نتایح جستجو

  1. A

    وظایف پس زمینه (Background tasks)

    من از افزونه گروایتی پی دی اف و گرایوتی فرم استفاده میکنم کاربرای من داده هایشان در فرم گراوتی فرم ثبت می کنند و با کمک گروایتی پی دی اف در نهایت خروجی پی دی اف میگریند  در گروایتی پی دی اف امکان بارگزاری یک تصویر پس زمینه هست ولی اخیرا من متوجه شدم در خروجی های پی دی اف تصویر پس زمینه نمایش...