صفحه بندی کوئری آخرین محصولات ووکامرس

sanehia

تازه وارد
26/12/15
24
0
1
سلام دوستان
من با استفاده از کوئری زیر آخرین محصولات ووکامرس را در صفحه خاص فراخوانی کرده ام.
میخواهم این محصولات صفحه بندی بشه، به طور مثال 4 محصول نمایش بده و پایین آن صفحات دیگر محصولات باشه (1,2,3)
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

PHP:
 <ul class="products">
 <?php $args=array('post_type'=>'product','posts_per_page'=>12,'orderby'=>'id');
 $loop = new WP_Query($args); while($loop->have_posts()) : $loop->the_post(); global $product; ?>
 <li class="">
  <a target="_blank" href="<?php the_permalink(); ?>">
   <img src="<?php the_post_thumbnail_url(); ?>">
  </a>
 </li>
 <?php endwhile; wp_reset_query(); ?>
</ul>
 

sanehia

تازه وارد
26/12/15
24
0
1
سلام ممنون از راهنمایتان
من همین کوئری و که در قالبم قرار میدم آخرین مطلب دسته بندی خاص را به صورت صفحه بندی نمایش میده؛ منتها 'post_type'=>'product' میذارم هیچ محصولی نمایش نمیده کد رو میذارم ممکنه بررسی کنید ببینید مشکلم کجاست؟
ممنون
PHP:
<?php
     $paged = ( get_query_var( 'paged' ) ) ? get_query_var( 'paged' ) : 1;
     $query = new WP_Query( array(
       'post_type'=>'product',
       'category_name' => 'file',
       'posts_per_page' => 1,
       'paged' => $paged
     ) );
   ?>

   <?php if ( $query->have_posts() ) : ?>

   <!-- begin loop -->
   <?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?>

     <h2><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="Read"><?php the_title(); ?></a></h2>
     <?php the_excerpt(); ?>
     <?php echo get_the_date(); ?>

   <?php endwhile; ?>
   <!-- end loop -->


   <div class="pagination">
   <?php
     echo paginate_links( array(
       'base'     => str_replace( 999999999, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( 999999999 ) ) ),
       'total'    => $query->max_num_pages,
       'current'   => max( 1, get_query_var( 'paged' ) ),
       'format'    => '?paged=%#%',
       'show_all'   => false,
       'type'     => 'plain',
       'end_size'   => 2,
       'mid_size'   => 1,
       'prev_next'  => true,
       'prev_text'  => sprintf( '<i></i> %1$s', __( 'Newer Posts', 'text-domain' ) ),
       'next_text'  => sprintf( '%1$s <i></i>', __( 'Older Posts', 'text-domain' ) ),
       'add_args'   => false,
       'add_fragment' => '',
     ) );
   ?>
 </div>


   <?php wp_reset_postdata(); ?>

   <?php endif; ?>
 

sanehia

تازه وارد
26/12/15
24
0
1
برای اون دسته عزیزانی که مشکل بنده را دارند با کوئری فوق میتوانند صفحه بندی کنند.

PHP:
<ul class="products">
   <?php
   global $paged;
     $paged = ( get_query_var('paged') ) ? get_query_var('paged') : 1;
     $args = array(
       'post_type' => 'product',
       'posts_per_page' => 4,
       'paged' => $paged


        );
      $loop = new WP_Query( $args );
      if ( $loop->have_posts() ) {
        while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
          woocommerce_get_template_part( 'content', 'product' );
        endwhile;
      } else {
        echo __( 'No products found' );
      }
    ?>


  <nav>
    <ul>
      <li><?php previous_posts_link( '&laquo; PREV', $loop->max_num_pages) ?></li>
      <li><?php next_posts_link( 'NEXT &raquo;', $loop->max_num_pages) ?></li>
    </ul>
  </nav>

  <?php wp_reset_postdata(); ?>
  </ul><!--/.products-->
 
آخرین ویرایش: