جایگزینی \r\n با اینتر

parham01

تازه وارد
15/9/11
82
0
6
سلام خسته نباشید

برای نمایش اطلاعات دیتا بیس از کد زیر استفاده میکنم ولی کلماتی که با اینتر از هم جدا شدن در دیتابیس را با این فرمت نشون میده

حسین\r\nمرادیان

میخوام \r\n با اینتر ریپلیس بشه

تو سایتا گشتم دیدم میان ریپلیس میکنن

ممنون میشم کسی واسم این کار انجام بده

کد:
<?php
/*
FULL MADE BY ARASH TAVANAEI 

http://sourcelearning.ir

http://ce-golpapnu.ir

dont copy

*/

require_once('system/loader.php');
$error = false;
$error_msg = "";
$submit = false;
$submit_msg = "";

$name = "";
$tablo="";
$address="";
$phone="";
$sename="";
$senum="";
$seprice="";
$setotal="";
$motalebat="";
$senoe="";
$date="";
$separdakht="";
$verefy_1 = new stdclass;
$loaded = false;
if(isset($_GET['VEREFY'])){
$phone = $db->e(htmlspecialchars($_GET['phone']));

$q = $db->query('SELECT * FROM iran WHERE phone="'.$phone.'" LIMIT 1');


if($db->num_rows($q) > 0){
$verefy_1 = $db->fetch_object($q);
$loaded = true;


$name = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->name));
$tablo = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->tablo));
$address = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->address));
$phone = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->phone));
$sename = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->sename));
$senum = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->senum));
$seprice = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->seprice));
$setotal = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->setotal));
$motalebat = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->motalebat));
$senoe = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->senoe));
$date = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->date));
$separdakht = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->separdakht));
}else{
$error = true;
$error_msg .= "بدون نتیجه... <br>";


}}

if(isset($_POST['send']) && isset($_POST['hidden']) && $_POST['hidden'] && isset($_GET['phone'])){

foreach($_POST as $v=>$k){
${$v} = $k;
}

/////////////////////////////
if(is_empty($_POST)){

$error = true;
$error_msg .= "همه موارد باید تکمیل شود <br>";
}
///////////////////////////
if(is_valid_email($_POST['email'])){
$error = true;
$error_msg .= "ایمیل صحیح وارد کنید <br>";
}
if(is_valid_mobile($_POST['mobile'])){
$error = true;
$error_msg .= "شماره موبایل صحیح نیست <br>";
}
$phone = $db->e(htmlspecialchars($_GET['phone']));
$q = $db->query('SELECT * FROM iran WHERE phone="'.$phone.'" LIMIT 1');

if($db->num_rows($q) > 0){
$verefy_1 = $db->fetch_object($q);
$loaded = true; $name = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->name));


$serial = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->serial_product));
$type = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->type_product));
$model = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->model));
$phone = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->phone));
$vt = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->vt));
$varanty = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->varanty));
$edited = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->edited));
$adress = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->adress));
$date = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->date_active));
$barand = $db->e(htmlspecialchars($verefy_1->barand_product));

}else{
$error = true;
$error_msg .= "خطای سیستمی <br>";
}
if($edited){
$error = true;
$error_msg .= "یک بار این کار را انجام دادید <br>";
}
if(!$error){$email = $db->e(htmlspecialchars($_POST['email']));
$mobile = $db->e(htmlspecialchars($_POST['mobile']));

$factor = $db->e(htmlspecialchars($_POST['factor']));

//$barand = $db->e(htmlspecialchars($_POST['barand']));
$adress = $db->e(htmlspecialchars($_POST['adress']));$m = '
<div style="text-align:right;direction:rtl;font-family:tahoma;border:solid 1px #ccc;">
<div style="background:#e5e5e5;border-bottom:solid 1px #999;padding:8px">'.SITE_TITLE.'</div>

<div style="padding:5px">
<tbody>
<table>
<tr>
<td>نام : </td><td>'.$name.'</td>
</tr><tr>
<td>کد ملی : </td><td>'.$phone.'</td>
</tr><tr>
<td>ایمیل : </td><td>'.$email.'</td>
</tr><tr>
<td>شماره تماس : </td><td>'.$mobile.'</td>
</tr><tr>
<td>شماره فاکتور : </td><td>'.$factor.'</td>
</tr><tr>
<td>تاریخ فعال سازی : </td><td>'.$date.'</td>
</tr><tr>
<td>برند محصول : </td><td>'.$barand.'</td>
</tr><tr>
<td>سریال محصول : </td><td>'.$serial.'</td>
</tr><tr>
<td>نوع محصول : </td><td>'.$type.'</td>
</tr><tr>
<td>مدل محصول : </td><td>'.$model.'</td>
</tr>
<tr>
<td>آدرس : </td><td>'.$adress.'</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>

</td>
</tr>
</table>
</tbody>
</div>

</div>


';


$r=$db->fetch('SELECT email,mobile FROM admins LIMIT 1');
 
if(send_email('فرم_'.SITE_TITLE,$m,$email) && send_email('فرم_'.SITE_TITLE,$m,$r->email) ){

