تگ html

  1. K

    تمام تگ ها و صفت های html در یک فایل pdf

    با توجه به فرار بودن زبان های برنامه نویسی در این مطلب تصمیم گرفتیم تا لیست کامل تمام صفت ها و تگ های HTML 5 را قرار دهیم ، Tag و Attribute یا همان صفت ها و تگ های HTML بدلیل گسترده و زیاد بودن در صورت نداشتن تمرین مستمر به راحتی فراموش میشوند و وجود یک لیست کامل از تمام آنها میتواند برای شخصی...
بالا