افزودن صفحه تنظیمات در وردپرس

saeedagha

کاربر عضو
با سلام خدمت دوستان! برای افزودن صفحه تنظیمات به پوسته کدهای زیر را در functions.php پوسته قرار دادم


کد:
<?php
// Options Page Functions
function themeoptions_admin_menu()
{
// here's where we add our theme options page link to the dashboard sidebar
add_theme_page("Theme Options", "Theme Options", 'edit_themes', basename(__FILE__), 'themeoptions_page');
}
function themeoptions_page()
{
// here's the main function that will generate our options page

if ( $_POST['update_themeoptions'] == 'true' ) { themeoptions_update(); }

//if ( get_option() == 'checked'

?>
<div class="wrap">
<div id="icon-themes" class="icon32"><br /></div>
<h2>Theme Options</h2>

<form method="POST" action="">
<input type="hidden" name="update_themeoptions" value="true" />

<h4>Colour Stylesheet To Use</h4>
<select name ="colour">
<?php $colour = get_option('mytheme_colour'); ?>
<option value="red" <?php if ($colour=='red') { echo 'selected'; } ?> >Red Stylesheet</option>
<option value="green" <?php if ($colour=='green') { echo 'selected'; } ?>>Green Stylesheet</option>
<option value="blue" <?php if ($colour=='blue') { echo 'selected'; } ?>>Blue Stylesheet</option>
</select>

<h4>Advertising Spot #1</h4>
<p><input type="text" name="ad1image" id="ad1image" size="32" value="<?php echo get_option('mytheme_ad1image'); ?>"/> Advert Image</p>
<p><input type="text" name="ad1url" id="ad1url" size="32" value="<?php echo get_option('mytheme_ad1url'); ?>"/> Advert Link</p>

<h4>Advertising Spot #2</h4>
<p><input type="text" name="ad2image" id="ad2image" size="32" value="<?php echo get_option('mytheme_ad2image'); ?>"/> Advert Image</p>
<p><input type="text" name="ad2url" id="ad2url" size="32" value="<?php echo get_option('mytheme_ad2url'); ?>"/> Advert Link</p>

<h4><input type="checkbox" name="display_sidebar" id="display_sidebar" <?php echo get_option('mytheme_display_sidebar'); ?> /> Display Sidebar</h4>

<h4><input type="checkbox" name="display_search" id="display_search" <?php echo get_option('mytheme_display_search'); ?> /> Display Search Box</h4>

<h4><input type="checkbox" name="display_twitter" id="display_twitter" <?php echo get_option('mytheme_display_twitter'); ?> /> Display Twitter Stream</h4>
<p><input type="text" name="twitter_username" id="twitter_username" size="32" value="<?php echo get_option('mytheme_twitter_username'); ?>" /> Twitter Username</p>

<p><input type="submit" name="search" value="Update Options" class="button" /></p>
</form>

</div>
<?php
}
function themeoptions_update()
{
// this is where validation would go
update_option('mytheme_colour', $_POST['colour']);

update_option('mytheme_ad1image', $_POST['ad1image']);
update_option('mytheme_ad1url', $_POST['ad1url']);

update_option('mytheme_ad2image', $_POST['ad2image']);
update_option('mytheme_ad2url', $_POST['ad2url']);

if ($_POST['display_sidebar']=='on') { $display = 'checked'; } else { $display = ''; }
update_option('mytheme_display_sidebar', $display);

if ($_POST['display_search']=='on') { $display = 'checked'; } else { $display = ''; }
update_option('mytheme_display_search', $display);

if ($_POST['display_twitter']=='on') { $display = 'checked'; } else { $display = ''; }
update_option('mytheme_display_twitter', $display);

update_option('mytheme_twitter_username', $_POST['twitter_username']);
}
add_action('admin_menu', 'themeoptions_admin_menu');
?>
این کدها را از بدست آوردم صفحه تنظیمات به خوبی به پوسته اضافه می شود حالا برای نمایش قسمت ها در پوسته نمی دونم باید چه کار کنم خود اون سایت در قسمت 6 توضیح داده ولی من چیزی متوجه نشدم دوستان اگه کسی میتونه راهنمایی کنه یا قسمت 6 اون سایت رو آسون تر توضیح بده ممنون

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
پیشنهاد میکنم قالب eblog رو ببینید. صفحه تنظیماتش ساده و گویاس. هر جاش گیر کردی بگو کمک کنم...

 
بالا