فرم درخواستی

saeedagha

کاربر عضو
28/1/13
136
0
16
سلام بر همه

دنبال یک فرم ثبت سفارش میگردم که قابلیت ارسال فرم سفارش رو داشته باشه؟

دوستان اگه کسی چیزی در این رابطه داره به ما هم بگه یک فرم اسکریپت دانلود کردم که نمی دونم فرم ارسالی به کجا فرستاده میشه


کد:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>فرم ارتباط با ما</title>
<!--

  released by Hossein dehbashi (melliscript.com)
  in persianscript.ir the best persian scripts website

-->
<style>
  .tbl{
  direction:rtl;
  font-family:Tahoma;
  font-size:12px
}
  table{
  border:1px black solid;


}
  .right{
  background-color:#F2F8FF;
  width:150px;
  line-height:25px;
  font-size:12px;
  color:#003D59
}
input,select,option,textarea{
  font-family:Tahoma;
  font-size:11px;

}
#sent{
  display:block;
  background-color:#EEFBEE;
  border:1px green dashed;
  font-family:Tahoma;
  width:580px;
  margin:20px auto 20px auto;
  font-size:12px;
  text-align:center;
  padding:10px;
  box-shadow: -10px -10px 0px yellow;
  border-radius: 5px;
}
#err{
  display:block;
  background-color:#FFF8F4;
  border:1px maroon dashed;
  font-family:Tahoma;
  width:580px;
  margin:20px auto 20px auto;
  font-size:12px;
  text-align:center;
  padding:10px
}
</style>
</head>

<body>
<form method="post" action="?send">
  <table width="600" align="center" class="tbl" >
    <tr>
      <td class="right">نام و نام خانوادگی :</td>
      <td class="left"><input type="text" name="data[نام و نام خانوادگی]"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="right">نام کاربری در سایت/انجمن : </td>
      <td class="left"><input type="text" name="data[نام کاربری]"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="right">ایمیل: </td>
      <td class="left"><input type="text" name="data[ایمیل]"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="right">شماره تماس : </td>
      <td class="left"><input type="text" name="data[شماره تماس]"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="right">آدرس سایت :</td>
      <td class="left"><input type="text" name="data[آدرس سایت]"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="right">میزان اشتراک :</td>
      <td class="left">
        <select name="data[میزان اشتراک]">
          <option>یک ماهه</option>
          <option>دو ماهه</option>
          <option>سه ماهه</option>
        </select>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="right">مبلغ واریزی :</td>
      <td class="left"><input type="text" name="data[مبلغ واریزی]"/> تومان</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="right">نام بانک :</td>
      <td class="left">
        <select name="data[نام بانک]">
          <option>سامان</option>
          <option>پارسیان</option>
          <option>اقتصاد نوین</option>
          <option>ملت</option>
          <option>ملی</option>
          <option>صادرات</option>
          <option>تجارت</option>
        </select>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td class="right">شماره فیش / پیگیری/ سند :</td>
      <td class="left"><input type="text" name="data[کد پیگیری]"/></td>
    </tr>

    <tr>
      <td class="right">عنوان پیغام:</td>
      <td class="left"><input type="text" name="data[عنوان پیغام]"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="right" style="width: 150px" valign="top">پیغام :</td>
      <td class="left">
      <textarea name="data[متن پیغام]" style="width: 254px; height: 117px"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="right" style="width: 150px" valign="top"></td>
      <td class="left"><input type="submit" value="ارسال فرم" /><input type="reset" value="نگارش از نو" /></td>
    </tr>
  </table>
</form>
<?php
if(isset($_GET[send])){
  extract($_POST);
  $to = "golpesar20088@gmail.com";
  $subject = "ثبت فیش پرداختی";
  $from = "noreply@script4u.ir";

  //begin of HTML message
  $message = '
<html>
<body>
  <table width="600" align="center" class="tbl" >
  ' ;
foreach ($data as $key=>$val)  {

  $message .= '  
    <tr>
      <td style="font-family:tahoma;width:200px">'.$key.'</td>
      <td style="font-family:tahoma;font-weight:bold">'.$val.'</td>
    </tr> ';
  }
  $message .= '
    <tr>
      <td style="font-family:tahoma;width:200px">کپی رایت</td>
      <td style="font-family:tahoma;color:green">این اسکریپت توسط script4u.ir طراحی و برنامه نویسی و در سایت melliscript.comمنتشر شده است .</td>
    </tr>
  </table>

 </body>
</html>
' ;
  //end of message
  $headers = "From: $from\r\n";
  $headers .= 'Content-type: text/html; charset="utf-8"\r\n';


  // now lets send the email.
  if(mail($to, $subject, $message, $headers)){
  ?>

<span id="sent">پیغام شما با موفقیت ارسال گردید</span>

  <?php

  } else {
  ?>

<span id="err">در ارسال پیغام مشکلی وجود دارد</span>

  <?php  }

}  

?>
</body>

</html>
 
آخرین ویرایش توسط مدیر: