دیکد footer

MohammadQ

کاربر عضو
15/4/13
448
1
18
26
تبریز
لطفا فایل زیر رو دیکد کنید :

<?php echo "\t\t\x3c\x64i\x76\x20c\x6cas\x73=\x22cl\x65ar\x22>\x3c/\x64i\x76\x3e\n\t</\x64\x69v\x3e<\x21-- \x2e\x63o\x6e\x74\x61\x69n\x65r /-->\n\n\t";tie_banner("\x62an\x6e\x65r_\x62ottom","\x3cdiv\x20\x63la\x73\x73\x3d\"\x61d\x73-\x62\x6ftto\x6d\">","\x3c/\x64iv>");echo "\n\t";get_sidebar("fo\x6ft\x65r");echo "\t\t\t\t\n\t\x3cdiv \x63la\x73\x73\x3d\x22c\x6c\x65\x61\x72\x22></div\x3e\n\t\x3cdi\x76 class\x3d\"f\x6fo\x74\x65r-\x62\x6ftt\x6f\x6d\x22\x3e\n \t<d\x69v\x20cla\x73s=\"\x63o\x6et\x61\x69\x6eer\x22\x3e\n\x20 \x20\x20 \x20\t\t\x20\x3cdi\x76\x20class=\"ali\x67\x6e\x6ceft\">\n\t\t\t\t\x3ca hre\x66=\x22\x68\x74\x74p://\x77ww.\x33zar\x2e\x69r/\"\x20\x74a\x72g\x65\x74=\"_\x62\x6ca\x6ek\x22\x3e<di\x76 \x63lass=\"\x77p\"\x3e\x3c/\x64iv\x3e\x3c/a>\n\t\t\t</\x64\x69\x76\x3e\n\x20\x20\x20 \x20\x20\x20 \x3cd\x69\x76\x20\x63l\x61ss=\x22a\x6ci\x67nr\x69g\x68t\">\n \x20\x20 \x20\x20 \x20\x20 \x20\x20\x20\x20";if(tie_get_option("\x66oo\x74e\x72_s\x6fc\x69\x61l"))tie_get_social("\x79es",16);echo "\t\t\t\x3c/\x64i\x76>\n \x20 \x20\x20\x20\x20 \x3c/\x64\x69v\x3e\n\x20 \x20 \x20 \x3cdiv\x20clas\x73\x3d\x22c\x6ce\x61r\"></div>\n\t\t<\x64i\x76\x20\x63la\x73s=\x22c\x6f\x6e\x74\x61i\x6e\x65\x72\x22\x3e\n\t\t\t<\x64i\x76\x20\x63la\x73s\x3d\"al\x69\x67\x6e\x6ce\x66t\x22\x3e\n\t\t\t\t";echo htmlspecialchars_decode(tie_get_option("f\x6f\x6ft\x65\x72\x5fo\x6ee"));echo "\t\t\t</d\x69v>\n \x20 \x20\x20\x20\x20\x20\x20 \x20\n\x20\x20 \x20 \x20 \x20 \x20<div c\x6c\x61\x73\x73=\"a\x6c\x69\x67n\x72i\x67\x68\x74\"\x3e\n\t\t\t\t";echo htmlspecialchars_decode(tie_get_option("f\x6f\x6ft\x65r\x5f\x74wo"));echo "\t\t\t\x3c/d\x69\x76\x3e\n\x20\x20 \x20 \x20 \n\t\t\x3c/\x64iv\x3e\x3c\x21-- \x2eCo\x6etai\x6e\x65\x72 --\x3e\n\t\x3c/di\x76\x3e<!--\x20.\x46o\x6ft\x65r \x62\x6f\x74\x74\x6fm\x20--\x3e\n\t\n\x3c/d\x69\x76><\x21--\x20.\x57\x72\x61p\x70er --\x3e\n";if(tie_get_option("footer_t\x6fp")){echo "\t<d\x69\x76\x20i\x64\x3d\x22\x74o\x70c\x6f\x6e\x74r\x6fl\"\x3e";_e("\x53cr\x6fl\x6c To \x54o\x70","t\x69e");echo "</\x64\x69v>\n";}echo "\n";wp_footer();echo "\x3c/\x62\x6f\x64y>\n</html>\n";?>​
کد:
 

MohammadQ

کاربر عضو
15/4/13
448
1
18
26
تبریز
لطفا فایل زیر رو دیکد کنید :

