info->get( 'Version' ), true );		wp_enqueue_script( 'avada' );		if(get_post_meta($c_pageID, 'pyre_fimg_width', true) == 'auto' && get_post_meta($c_pageID, 'pyre_width', true) == 'half') {			$smoothHeight = 'true';		} else {			$smoothHeight = 'false';		}		if(get_post_meta($c_pageID, 'pyre_fimg_width', true) == 'auto' && get_post_meta($c_pageID, 'pyre_width', true) == 'half') {			$flex_smoothHeight = 'true';		} else {			if($smof_data["slideshow_smooth_height"]) {				$flex_smoothHeight = 'true';			} else {				$flex_smoothHeight = 'false';			}		}		$db_vars = $smof_data;		if( ! $smof_data['slideshow_autoplay'] ) {			$db_vars['slideshow_autoplay'] = false;		} else {			$db_vars['slideshow_autoplay'] = true;		}		if( ! $smof_data['slideshow_speed'] ) {			$db_vars['slideshow_speed'] = 7000;		}		if( defined('ICL_SITEPRESS_VERSION') && defined('ICL_LANGUAGE_CODE') ) {			$language_code = ICL_LANGUAGE_CODE;		} else {			$language_code = '';		}		$current_page_template = get_page_template_slug( $c_pageID );		$portfolio_image_size = avada_get_portfolio_image_size( $c_pageID );		if ( $portfolio_image_size == 'full' ) {			$isotope_type = 'masonry';		} else {			$isotope_type = 'fitRows';		}		if( is_archive() ) {			$portfolio_layout_setting = strtolower( $smof_data['portfolio_archive_layout'] );			if( $smof_data['portfolio_featured_image_size'] == 'full' ||				strpos( $portfolio_layout_setting, 'grid' )			) {				$isotope_type = 'masonry';			} else {				$isotope_type = 'fitRows';			}		}		if( get_post_meta($c_pageID, 'pyre_page_bg_layout', true) == 'boxed' || get_post_meta($c_pageID, 'pyre_page_bg_layout', true) == 'wide' ) {			$layout = get_post_meta($c_pageID, 'pyre_page_bg_layout', true);		} else {			$layout = $smof_data['layout'];		}		if( get_post_meta($c_pageID, 'pyre_avada_rev_styles', true) == 'no' ||			( ! $smof_data['avada_rev_styles'] && get_post_meta($c_pageID, 'pyre_avada_rev_styles', true) != 'yes' )		) {			$avada_rev_styles = 1;		} else {			$avada_rev_styles = 0;		}		$local_variables = array(			'admin_ajax'					=> admin_url( 'admin-ajax.php' ),			'admin_ajax_nonce'				=> wp_create_nonce( 'avada_admin_ajax' ),			'protocol'						=> is_ssl(),			'theme_url' 					=> get_template_directory_uri(),			'dropdown_goto' 				=> __('Go to...', 'Avada'),			'mobile_nav_cart' 				=> __('Shopping Cart', 'Avada'),			'page_smoothHeight' 			=> $smoothHeight,			'flex_smoothHeight' 			=> $flex_smoothHeight,			'language_flag' 				=> $language_code,			'infinite_blog_finished_msg' 	=> '<em>'.__('All posts displayed.', 'Avada').'</em>',			'infinite_finished_msg'			=> '<em>'.__('All items displayed.', 'Avada').'</em>',			'infinite_blog_text' 			=> '<em>'. __('Loading the next set of posts...', 'Avada').'</em>',			'portfolio_loading_text' 		=> '<em>'. __('Loading Portfolio Items...', 'Avada').'</em>',			'faqs_loading_text' 			=> '<em>'. __('Loading FAQ Items...', 'Avada').'</em>',			'order_actions' 				=> __( 'Details' , 'Avada'),			'avada_rev_styles'				=> $avada_rev_styles,			'avada_styles_dropdowns'		=> $smof_data['avada_styles_dropdowns'],			'blog_grid_column_spacing'		=> $smof_data['blog_grid_column_spacing'],			'blog_pagination_type'			=> $smof_data['blog_pagination_type'],			'body_font_size'				=> $smof_data['body_font_size'],			'custom_icon_image_retina'		=> $smof_data['custom_icon_image_retina'],			'disable_mobile_animate_css'	=> $smof_data['disable_mobile_animate_css'],			'portfolio_pagination_type'		=> $smof_data['grid_pagination_type'],			'header_transparency'			=> ( ( ( $smof_data['header_bg_color']['opacity'] < 1 && ! get_post_meta( $c_pageID, 'pyre_header_bg_opacity', true ) ) || ( get_post_meta( $c_pageID, 'pyre_header_bg_opacity', true ) != '' && get_post_meta( $c_pageID, 'pyre_header_bg_opacity', true ) < 1 ) ) ) ? 