رفتن به مطلب
iranwebserver

shaahin.shk

کاربر عضو
 • تعداد ارسال ها

  75
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

درباره shaahin.shk

 • درجه
  کاربر نیمه فعال
 • تاریخ تولد تعیین نشده

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

 1. shaahin.shk

  ایندکس نشدن صفحات داخلی addondomin

  محمد جان تو گوگل وبمستر هم ثبت کردم ، تمام صفحاتش هم ایندکس شده مشکل اینجاست که هر کدوم از صفحات یا مطالب رو سرچ میکنم با هر طریقی فقط صفحه اصلی تو جستجو نمایش داده میشه . گفتم شاید به دلیل اددامین بودنش باشه و یا ممکنه جریمه شده باشه ؟ نمیدونم مشکل کار کجاست !
 2. shaahin.shk

  ایندکس نشدن صفحات داخلی addondomin

  سلام محمد جان : آرنا ورزشی - جام جهانی 2014 برزیل
 3. سلام به دوستان - من یک مشکل بزرگی برام پیش اومده ، حدود 2 ماه پیش یک دامنه جدید رو تو هاست addondomin کردم . الان توی گوگل هر چیزی رو سرچ میکنم تنها صفحه اصلی (دامنه اصلی) رو نشون میده و تحت هیچ شرایطی صفحات داخلی نمایش داده نمیشه . البته وقتی خود آدرس سایت رو جستجو میکنم همه صفحات هست . این اتفاق قبلا در ساب دامین هم برای من افتاد . اگر کسی می دونه مشکل چیه لطفا راهنمایی کنه ، ممنون میشم ...
 4. shaahin.shk

