اجباری بودن نام و اختیاری بودن ای

hashtrood

تازه وارد
فایل wp-comments-post.php رو از فولدر wordpress باز کنید

خط 58 و 59

if ( get_option('require_name_email') && !$user->ID ) {

if ( 6 > strlen($comment_author_email) || '' == $comment_author )

if ( get_option('require_name') && !$user->ID ) {

if ( 6 > strlen($comment_author) || '' == $comment_author )

 
بالا