1 : 0,			'header_padding_bottom'			=> $smof_data['margin_header_bottom'],			'header_padding_top'			=> $smof_data['margin_header_top'],			'header_position'				=> $smof_data['header_position'],			'header_sticky'					=> $smof_data['header_sticky'],			'header_sticky_tablet'			=> $smof_data['header_sticky_tablet'],			'header_sticky_mobile'			=> $smof_data['header_sticky_mobile'],			'header_sticky_type2_layout'	=> $smof_data['header_sticky_type2_layout'],			'ipad_potrait'					=> $smof_data['ipad_potrait'],			'is_responsive' 				=> $smof_data['responsive'],			'isotope_type'					=> $isotope_type,			'layout_mode'					=> strtolower( $layout ),			'lightbox_animation_speed'		=> $smof_data['lightbox_animation_speed'],			'lightbox_path'					=> $smof_data['lightbox_path'],			'lightbox_arrows'				=> $smof_data['lightbox_arrows'],			'lightbox_autoplay'				=> $smof_data['lightbox_autoplay'],			'lightbox_desc'					=> $smof_data['lightbox_desc'],			'lightbox_deeplinking'			=> $smof_data['lightbox_deeplinking'],			'lightbox_gallery'				=> $smof_data['lightbox_gallery'],			'lightbox_opacity'				=> $smof_data['lightbox_opacity'],			'lightbox_post_images'			=> $smof_data['lightbox_post_images'],			'lightbox_skin'					=> $smof_data['lightbox_skin'],			'lightbox_slideshow_speed'		=> $smof_data['lightbox_slideshow_speed'],			'lightbox_social'				=> $smof_data['lightbox_social'],			'lightbox_title'				=> $smof_data['lightbox_title'],			'logo_alignment'				=> $smof_data['logo_alignment'],			'logo_margin_bottom'			=> $smof_data['margin_logo_bottom'],			'logo_margin_top'				=> $smof_data['margin_logo_top'],			'megamenu_max_width'			=> $smof_data['megamenu_max_width'],			'mobile_menu_design'			=> $smof_data['mobile_menu_design'],			'nav_height'					=> $smof_data['nav_height'],			'nav_highlight_border'			=> $smof_data['nav_highlight_border'],			'page_title_fading'				=> $smof_data['page_title_fading'],			'pagination_video_slide'		=> $smof_data['pagination_video_slide'],			'retina_icon_height'			=> $smof_data['retina_icon_height'],			'retina_icon_width'				=> $smof_data['retina_icon_width'],			'submenu_slideout'				=> $smof_data['mobile_nav_submenu_slideout'],			'sidenav_behavior'				=> $smof_data['sidenav_behavior'],			'site_width'					=> $smof_data['site_width'],			'slider_position'				=> $smof_data['slider_position'],			'slideshow_autoplay'			=> $smof_data['slideshow_autoplay'],			'slideshow_speed'				=> $smof_data['slideshow_speed'],			'smooth_scrolling'				=> $smof_data['smooth_scrolling'],			'status_lightbox'				=> $smof_data['status_lightbox'],			'status_totop_mobile'			=> $smof_data['status_totop_mobile'],			'status_vimeo'					=> $smof_data['status_vimeo'],			'status_yt'						=> $smof_data['status_yt'],			'submenu_slideout' 				=> $smof_data['mobile_nav_submenu_slideout'],			'testimonials_speed' 			=> $smof_data['testimonials_speed'],			'tfes_animation' 				=> $smof_data['tfes_animation'],			'tfes_autoplay' 				=> $smof_data['tfes_autoplay'],			'tfes_interval' 				=> $smof_data['tfes_interval'],			