  قرار دادن شناسه مطلب در مطالب جوملا

  ممنون از پاسختون ، حق با شماست همین کارها رو انجام دادم ولی فراخوانی نمیکنه . نمایش آیتم ها در جوملا در فایل items در بخش مدیریت هست ، محتویات فایلش رو براتون میزارم ببینید . این فایل اصلی نمایش فهرست مطالب در بخش مدیریت جوملا هست . امیدوارم بتونید کمک کنید . <?php /** * @version $Id: default.php 1812 2013-01-14 18:45:06Z lefteris.kavadas $ * @package K2 * @author JoomlaWorks [محتوای مخفی] * @copyright Copyright (c) 2006 - 2013 JoomlaWorks Ltd. All rights reserved. * @license GNU/GPL license: [محتوای مخفی] */ // no direct access defined('_JEXEC') or die; $document = JFactory::getDocument(); $document->addScriptDeclaration(" \$K2(document).ready(function(){ \$K2('#K2ImportContentButton').click(function(event){ var answer = confirm('".JText::_('K2_WARNING_YOU_ARE_ABOUT_TO_IMPORT_ALL_SECTIONS_CATEGORIES_AND_ARTICLES_FROM_JOOMLAS_CORE_CONTENT_COMPONENT_COM_CONTENT_INTO_K2_IF_THIS_IS_THE_FIRST_TIME_YOU_IMPORT_CONTENT_TO_K2_AND_YOUR_SITE_HAS_MORE_THAN_A_FEW_THOUSAND_ARTICLES_THE_PROCESS_MAY_TAKE_A_FEW_MINUTES_IF_YOU_HAVE_EXECUTED_THIS_OPERATION_BEFORE_DUPLICATE_CONTENT_MAY_BE_PRODUCED', true)."'); if(!answer){ event.preventDefault(); } }); }); "); ?> <form action="index.php" method="post" name="adminForm" id="adminForm"> <table class="k2AdminTableFilters table"> <tr> <td class="k2AdminTableFiltersSearch"><?php echo JText::_('K2_FILTER'); ?> <input type="text" name="search" value="<?php echo $this->lists['search'] ?>" class="text_area" title="<?php echo JText::_('K2_FILTER_BY_TITLE'); ?>" /> <button id="k2SubmitButton"><?php echo JText::_('K2_GO'); ?></button> <button id="k2ResetButton"><?php echo JText::_('K2_RESET'); ?></button> </td> <td class="k2AdminTableFiltersSelects hidden-phone"> <?php echo $this->lists['trash']; ?> <?php echo $this->lists['featured']; ?> <?php echo $this->lists['categories']; ?> <?php if(isset($this->lists['tag'])): ?> <?php echo $this->lists['tag']; ?> <?php endif; ?> <?php echo $this->lists['authors']; ?> <?php echo $this->lists['state']; ?> <?php if(isset($this->lists['language'])): ?> <?php echo $this->lists['language']; ?> <?php endif; ?> <?php foreach($this->filters as $filter):?> <?php echo $filter; ?> <?php endforeach; ?> </td> </tr> </table> <table class="adminlist table table-striped" id="k2ItemsList"> <thead> <tr> <?php if(K2_JVERSION == '30'): ?> <th width="1%" class="center hidden-phone"> <?php if($this->filter_featured=='1'): ?> <?php echo JHtml::_('grid.sort', '<i class="icon-menu-2"></i>', 'i.featured_ordering', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order'], null, 'asc', 'K2_FEATURED_ORDER'); ?> <?php else: ?> <?php echo JHtml::_('grid.sort', '<i class="icon-menu-2"></i>', 'i.ordering', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order'], null, 'asc', 'K2_ORDER'); ?> <?php endif; ?> </th> <?php else: ?> <th>#</th> <?php endif; ?> <th class="center"> <input id="jToggler" type="checkbox" name="toggle" value="" /> </th> <th class="title"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_TITLE', 'i.title', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <th class="center"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_FEATURED', 'i.featured', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <th class="center"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_PUBLISHED', 'i.published', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <?php if(K2_JVERSION != '30'): ?> <th> <?php if($this->filter_featured=='1'): ?> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_FEATURED_ORDER', 'i.featured_ordering', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> <?php if($this->ordering) {echo JHTML::_('grid.order', $this->rows, 'filesave.png','savefeaturedorder');} ?> <?php else: ?> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_ORDER', 'i.ordering', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> <?php if($this->ordering) {echo JHTML::_('grid.order', $this->rows);} ?> <?php endif; ?> </th> <?php endif; ?> <th class="hidden-phone"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_CATEGORY', 'category', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <th class="hidden-phone"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_AUTHOR', 'author', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <th class="hidden-phone"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_LAST_MODIFIED_BY', 'moderator', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <th class="hidden-phone center"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_ACCESS_LEVEL', 'i.access', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <th class="hidden-phone"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_CREATED', 'i.created', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <th class="hidden-phone"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_MODIFIED', 'i.modified', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <th class="center hidden-phone"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_HITS', 'i.hits', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <th class="hidden-phone center"> <?php echo JText::_('K2_IMAGE'); ?> </th> <th class="hidden-phone"> <?php echo JHTML::_('grid.sort', 'K2_ID', 'i.id', @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <?php foreach($this->columns as $column):?