<?php echo "\t\t\x3c\x64i\x76\x20c\x6cas\x73=\x22cl\x65ar\x22>\x3c/\x64i\x76\x3e\n\t</\x64\x69v\x3e<\x21-- \x2e\x63o\x6e\x74\x61\x69n\x65r /-->\n\n\t";tie_banner("\x62an\x6e\x65r_\x62ottom","\x3cdiv\x20\x63la\x73\x73\x3d\"\x61d\x73-\x62\x6ftto\x6d\">","\x3c/\x64iv>");echo "\n\t";get_sidebar("fo\x6ft\x65r");echo "\t\t\t\t\n\t\x3cdiv \x63la\x73\x73\x3d\x22c\x6c\x65\x61\x72\x22></div\x3e\n\t\x3cdi\x76 class\x3d\"f\x6fo\x74\x65r-\x62\x6ftt\x6f\x6d\x22\x3e\n \t<d\x69v\x20cla\x73s=\"\x63o\x6et\x61\x69\x6eer\x22\x3e\n\x20 \x20\x20 \x20\t\t\x20\x3cdi\x76\x20class=\"ali\x67\x6e\x6ceft\">\n\t\t\t\t\x3ca hre\x66=\x22\x68\x74\x74p://\x77ww.\x33zar\x2e\x69r/\"\x20\x74a\x72g\x65\x74=\"_\x62\x6ca\x6ek\x22\x3e<di\x76 \x63lass=\"\x77p\"\x3e\x3c/\x64iv\x3e\x3c/a>\n\t\t\t</\x64\x69\x76\x3e\n\x20\x20\x20 \x20\x20\x20 \x3cd\x69\x76\x20\x63l\x61ss=\x22a\x6ci\x67nr\x69g\x68t\">\n \x20\x20 \x20\x20 \x20\x20 \x20\x20\x20\x20";if(tie_get_option("\x66oo\x74e\x72_s\x6fc\x69\x61l"))tie_get_social("\x79es",16);echo "\t\t\t\x3c/\x64i\x76>\n \x20 \x20\x20\x20\x20 \x3c/\x64\x69v\x3e\n\x20 \x20 \x20 \x3cdiv\x20clas\x73\x3d\x22c\x6ce\x61r\"></div>\n\t\t<\x64i\x76\x20\x63la\x73s=\x22c\x6f\x6e\x74\x61i\x6e\x65\x72\x22\x3e\n\t\t\t<\x64i\x76\x20\x63la\x73s\x3d\"al\x69\x67\x6e\x6ce\x66t\x22\x3e\n\t\t\t\t";echo htmlspecialchars_decode(tie_get_option("f\x6f\x6ft\x65\x72\x5fo\x6ee"));echo "\t\t\t</d\x69v>\n \x20 \x20\x20\x20\x20\x20\x20 \x20\n\x20\x20 \x20 \x20 \x20 \x20<div c\x6c\x61\x73\x73=\"a\x6c\x69\x67n\x72i\x67\x68\x74\"\x3e\n\t\t\t\t";echo htmlspecialchars_decode(tie_get_option("f\x6f\x6ft\x65r\x5f\x74wo"));echo "\t\t\t\x3c/d\x69\x76\x3e\n\x20\x20 \x20 \x20 \n\t\t\x3c/\x64iv\x3e\x3c\x21-- \x2eCo\x6etai\x6e\x65\x72 --\x3e\n\t\x3c/di\x76\x3e<!--\x20.\x46o\x6ft\x65r \x62\x6f\x74\x74\x6fm\x20--\x3e\n\t\n\x3c/d\x69\x76><\x21--\x20.\x57\x72\x61p\x70er --\x3e\n";if(tie_get_option("footer_t\x6fp")){echo "\t<d\x69\x76\x20i\x64\x3d\x22\x74o\x70c\x6f\x6e\x74r\x6fl\"\x3e";_e("\x53cr\x6fl\x6c To \x54o\x70","t\x69e");echo "</\x64\x69v>\n";}echo "\n";wp_footer();echo "\x3c/\x62\x6f\x64y>\n</html>\n";?>​
کد:
 

mahdiali35

کاربر عضو
30/6/10
1,479
0
36
29
از وب سایت زیر استفاده کنید :کل فایل رو یک جا با این سایت نمی تونید دیکد کنید ... تیکه تیکه باید اون قسمت هایی که echo داره رو جداجدا دیکد کنید تا به فایل اصلی برسید ...

شاد باشید

 

mahdiali35

کاربر عضو
30/6/10
1,479
0
36
29
از وب سایت زیر استفاده کنید :کل فایل رو یک جا با این سایت نمی تونید دیکد کنید ... تیکه تیکه باید اون قسمت هایی که echo داره رو جداجدا دیکد کنید تا به فایل اصلی برسید ...