'tfes_speed' 					=> $smof_data['tfes_speed'],			'tfes_width' 					=> $smof_data['tfes_width'],			'title_style_type'				=> $smof_data['title_style_type'],			'typography_responsive'			=> $smof_data['typography_responsive'],			'typography_sensitivity'		=> $smof_data['typography_sensitivity'],			'typography_factor'				=> $smof_data['typography_factor'],			'woocommerce_shop_page_columns'	=> $smof_data['woocommerce_shop_page_columns']		);		if( class_exists( 'Woocommerce' ) ) {			if( version_compare( $woocommerce->version, '2.3', '>=' ) ) {				$local_variables['woocommerce_23'] = true;			}		}		if( $smof_data['header_position'] != 'Top' ) {			$local_variables['side_header_width'] = str_replace( 'px', '', $smof_data['side_header_width'] );		} else {			$local_variables['side_header_width'] = '0';		}		wp_localize_script('avada', 'js_local_vars', $local_variables );		if ( is_page('header-2') || is_page('header-3') || is_page('header-4') || is_page('header-5') ) {			$header_demo = true;		} else {			$header_demo = false;		}		if ( $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_body'] != 'None' ) {			$gfont[ urlencode( $smof_data['google_body'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_body'] );		}		if ( $smof_data['google_nav'] && $smof_data['google_nav'] != 'None' && $smof_data['google_nav'] != $smof_data['google_body'] ) {			$gfont[ urlencode( $smof_data['google_nav'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_nav'] );		}		if ( $smof_data['google_headings'] && $smof_data['google_headings'] != 'None' && $smof_data['google_headings'] != $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_headings'] != $smof_data['google_nav'] ) {			$gfont[ urlencode( $smof_data['google_headings'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_headings'] );		}		if ( $smof_data['google_footer_headings'] && $smof_data['google_footer_headings'] != 'None' && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_nav'] && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_headings'] ) {			$gfont[ urlencode( $smof_data['google_footer_headings'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_footer_headings'] );		}		if ( $smof_data['google_footer_headings'] && $smof_data['google_footer_headings'] != 'None' && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_nav'] && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_headings'] ) {			$gfont[ urlencode( $smof_data['google_footer_headings'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_footer_headings'] );		}		if ( $smof_data['google_button'] && $smof_data['google_button'] != 'None' && $smof_data['google_button'] != $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_button'] != $smof_data['google_nav'] && $smof_data['google_button'] != $smof_data['google_headings'] && $smof_data['google_button'] != $smof_data['google_footer_headings'] ) {			$gfont[ urlencode( $smof_data['google_button'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_button'] );		}		if ( isset( $gfont ) && $gfont ) {			$font_families = '';			$font_settings = explode( '&', $smof_data['gfont_settings'] );			$font_styles = $font_subsets = '';						if ( is_array( $font_settings ) ) {				$font_styles = $font_settings[0];								if ( count( $font_settings ) > 1 ) {					$font_subsets = $font_settings[1];				}			}			foreach ( $gfont as $g_font ) {				//$font_families .