> <th> <?php echo JHTML::_('grid.sort', $column->label, $column->property, @$this->lists['order_Dir'], @$this->lists['order']); ?> </th> <?php endforeach; ?> </tr> </thead> <tfoot> <tr> <td colspan="<?php echo 15+sizeof($this->columns); ?>"><?php echo $this->page->getListFooter(); ?></td> </tr> </tfoot> <tbody> <?php foreach ($this->rows as $key => $row): ?> <tr class="row<?php echo ($key%2); ?>"<?php if($this->filter_featured!='1') echo ' sortable-group-id="'.$row->catid.'"'; ?>> <?php if(K2_JVERSION == '30'): ?> <td class="order center hidden-phone"> <?php if($row->canChange): ?> <span class="sortable-handler<?php echo ($this->ordering) ? '' : ' inactive tip-top' ; ?>" title="<?php echo ($this->ordering) ? '' : JText::_('JORDERINGDISABLED'); ?>" rel="tooltip"><i class="icon-menu"></i></span> <input type="text" style="display:none" name="order[]" size="5" value="<?php echo $row->ordering; ?>" class="width-20 text-area-order " /> <?php else: ?> <span class="sortable-handler inactive" ><i class="icon-menu"></i></span> <?php endif; ?> </td> <?php else: ?> <td><?php echo $key+1; ?></td> <?php endif; ?> <td class="center"><?php echo JHTML::_('grid.checkedout', $row, $key); ?></td> <td> <?php if($this->table->isCheckedOut($this->user->get('id'), $row->checked_out)): ?> <?php echo $row->title; ?> <?php else: ?> <?php if(!$this->filter_trash): ?> <a href="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=item&cid='.$row->id); ?>"><?php echo $row->title; ?></a> <?php else: ?> <?php echo $row->title; ?> <?php endif; ?> <?php endif; ?> </td> <td class="k2Center center"><?php echo $row->featuredStatus; ?></td> <td class="k2Center center"><?php echo $row->status; ?></td> <?php if(K2_JVERSION != '30'): ?> <td class="order k2Order"> <?php if($this->filter_featured=='1'): ?> <span><?php echo $this->page->orderUpIcon($key, true, 'featuredorderup', 'K2_MOVE_UP', $this->ordering); ?></span> <span><?php echo $this->page->orderDownIcon($key, count($this->rows), true, 'featuredorderdown', 'K2_MOVE_DOWN', $this->ordering); ?></span> <input type="text" name="order[]" size="5" value="<?php echo $row->featured_ordering; ?>" <?php echo ($this->ordering) ? '' : 'disabled="disabled"' ?> class="text_area k2OrderBox" /> <?php else: ?> <span><?php echo $this->page->orderUpIcon($key, ($row->catid == @$this->rows[$key-1]->catid), 'orderup', 'K2_MOVE_UP', $this->ordering); ?></span> <span><?php echo $this->page->orderDownIcon($key, count($this->rows), ($row->catid == @$this->rows[$key+1]->catid), 'orderdown', 'K2_MOVE_DOWN', $this->ordering); ?></span> <input type="text" name="order[]" size="5" value="<?php echo $row->ordering; ?>" <?php echo ($this->ordering)? '' : 'disabled="disabled"' ?> class="text_area k2OrderBox" /> <?php endif; ?> </td> <?php endif; ?> <td class="hidden-phone"><a href="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=category&cid='.$row->catid); ?>"><?php echo $row->category; ?></a></td> <td class="hidden-phone"> <?php if($this->user->gid>23): ?> <a href="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=user&cid='.$row->created_by); ?>"><?php echo $row->author; ?></a> <?php else: ?> <?php echo $row->author; ?> <?php endif; ?> </td> <td class="hidden-phone"> <?php if($this->user->gid>23): ?> <a href="<?php echo JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=user&cid='.$row->modified_by); ?>"><?php echo $row->moderator; ?></a> <?php else: ?> <?php echo $row->moderator; ?> <?php endif; ?> </td> <td class="k2Center hidden-phone center"><?php echo ($this->filter_trash || K2_JVERSION != '15')? $row->groupname:JHTML::_('grid.access', $row, $key); ?></td> <td class="k2Date hidden-phone"><?php echo JHTML::_('date', $row->created , $this->dateFormat); ?></td> <td class="k2Date hidden-phone"><?php echo ($row->modified == $this->nullDate) ? JText::_('K2_NEVER') : JHTML::_('date', $row->modified , $this->dateFormat); ?></td> <td class="center hidden-phone"><?php echo $row->hits ?></td> <td class="k2Center center hidden-phone"> <?php if(JFile::exists(JPATH_SITE.DS.'media'.DS.'k2'.DS.'items'.DS.'cache'.DS.md5("Image".$row->id).'_XL.jpg')): ?> <a href="<?php echo JURI::root(true).'/media/k2/items/cache/'.md5("Image".$row->id).'_XL.jpg'; ?>" title="<?php echo JText::_('K2_PREVIEW_IMAGE'); ?>" class="modal"> <?php if(K2_JVERSION == '30'): ?> <i class="icon-picture" title="<?php echo JText::_('K2_PREVIEW_IMAGE'); ?>"></i> <?php else: ?> <img src="templates/<?php echo $this->template; ?>/images/menu/icon-16-media.png" alt="<?php echo JText::_('K2_PREVIEW_IMAGE'); ?>" /> <?php endif; ?> </a> <?php endif; ?> </td> <td class="center hidden-phone"><?php echo $row->id; ?></td> <?php foreach($this->columns as $column):?> <td <?php if($column->class){ echo 'class="'.$column->class.'"';}?>> <?php $property = $column->property; echo $row->$property; ?> </td> <?php endforeach; ?> </tr> <?php endforeach; ?> </tbody> </table> <input type="hidden" name="option" value="com_k2" /> <input type="hidden" name="view" value="<?php echo JRequest::getVar('view'); ?>" /> <input type="hidden" name="task" value="<?php echo JRequest::getVar('task'); ?>" /> <input type="hidden" name="filter_order" value="<?php echo $this->lists['order']; ?>" /> <input type="hidden" name="filter_order_Dir" value="<?php echo $this->lists['order_Dir']; ?>" /> <input type="hidden" name="boxchecked" value="0" /> <?php echo JHTML::_('form.token'); ?> </form>
 5. shaahin.shk

