راهنمایی برای تغییرات در قالب HTML و PHP ؟

saeed95

تازه وارد
16/5/14
89
0
6
27
سلام
وقت بخیر
می تونید راهنمایی کنید. از کلاس های این قالب سر در میارید؟ کش میکنه تغییرات اعمال نمیشه

کد:
<div class="b-login-content">
	<div class="loginFormWrapper" data-bind="css: {'afterLoginHide': formHidden}">
		<center class="plugin-mark-Login-BeforeLogo">
			{{INCLUDE/BeforeLogo/PLACE}}
			<!-- ko if: logoImg -->
			<div class="logoWrapper plugin-mark-Login-AfterLogo">
				<img class="logoImg" data-bind="attr: {'src': logoImg }" />
			</div>
			<!-- /ko -->
			<div class="descWrapper thm-login-desc plugin-mark-Login-AfterLogoDescription" data-bind="visible: '' !== loginDescription">
				<span class="desc" data-bind="text: loginDescription"></span>
			</div>
			{{INCLUDE/AfterLogo/PLACE}}
			<div class="alert alertError" data-bind="visible: '' !== submitError()">
				<button type="button" class="close" data-bind="click: function () { submitError('') }">×</button>
				<span data-bind="text: submitError"></span>
				<div data-bind="visible: '' !== submitErrorAddidional()">
					<br />
					<span data-bind="text: submitErrorAddidional"></span>
				</div>
			</div>
			<div class="wrapper-parent">
				<div class="wrapper loginWelcomeForm thm-login-text" data-bind="css: {'welcome-on': welcome}">
					<!-- ko template: { name: 'LoginWelcome' } --><!-- /ko -->
				</div>
				<form class="wrapper submitting-pane loginForm thm-login thm-login-text" action="#/" data-bind="submit: submitForm, css: {'errorAnimated': formError, 'welcome-off': welcome, 'submitting': submitRequest()}">
					{{INCLUDE/TopControlGroup/PLACE}}
					<div class="controls plugin-mark-Login-TopControlGroup" data-bind="css: {'error': emailError, 'animated': emailErrorAnimation}">
						<div class="input-append">
							<input type="email" class="i18n input-block-level inputEmail checkAutocomplete"
								name="RainLoopEmail" id="RainLoopEmail"
								style="padding-right: 35px;"
								autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false"
								data-bind="textInput: email, hasFocus: emailFocus, disable: submitRequest" data-i18n="[placeholder]LOGIN/LABEL_EMAIL" />
							<span class="add-on">
								<i class="icon-mail"></i>
							</span>
						</div>
					</div>
					<div class="controls" data-bind="css: {'error': passwordError, 'animated': passwordErrorAnimation}">
						<div class="input-append">
							<input type="password" class="i18n input-block-level inputPassword checkAutocomplete"
								name="RainLoopPassword" id="RainLoopPassword"
								style="padding-right: 35px;"
								autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false"
								data-bind="textInput: password, hasFocus: passwordFocus, disable: submitRequest" data-i18n="[placeholder]LOGIN/LABEL_PASSWORD" />
							<span class="add-on">
								<i class="icon-key"></i>
							</span>
						</div>
					</div>
					<div class="controls" data-bind="visible: additionalCode.visibility(), css: {'error': additionalCode.error, 'animated': additionalCode.errorAnimation}">
						<div class="input-append">
							<input type="text" class="i18n input-block-level inputAdditionalCode"
								autocomplete="off" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false"
								style="padding-right: 35px;"
								data-bind="textInput: additionalCode, hasFocus: additionalCode.focused, disable: submitRequest" data-i18n="[placeholder]LOGIN/LABEL_VERIFICATION_CODE" />
							<span class="add-on">
								<i class="icon-key"></i>
							</span>
						</div>
					</div>
					<div class="controls plugin-mark-Login-BottomControlGroup" data-bind="visible: additionalCode.visibility()">
						<div class="additionalCodeSignMeLabel" data-bind="component: {
							name: 'CheckboxSimple',
							params: {
								label: 'LOGIN/LABEL_DONT_ASK_VERIFICATION_CODE',
								value: additionalCodeSignMe
							}
						}"></div>
					</div>
					{{INCLUDE/BottomControlGroup/PLACE}}
					<div class="controls">
						<button type="submit" class="btn btn-large btn-block buttonLogin" data-bind="command: submitCommand, hasFocus: submitFocus">
							<span class="i18n i18n-animation" data-i18n="LOGIN/BUTTON_SIGN_IN"></span>
						</button>
					</div>
					<div class="controls clearfix" style="margin-bottom: 20px">
						<div class="pull-right social-buttons">
							<a href="#" tabindex="-1" class="social-button" data-bind="visible: facebookLoginEnabled, command: facebookCommand, tooltip: 'LOGIN/TITLE_SIGN_IN_FACEBOOK'">
								<i class="icon-facebook-alt"></i>
							</a>
							<a href="#" tabindex="-1" class="social-button" data-bind="visible: googleLoginEnabled, command: googleCommand, tooltip: 'LOGIN/TITLE_SIGN_IN_GOOGLE'">
								<i class="icon-google"></i>
							</a>
							<a href="#" tabindex="-1" class="social-button" data-bind="visible: twitterLoginEnabled, command: twitterCommand, tooltip: 'LOGIN/TITLE_SIGN_IN_TWITTER'">
								<i class="icon-twitter"></i>
							</a>
							<a href="#" tabindex="-1" class="language-button" data-bind="visible: allowLanguagesOnLogin() && !socialLoginEnabled(), click: selectLanguage, tooltip: 'POPUPS_LANGUAGES/TITLE_LANGUAGES'">
								<i data-bind="css: langRequest() ? 'icon-spinner animated' : 'icon-world'"></i>
							</a>
						</div>