= sprintf( '%s%s', $g_font, urlencode( $font_styles ) );				wp_enqueue_style( $g_font, 'http' . ( ( is_ssl() ) ? 's' : '' ) . '://fonts.higgs.ir/fonts/' . $g_font .'.css', array(), '' );			}						if ( $font_subsets ) {				$font_families = sprintf( '%s&%s', rtrim( $font_families, '|' ), $font_subsets );			} else {				$font_families = rtrim( $font_families, '|' );			}					}				wp_enqueue_style( 'avada-stylesheet', get_stylesheet_uri(), array(), $theme_info->get( 'Version' ) );		if( isset( $smof_data['less_compiler'] ) && $smof_data['less_compiler'] == true ) {			wp_enqueue_style( 'avada-dynamic', $template_directory . '/assets/less/theme/dynamic.less', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );			wp_enqueue_style( 'avada-dynamic-IE', $template_directory . '/assets/less/theme/dynamic.less', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );			$wp_styles->add_data( 'avada-dynamic-IE', 'conditional', 'lte IE 9' );		}		wp_enqueue_style( 'avada-shortcodes', $template_directory . '/shortcodes.css', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );		$wp_styles->add_data( 'avada-shortcodes', 'conditional', 'lte IE 9' );		if( ! $smof_data['status_fontawesome'] ) {			wp_enqueue_style( 'fontawesome', $template_directory . '/assets/fonts/fontawesome/font-awesome.css', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );			wp_enqueue_style( 'avada-IE-fontawesome', $template_directory . '/assets/fonts/fontawesome/font-awesome.css', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );			$wp_styles->add_data( 'avada-IE-fontawesome', 'conditional', 'lte IE 9' );		}		wp_enqueue_style( 'avada-IE8', $template_directory . '/assets/css/ie8.css', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );		$wp_styles->add_data( 'avada-IE8', 'conditional', 'lte IE 8' );		wp_enqueue_style( 'avada-IE', $template_directory . '/assets/css/ie.css', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );		$wp_styles->add_data( 'avada-IE', 'conditional', 'IE' );		wp_deregister_style('woocommerce-layout');		wp_deregister_style('woocommerce-smallscreen');		wp_deregister_style('woocommerce-general');		if( ! $smof_data['status_lightbox'] ) {			wp_enqueue_style( 'avada-iLightbox', $template_directory . '/ilightbox.css', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );		}		if( ! $smof_data['use_animate_css'] ) {			wp_enqueue_style( 'avada-animations', $template_directory . '/animations.css', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );		}		if( class_exists( 'Woocommerce' ) && $smof_data['less_compiler'] == false ) {			wp_enqueue_style( 'avada-woocommerce', $template_directory . '/assets/css/woocommerce.css', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );		}		if ( ! $smof_data['status_lightbox'] && class_exists( 'Woocommerce' ) ) {			wp_dequeue_script( 'prettyPhoto' );			wp_dequeue_script( 'prettyPhoto-init' );			wp_dequeue_style( 'woocommerce_prettyPhoto_css' );		}		 $higgs_theme = wp_get_theme();     $t_author_uri = $higgs_theme->get('AuthorURI');		if( is_rtl() && $smof_data['less_compiler'] == false && $t_author_uri != 'http://wpyar.com' || $t_author_uri != 'http://www.wpyar.com' || $t_author_uri != 'www.wpyar.com' || $t_author_uri != 'http://wpcity.ir' || $t_author_uri != 'http://www.wpcity.ir' || $t_author_uri != 'www.wpcity.ir' ) {			wp_enqueue_style( 'avada-rtl', $template_directory . '/assets/css/rtl.css', array(), $theme_info->get( 'Version' ) );		}	}}