  قرار دادن شناسه مطلب در مطالب جوملا

  ببینید ، در جوملا برای هر مطلب یک id وجود داره یا همون شناسه مطلب (item id) ، این id گاهی در آدرس هم وجود داره و یا در جوملا در بخش مدیریت جلو هر مطلب شناسه مخصوص به اون ثبت میشه ، من میخوام این آی دی یا شناسه مطلب رو در بالای هر مطلب به عنوان "کد مطلب" ثبت کنم .مثل سایت های خبری که کد خبر دارن که تلفیقی از تاریخ و شناسه مطلب هست مثل : 921023222 که مثلا 6 رقم اول تاریخ و عدد 222 شناسه مطلب هست که در جوملا برای هر مطلب در نظر گرفته میشه . خیلی گشتم تا کد فراخوانی اون رو پیدا کنم ولی موفق نشدم . اگر بتونید راهنمایی کنید ممنون میشم .
 6. سلام دوستان . من از جوملا و کامپوننت k2 استفاده میکنم . میخوام شناسه مطلب رو در صفحه بعد از تاریخ انتشار تو مطالب سایت قرار بدم . لطفا راهنمایی کنید با چه کدی میتونم این شناسه رو فراخوانی کرد . ممنون میشم کمک کنید
 7. shaahin.shk

  ماژول منو آبشاری آژاکس برای جوملا

  ممنون از پاسختون ، اگر ممکنه سایت زیر رو ببینید ، آموزش بارگزاری صفحه به صورت آی جکس هست دمو هم داره . به نظر شما میشه در قالب یه ماژول یا html پیشفرض اون رو طراحی کرد و یه منو آبشاری به او اضافه و به همین شکلی که گفتم ازش استفاده کرد ؟ ‫ آموزش بارگزاری صفحات وب به صورت اي‌جکس به وسیله jQuery ‬
 8. shaahin.shk

  ماژول منو آبشاری آژاکس برای جوملا

  ممنون از پاسختون ، اگر ممکنه سایت زیر رو ببینید ، آموزش بارگزاری صفحه به صورت آی جکس هست دمو هم داره . به نظر شما میشه در قالب یه ماژول یا html پیشفرض اون رو طراحی کرد و یه منو آبشاری به او اضافه و به همین شکلی که گفتم ازش استفاده کرد ؟ ‫ آموزش بارگزاری صفحات وب به صورت اي‌جکس به وسیله jQuery ‬
 9. shaahin.shk

