قراردادن فوتر در برخی صفحات

iJoseph

تازه وارد
24/5/16
37
0
6
با سلام

من برای برخی صفحات نیاز دارم که هدر رو از برخی صفحات حذف بکنم و تنها فوتر باشه، من کد صفحه‌ی coming-soon  رو یکسری تغییرات دادم و هدر رو حذف کردم اما هرکاری می‌کنم فوتر اصلی وب‌سایت رو به این کد اضافه کنم موفق نشدم.

کد:
<?php 
// Template Name: Page - Comming soon
?>
<!DOCTYPE html>
<html id="html-sns-cms" <?php language_attributes(); ?>>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <?php if ( is_singular() && pings_open( get_queried_object() ) ) : ?>
  <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>">
  <?php endif; ?>
  <?php wp_head(); ?>
</head>
<?php
$body_bg = '';
$bg_id = get_post_meta( get_the_id(), 'snssara_cms_bg', true );
$bg = wp_get_attachment_url( $bg_id );
if(!empty($bg )){
  $body_bg = 'style=background-image:url("'.$bg.'");';
}
?>
<body <?php body_class('page-template-sns-cms'); ?> <?php echo $body_bg; ?>>
  
  <div id="sns_cms_content">
    <div class="container">
      <div class="sns-cms-content">
        <!-- Main content -->
        <div class="sns-cms-main">
          <?php
          if ( have_posts() ) :
            // Theloop
            while ( have_posts() ) : the_post();
              the_content();
              if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
                comments_template();
              endif;
            endwhile;
          else:
            get_template_part( 'content', 'none' );
          endif; ?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
<!-- End Main Content -->
</body>
</html>
میشه راهنمایی کنید منو تا بتونم فوتر اصلی وبسایت رو در این کدفراخوانی کنم؟​

خیلی ممنون​
 

ُSajadfa.ir

کاربر عضو
1/3/17
141
1
18
28
مشهد
سلام ، لطفا کد زیر رو قبل از تگ </body> قرار بدید تا مشکلتون برطرف بشه. (لاین 46)

کد:
<?php get_footer(); ?>