این اولین فانکشن قبل از کدس میشه بررسی کنی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به تعداد حداکثر درایه های زیر داره فایل css اضافه میشه . چون اول میاد تو if شرط رو چک میکنه و اگه شرط برقرار بود به آرایه gfont درایه اضافه میشه هر درایه هم یه css اضافه میکنه . ببنید با notepad++ تو فایل های پوشه اش دنبا avada_scripts باشه . احتمالا به یه add_action بر میخوری . اون مشخص میکنه این css ها کجا میرن .

	if ( $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_body'] != 'None' ) {$gfont[ urlencode( $smof_data['google_body'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_body'] );} if ( $smof_data['google_nav'] && $smof_data['google_nav'] != 'None' && $smof_data['google_nav'] != $smof_data['google_body'] ) {$gfont[ urlencode( $smof_data['google_nav'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_nav'] );} if ( $smof_data['google_headings'] && $smof_data['google_headings'] != 'None' && $smof_data['google_headings'] != $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_headings'] != $smof_data['google_nav'] ) {$gfont[ urlencode( $smof_data['google_headings'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_headings'] );} if ( $smof_data['google_footer_headings'] && $smof_data['google_footer_headings'] != 'None' && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_nav'] && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_headings'] ) {$gfont[ urlencode( $smof_data['google_footer_headings'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_footer_headings'] );} if ( $smof_data['google_footer_headings'] && $smof_data['google_footer_headings'] != 'None' && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_nav'] && $smof_data['google_footer_headings'] != $smof_data['google_headings'] ) {$gfont[ urlencode( $smof_data['google_footer_headings'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_footer_headings'] );} if ( $smof_data['google_button'] && $smof_data['google_button'] != 'None' && $smof_data['google_button'] != $smof_data['google_body'] && $smof_data['google_button'] != $smof_data['google_nav'] && $smof_data['google_button'] != $smof_data['google_headings'] && $smof_data['google_button'] != $smof_data['google_footer_headings'] ) {$gfont[ urlencode( $smof_data['google_button'] ) ] = '' . urlencode( $smof_data['google_button'] );} 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عزیز مشکل بنده اینه که این قالب یسری فونت رو به صورت api از آدرس //fonts.myweb.ir/fonts/

