خطا در پیامک ووکامرس

Nasrinnn

تازه وارد
30/4/22
1
0
1
با سلام ، پیامک ووکامرس رو نصب کرده بودم و به درستی کار میکرد ولی بعد از مدتی فرمت پیامک های ارسال تغییر کرد و با فرمت زیر که یک فرمت بهم ریخته است ارسال می شود.
%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%0D%0A%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+7557+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D9%87%D9%85+%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%0D%0A%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D9%85+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%3A+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85+%D9%85%D8%AF%D9%84+%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86%0D%0A%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA+%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4+%3A+486%2C870%C2%A0%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86لطفا اگر میتوانید راهنمایی نمایید تا این مشکل رو برطرف کنم