  ماژول منو آبشاری آژاکس برای جوملا

  سلام دوستان - من دنبال یک ماژول مثل سایت ورزش 3 و قسمت برنامه لیگ برتر میگردم که پس از کلیک روی هفته مورد نظر نتیجه تو همون ماژول نمایش داده بشه . هرچی گشتم چیزی خاصی پیدا نکردم . ضمنا من از جوملا 2.5 و k2 استفاده میکنم . اگر کسی سراغ داره لطفا راهنمایی کنه . ممنون نمونه در سایت ورزش 3 Varzesh3.com | ورزش 3
 10. shaahin.shk

  ماژول منو آبشاری آژاکس برای جوملا

  سلام دوستان - من دنبال یک ماژول مثل سایت ورزش 3 و قسمت برنامه لیگ برتر میگردم که پس از کلیک روی هفته مورد نظر نتیجه تو همون ماژول نمایش داده بشه . هرچی گشتم چیزی خاصی پیدا نکردم . ضمنا من از جوملا 2.5 و k2 استفاده میکنم . اگر کسی سراغ داره لطفا راهنمایی کنه . ممنون نمونه در سایت ورزش 3 Varzesh3.com | ورزش 3
 11. با سلام من یه ماژول برای اشتراک گذاری مطالب در بالاترین برای جوملا 2.5 میخوام . تو نت چیزی پیدا نکردم . کد اشتراک گذاری زیر رو از سایت بالاترین گرفتم و باید تگ فراخوانی title و url رو درونش قرار بدیم . از دوستان اگر کسی میدونه کد برای فراخوانی تایتل ، یو آر ال ، عکس و اینتروتکست چیه ممنون میشم راهنمایی کنه . مطلب را به بالاترین بفرستید: <a rel="nofollow" target="_blank" href=" [محتوای مخفی] ; url=<$EntryPermalink$>&title=<$EntryTitle$>"> <img alt="Balatarin" src=" [محتوای مخفی] " /> </a>
 12. shaahin.shk

  ماژول منو بازشو برای جوملا 2.5

  ممنون میشم از لطفتون
 13. shaahin.shk

  ماژول منو بازشو برای جوملا 2.5

  سلام به همه دوستان ، نماز روزه هاتون قبول . من نیاز به منو بازشو مثل سایت ورزش 3 دارم برای جوملا 2.5 . هر چی تو اینترنت گشتم چیزی پیدا نکردم و اصلا اسم دقیقش رو نمیدونم . به لینک زیر نگاه کنید تو قسمت برنامه لیگ برتر یک منو بازشو باز میشه و نتیجه اون هم تو همون صفحه زیر منو به نمایش در میاد . لطفا اگر کسی این ماژول رو میشناسه راهنمایی کنه . ممنون Varzesh3.com | ورزش 3
 14. shaahin.shk

  خطای 404 و 500 و افت شدید بازدید

  ممنون محمد جان ، آدرس ها رو اینجا نمیتونستم بزارم برای همین برای شما پیام خصوصی کردم . ممنون میشم بررسی کنید
 15. shaahin.shk

  خطای 404 و 500 و افت شدید بازدید

  دوستان سیستم جدید سایتم با پسوند html شش ماهه داره کار میکنه ، مطالب قبلی سایت که پسوند php داشتن همگی پاک شدن حالا تو گوگل وبمستر حدود 4000 خطای 404 و 1400 خطای 500 دریافت کردم تا الان و شدیدا بازدید های سایت افت کرده . ما از بازدید متوسط 90000 رسیدیم به 6000 نفر ، واقعا کلافه شدم ، خیلی از این خطاها مربوط به بک لینکیه که سایت های دیگه به مطالب قدیمیه ما دادن . آیا راهی هست از شر این صفحات قدیمی راحت بشیم ؟ سیستم مدیریت الان ما جوملا (k2) هست . ممنون میشم راهنماییم کنید ...
×