داره اضافه میکنه به فایل css حالا ما میخوایم این آدرس رو عوض کنیم چیکار باید بکنیم تو این آدرس چی باید قرار بدیم تو این کد ها این مشخص

نشده

ببخشید خیلی مهمه مزاحمت شدم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خب سایت رو بیار بالا بعد از تو سورسش ببین اسم فونت ها چی هست دیگه .

 

اسم هر کدوم داخل متغیر $smof_data هستن . بخوای هی متغیر ها رو آنالیز کنی طول میکشه . همونکاری که گفتم رو بکن و ببیند به کجا add_action شدن . بعد برو از فرانت اند سایت همونجا رو باز کن و از داخل سورسش اسمش رو پیدا کن .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
add_action('init','of_options');if (!function_exists('of_options')){	 function of_options()	 {	 	global $smof_data;		// Avada edit		//Register sidebar options for blog/portfolio/woocommerce category/archive pages		global $wp_registered_sidebars;		$sidebar_options[] = 'None';		for($i=0;$i<1;$i++){			$sidebars = $wp_registered_sidebars;// sidebar_generator::get_sidebars();			//var_dump($sidebars);			if(is_array($sidebars) && !empty($sidebars)){				foreach($sidebars as $sidebar){					$sidebar_options[] = $sidebar['name'];				}			}			$sidebars = sidebar_generator::get_sidebars();			if(is_array($sidebars) && !empty($sidebars)){				foreach($sidebars as $key => $value){					$sidebar_options[] = $value;				}			}		}				// End Avada edit			// Begin Avada edit			// Social Icon default order			$of_options_social_links_ordering = array			(				 "default" => array (						'facebook' => 'Facebook',						'flickr' => 'Flickr',						'rss' => 'RSS',						'twitter' => 'Twitter',						'vimeo' => 'Vimeo',						'youtube' => 'Youtube',						'instagram' => 'Instagram',						'pinterest' => 'Pinerest',						'tumblr' => 'Tumblr',						'google' => 'Googleplus',						'dribbble' => 'Dribble',						'digg' => 'Digg',						'linkedin' => 'LinkedIn',						'blogger' => 'Blogger',						'skype' => 'Skype',						'forrst' => 'Forrst',						'myspace' => 'Myspace',						'deviantart' => 'Deviantart',						'yahoo' => 'Yahoo',						'reddit' => 'Reddit',						'paypal' => 'Paypal',						'dropbox' => 'Dropbox',						'soundcloud' => 'Soundcloud',						'vk' => 'VK',				 ),				 "custom" => array (				 ),			);			// End Avada edit			//More Options			$body_repeat			= array(__("no-repeat", "Avada"),__("repeat-x", "Avada"),__("repeat-y", "Avada"),__("repeat", "Avada"));			$body_pos			  = array(__("top left", "Avada"),__("top center", "Avada"),__("top right", "Avada"),__("center left", "Avada"),__("center center", "Avada"),__("center right", "Avada"),__("bottom left", "Avada"),__("bottom center", "Avada"),__("bottom right", "Avada"));/*-----------------------------------------------------------------------------------*//* The Options Array *//*-----------------------------------------------------------------------------------*/// Set the Options Arrayglobal $of_options;$of_options = array();		 // Avada Edit	 		// Last updated: 2015/09/02		$google_fonts = array (			"None" => "هیچ",			'Higgs-Aban' => 'آبان',      'Higgs-Amir' => 'امیر',      'Higgs-Arshai' => 'ارشیا',      'Higgs-Badr' => 'بدر',      'Higgs-BadrBold' => 'بدر درشت',      'Higgs-Casablanca' => 'کازابلانکا',      'Higgs-Compset' => 'کمپست',      'Higgs-CompsetBold' => 'کمپست درشت',      'Higgs-DastNevis' => 'دست نویس',      'Higgs-Davat' => 'دوات',      'Higgs-Elham' => 'الهام',      'Higgs-Entezar' => 'انتظار',      'Higgs-Farnaz' => 'فرناز',      'Higgs-Ferdosi' => 'فردوسی',      'Higgs-Helve23' => 'خبری هیگز',      'Higgs-Homa' => 'هما',      'Higgs-Jadid' => 'جدید',      'Higgs-Kamran' => 'کامران',      'Higgs-Khorasan' => 'خراسان',      'Higgs-Koodak' => 'کودک',      'Higgs-Kufi' => 'کوفی',      'Higgs-Kufi-Bold' => 'کوفی درشت',      'Higgs-Lotus' => 'لتوس',      'Higgs-LotusBold' => 'لتوس درشت',      'Higgs-Mashhad' => 'مشهد',      'Higgs-Mehr' => 'مهر',      'Higgs-Mitra' => 'میترا',      'Higgs-MitraBold' => 'میترا درشت',      'Higgs-Momtaz' => 'ممتاز',      'Higgs-Narges' => 'نرگس',      'Higgs-Naskh' => 'نسخ',      'Higgs-Naskh-Bold' => 'نسخ درشت',      'Higgs-Nazanin' => 'نازنین',      'Higgs-NazaninBold' => 'نازنین درشت',      'Higgs-Nazli' => 'نازلی',      'Higgs-NazliBold' => 'نازلی درشت',      'Higgs-NeoSans' => 'نئو سانس',      'Higgs-Pooya' => 'پویا',      'Higgs-Roya' => 'رویا',      'Higgs-RoyaBold' => 'رویا درشت',      'Higgs-Sans' => 'سانس',      'Higgs-Sina' => 'سینا',      'Higgs-Tabassom' => 'تبسم',      'Higgs-Tehran' => 'تهران',      'Higgs-Terafik' => 'ترافیک',      'Higgs-TerafikBold' => 'ترافیک درشت',      'Higgs-Titr' => 'تیتر',      'Higgs-Yahout' => 'یاقوت',      'Higgs-YakoutBold' => 'یاقوت درشت',      'Higgs-Yekan' => 'یکان',      'Higgs-YekanBold' => 'یکان درشت',      'Higgs-Zar' => 'زر',      'Higgs-ZarBold' => 'زر درشت',      'Higgs-Zeytoon' => 'زیتون'		 );

اینو 

یدا کردم درسته من گیج شدم نمیدونم باید چه کنم 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من دیرم شده باید برم ولی کلهم فونت ها داره از اینجا میاد :

 

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خیلی آقایی تا همین جاشم خیلی حال دادی اگه لطف کنی تو یاهو بیای مستقیم با هم صحبت کنیم خیلی حال دادی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

0