$submit = true;
$submit_msg .= "گارانتی با موفقیت فعال گردید";
}
echo '<script type="text/javascript">alert("گارانتی با موفقیت فعال گردید");</script>';$sms_admin=(SEND_SMS($r->mobile,"مشتری با نام ".$name.' در تاریخ '.$date.' ثبت شد')) ;
$sms_user =( SEND_SMS($mobile,"مشتری گرامی ".$name.' گارانتی شما در تاریخ '.$date.' فعال گردید'));
if($sms_admin && $sms_user){
$submit = true;
$submit_msg .= "پیامک ها ارسال شد";
}

if(!$error){
$db->query('UPDATE iran SET adress="'.$adress.'" , edited="1" ,fullname="'.$name.'",phone="'.$phone.'",model="'.$model.'",email="'.$email.'",mobile="'.$mobile.'",factor="'.$factor.'",serial_product="'.$serial.'",type_product="'.$type.'",date_set="'.time().'",showed="1"
 WHERE phone="'.$phone.'" AND serial_product="'.$serial.'" LIMIT 1');
if($db->insert_id()){
$submit = true;
$submit_msg .= "در پایگاه داده ذخیره شد";
}
}

}}?>

<?php include(ELE_INCPATH.'header.php'); ?>
<center>
<div class="white-pink" >
<?php if($error) { ?>
<div class="error"><?php echo $error_msg ?></div><br><br>
<? } ?>
<?php if($submit) { ?>
<div class="submit"><?php echo $submit_msg ?></div><br><br>
<? } ?>

<h1>فرم زیر را تکمیل کنید</h1>
<form action="<?php echo SITE_URL?>" method="get" >


<label><span>شماره ملی</span><input type="text" name="phone" value="<?php echo $phone?>" /></label>

<button class="button" name="VEREFY" value="VEREFY">رهگیری</button>

</form>


<br><br>

<? if($loaded && !empty($verefy_1)) { ?>

<?
 

$expire_str = echo_def_time(long_expire($vt,$varanty,true,true));?></div>

<form action="<?php echo SITE_URL?>?phone=<?=$phone?>&VEREFY=VEREFY" method="post" >
<h1>فرم زیر را تکمیل کنید</h1>
<form action="<?php echo SITE_URL?>" method="post" >
<label><span>نام و نام خانوادگی</span><input type="text" disabled name="name1" value="<?php echo $name?>" /></label>

<label><span>شماره ملی</span><input type="text" name="phone1" disabled value="<?php echo $seprice?>" /></label>

<label><span>شماره فاکتور</span><input type="text" name="factor" value="<?php echo $factor?>" /></label>

<label><span>تاریخ فعالسازی</span><input type="text" disabled name="date" value="<?php echo $date?>" /></label>
<label><span>مدت زمان گارانتی</span><input type="text" name="varanty" disabled value="<?php echo $varanty?> ماه" /></label>

<?php $opitions = array('YAMAHA','Roland','Ibanez','tf','CASIO','Pioneer','KORG','mapex','غیره'); ?>
<label><span>برند محصول</span><input type="text" disabled value="<?=$barand?>" /></label>
<label><span>نوع محصول</span><input type="text" name="type1" disabled value="<?php echo $type?>" /></label>

<label><span>مدل محصول</span><input type="text" name="model1" disabled value="<?php echo $model?>" /></label>

<label><span>سریال محصول</span><input type="text" name="serial1" disabled value="<?php echo $serial?>" /></label>
<label><span>ایمیل</span><input type="text" name="email" value="<?php echo $email?>" /></label>
<label><span>شماره همراه</span><input type="text" name="mobile" value="<?php echo $mobile?>" /></label>
<label><span>آدرس</span><input type="text" disabled name="adress" value="<?php echo $adress?>" /></label>


<input type="hidden" name="hidden" value="<?php echo $loaded?>" />


<?if(!$edited){?>
<button class="button" name="send" value="send">ارسال</button>


<? } ?>
</form>
<? } ?>
  <style type='text/css'>
#customers
{
font-family:'Trebuchet MS', Arial, Helvetica, sans-serif;
width:98%;
border-collapse:collapse;
}
#customers td, #customers th
{
font-size:1em;
border:1px solid #98bf21;
padding:3px 7px 2px 7px;
}
#customers th
{
font-size:1.1em;
text-align:left;
padding-top:5px;
padding-bottom:4px;
background-color:#A7C942;
color:#ffffff;
}
#customers tr.alt td
{
color:#000000;
background-color:#EAF2D3;
}
</style>
</div>
<p> </p>
<table id='customers'>
<tr>
<th width="28">ردیف</th>
<th width="720">نام محصول</th>
<th width="104">تعداد</th>
<th width="56">قیمت</th>
<th width="56">قیمت کل</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td><?php echo $sename?></td>
<td><p> </p></td>
<td><?php echo $phone?></td>
<td><?php echo $factor?></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td> </td>
<td>Christina Berglund</td>
<td> </td>
<td>Sweden</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td> </td>
<td>Francisco Chang</td>
<td> </td>
<td>Mexico</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td> </td>
<td>Roland Mendel</td>
<td> </td>
<td>Austria</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td> </td>
<td>Helen Bennett</td>
<td> </td>
<td>UK</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td> </td>
<td>Philip Cramer</td>
<td> </td>
<td>Germany</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td> </td>
<td>Yoshi Tannamuri</td>
<td> </td>
<td>Canada</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td> </td>
<td>Giovanni Rovelli</td>
<td> </td>
<td>Italy</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td> </td>
<td>Simon Crowther</td>
<td> </td>
<td>UK</td>
</tr>
<tr>
 <td> </td>
 <td> </td>
 <td>Marie Bertrand</td>
 <td> </td>
 <td>France</td>
</tr>
<tr>
 <td>10</td>
 <td> </td>
 <td> </td>
 <td> </td>
 <td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">قیمت کل : <?php echo $factor?> ریال</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
</table>

</center>
<?php include(ELE_INCPATH.'footer.php'); ?>
 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,248
201
63
31
PersianScript
چرا برای جایگزین شدن چیزی که مد نظرتونه از nl2br استفاده نمی کنید؟