						<div class="signMeLabel" data-bind="visible: signMeVisibility, component: {
							name: 'CheckboxSimple',
							params: {
								label: 'LOGIN/LABEL_SIGN_ME',
								labelAnimated: true,
								value: signMe
							}
						}"></div>

					</div>
					<div class="controls clearfix" data-bind="visible: '' !== forgotPasswordLinkUrl || '' !== registrationLinkUrl">
						<div class="forgot-link thm-forgot pull-left" data-bind="visible: '' !== forgotPasswordLinkUrl" style="text-align: center">
							<a href="#" target="_blank" class="g-ui-link" data-bind="attr: {href: forgotPasswordLinkUrl}, css: {'pull-right': '' !== registrationLinkUrl}"
								><span class="i18n" data-i18n="LOGIN/LABEL_FORGOT_PASSWORD"></span></a>
						</div>
						 
						<div class="registration-link thm-registration pull-right" data-bind="visible: '' !== registrationLinkUrl" style="text-align: center">
							<a href="#" target="_blank" class="g-ui-link" data-bind="attr: {href: registrationLinkUrl}, css: {'pull-left': '' !== forgotPasswordLinkUrl}"
								><span class="i18n" data-i18n="LOGIN/LABEL_REGISTRATION"></span></a>
						</div>
					</div>
				</form>
			</div>
			<div class="e-powered thm-powered" data-bind="visible: logoPowered">Powered by <a href="http://www.rainloop.net" target="_blank">RainLoop</a></div>
			<div class="e-mobile-switcher thm-mobile-switcher">
				<span data-bind="visible: !mobile && mobileDevice">
					<i class="icon-mobile"></i>
					 
					<a href="./?/Mobile/" tabindex="-1">
						<span class="i18n" data-i18n="MOBILE/BUTTON_MOBILE_VERSION"></span>
					</a>
				</span>
				<span data-bind="visible: mobile">
					<i class="icon-laptop"></i>
					 
					<a href="./?/SkipMobile/" tabindex="-1">
						<span class="i18n" data-i18n="MOBILE/BUTTON_DESKTOP_VERSION"></span>
					</a>
				</span>
			</div>
			<div class="e-languages thm-languages plugin-mark-Login-BottomFooter" data-bind="visible: allowLanguagesOnLogin() && socialLoginEnabled()">
				<label class="flag-selector">
					<i data-bind="css: langRequest() ? 'icon-spinner animated' : 'icon-world'"></i>
					  
					<span class="flag-name" tabindex="0" data-bind="text: languageFullName, click: selectLanguage, onSpace: selectLanguage, onEnter: selectLanguage, onTab: selectLanguageOnTab"></span>
				</label>
			</div>
			{{INCLUDE/BottomFooter/PLACE}}
		</center>
	</div>
	<a href="#" onclick="return false;"></a>
	<div class="loginAfter"></div>
</div>
برای تغییر لوگو اول که loading هست و می نویسه rainloop چیکار باید کرد
این کد قالب


 

 

Alaric

کاربر عضو
25/4/13
226
0
16
30
سیاره وردپرس
سلام، دوست عزیز طبق قوانین سایت تا 24 ساعت بعد از اولین پست شما باید صبر کنید تا یکی جواب بده، من اصلا متوجه درخواست شما نشدم اگه میشه واضح تر توضیح بدید. چه پوسته ای هستش؟ مشکلش کجاست؟ آدرس سایت شما؟ آدرس نسخه اصلی انگلیسی پوسته؟