حذف توابع mysql_ در php 5.5

  • شروع کننده موضوع amhr
  • تاریخ شروع

amhr

تازه وارد
23/11/13
34
0
6
You must be registered for see images attach


سلام دوستان امروز داشتم تو سایت mysql میگشتم و دیدم که خود mysql اعلام کرده که تمام توابعی که با mysql_ ( مانند mysql_query() )شروع میشوند حذف خواهند شد .

اما به نظر من این کار بسیار خوبی بوده زیرا با استفاده از کتابخانه PDO امنیت وبسایت ها بیشتر خواهد شد .

شما میتوانید در صفحه ی از اخبار کامل اگاه شوید .

ولی خوب حالا که توابع mysql_ (که اکثرا در تمام دانشگاه ها تدریس میشود) حذف میشوند ما چیکار کنیم .

خود سایت mysql جواب این سوال را داده که میتوانیم از PDO یا Mysqli استفاده کنیم ولی من خودم به شخصه از PDO استفاده میکنم.

در لینک زیر مقایسه ایی بین PDO و Mysqli قرار گرفته است :منبع :

 

amhr

تازه وارد
23/11/13
34
0
6
You must be registered for see images attach


سلام دوستان امروز داشتم تو سایت mysql میگشتم و دیدم که خود mysql اعلام کرده که تمام توابعی که با mysql_ ( مانند mysql_query() )شروع میشوند حذف خواهند شد .

اما به نظر من این کار بسیار خوبی بوده زیرا با استفاده از کتابخانه PDO امنیت وبسایت ها بیشتر خواهد شد .

شما میتوانید در صفحه ی از اخبار کامل اگاه شوید .

ولی خوب حالا که توابع mysql_ (که اکثرا در تمام دانشگاه ها تدریس میشود) حذف میشوند ما چیکار کنیم .

خود سایت mysql جواب این سوال را داده که میتوانیم از PDO یا Mysqli استفاده کنیم ولی من خودم به شخصه از PDO استفاده میکنم.

در لینک زیر مقایسه ایی بین PDO و Mysqli قرار گرفته است :منبع :