شاد باشید

 

HamedR

کاربر عضو
13/7/10
602
0
16
28
اینم فایل دیکد شده! (از سایتی که آقا مهدی داده استفاده نشده!)


کد:
<?php
echo " ";
echo "\t\t<div class=\"clear\"></div>\n\t</div><!-- .container /-->\n\n\t";
tie_banner( "banner_bottom", "<div class=\"ads-bottom\">", "</div>" );
echo "\n\t";
get_sidebar( "footer" );
echo "\t\t\t\t\n\t<div class=\"clear\"></div>\n\t<div class=\"footer-bottom\">\n  \t<div class=\"container\">\n    \t\t <div class=\"alignleft\">\n\t\t\t\t<a href=\"http://www.3zar.ir/\" target=\"_blank\"><div class=\"wp\"></div></a>\n\t\t\t</div>\n      <div class=\"alignright\">\n        ";
if ( tie_get_option( "footer_social" ) )
{
  tie_get_social( "yes", 16 );
}
echo "\t\t\t</div>\n    </div>\n    <div class=\"clear\"></div>\n\t\t<div class=\"container\">\n\t\t\t<div class=\"alignleft\">\n\t\t\t\t";
echo htmlspecialchars_decode( tie_get_option( "footer_one" ) );
echo "\t\t\t</div>\n      \n      <div class=\"alignright\">\n\t\t\t\t";
echo htmlspecialchars_decode( tie_get_option( "footer_two" ) );
echo "\t\t\t</div>\n      \n\t\t</div><!-- .Container -->\n\t</div><!-- .Footer bottom -->\n\t\n</div><!-- .Wrapper -->\n";
if ( tie_get_option( "footer_top" ) )
{
  echo "\t<div id=\"topcontrol\">";
  _e( "Scroll To Top", "tie" );
  echo "</div>\n";
}
echo "\n";
wp_footer( );
echo "</body>\n</html>\n";
echo " ";
?>
ضمناً داخل کدها لینک یه سایت ایرانی دیده میشه! مسئولیت استفاده و نقص کپی رایت با خودتون! :|:|

 

HamedR

کاربر عضو
13/7/10
602
0
16
28
اینم فایل دیکد شده! (از سایتی که آقا مهدی داده استفاده نشده!)


کد:
<?php
echo " ";
echo "\t\t<div class=\"clear\"></div>\n\t</div><!-- .container /-->\n\n\t";
tie_banner( "banner_bottom", "<div class=\"ads-bottom\">", "</div>" );
echo "\n\t";
get_sidebar( "footer" );
echo "\t\t\t\t\n\t<div class=\"clear\"></div>\n\t<div class=\"footer-bottom\">\n  \t<div class=\"container\">\n    \t\t <div class=\"alignleft\">\n\t\t\t\t<a href=\"http://www.3zar.ir/\" target=\"_blank\"><div class=\"wp\"></div></a>\n\t\t\t</div>\n      <div class=\"alignright\">\n        ";
if ( tie_get_option( "footer_social" ) )
{
  tie_get_social( "yes", 16 );
}
echo "\t\t\t</div>\n    </div>\n    <div class=\"clear\"></div>\n\t\t<div class=\"container\">\n\t\t\t<div class=\"alignleft\">\n\t\t\t\t";
echo htmlspecialchars_decode( tie_get_option( "footer_one" ) );
echo "\t\t\t</div>\n      \n      <div class=\"alignright\">\n\t\t\t\t";
echo htmlspecialchars_decode( tie_get_option( "footer_two" ) );
echo "\t\t\t</div>\n      \n\t\t</div><!-- .Container -->\n\t</div><!-- .Footer bottom -->\n\t\n</div><!-- .Wrapper -->\n";
if ( tie_get_option( "footer_top" ) )
{
  echo "\t<div id=\"topcontrol\">";
  _e( "Scroll To Top", "tie" );
  echo "</div>\n";
}
echo "\n";
wp_footer( );
echo "</body>\n</html>\n";
echo " ";
?>
ضمناً داخل کدها لینک یه سایت ایرانی دیده میشه! مسئولیت استفاده و نقص کپی رایت با خودتون! :|:|

 

parseh

تازه وارد
26/11/09
25
1
3
سلام

این سایت برام باز نشد :

میشه چندتا سایت مشابه معرفی کنید که امتحانشون را پس دادن ، کدها هم شبیه همین کدهای پست اول فرض کنید برای دیکد کردن

 

parseh

تازه وارد
26/11/09
25
1
3
سلام

این سایت برام باز نشد :

میشه چندتا سایت مشابه معرفی کنید که امتحانشون را پس دادن ، کدها هم شبیه همین کدهای پست اول فرض کنید برای دیکد کردن