مشکل ادامه مطلب وردپرس

00Azm

تازه وارد
سلام لطفا یکی از دوستان بزرگوار راهنمایی کنه.

سایت وردپرسی با قالب 98mag  دارم. وقتی روی ادامه مطلب میزنم دقیقا از ادامه مطلب در اختیاز بیننده قرار می گیره یعنی میاد وسط صفحه رو نشون میده. من می خوام وقتی روی ادامه مطلب کلیک شده کل مطلب از ابتدا نمایش داده میشه. ممنون میشم راهنمایی کنید

 

00Azm

تازه وارد
سلام ممنونم

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

MahdiY

راهبر انجمن
فایل index.php قالبتون را اینجا قرار بدید

 

00Azm

تازه وارد
ممنونم.بله سایت مشکل نداره فقط ادامه مطلب رو که میزنم میره از وسط صفحه نشون میده در حالیکه می خوام از اول صفحه نشون بده.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

00Azm

تازه وارد
متن ایندکس قالب:

 ​

<?php get_header(); ?>

<?php
 if( tie_get_option('on_home') != 'boxes' ): ?>
<div class="content-wrap">
<div class="content">
<?php
 tie_include( 'slider' ); // Get Slider template
 get_template_part( 'loop', 'index' );
 if ($wp_query->max_num_pages > 1) tie_pagenavi();
?>
</div><!-- .content /-->
<?php get_sidebar(); ?>
<?php
 else:
?>
<div class="content-wrap">
<div class="content">
<?php
 tie_include( 'slider' ); // Get Slider template
 $cats = get_option( 'tie_home_cats1' ) ;
 if($cats)
  foreach ($cats as $cat) tie_get_home_cats($cat);
?>
</div><!-- .content /-->

<?php
 get_sidebar('home1');
 $cats2 = get_option( 'tie_home_cats2' ) ;
 if($cats2)
  foreach ($cats2 as $cat2) tie_get_wide_home_cats($cat2);
 
 $cats3 = get_option( 'tie_home_cats3' ) ;
 if($cats3): ?>
<div class="content-wrap">
<div class="content">
<?php
 foreach ($cats3 as $cat3) tie_get_home_cats($cat3);
?>
</div><!-- .content /-->
<?php 
 get_sidebar('home2');
 endif; // cat3 if

 $cats4 = get_option( 'tie_home_cats4' ) ;
 if($cats4)
  foreach ($cats4 as $cat4) tie_get_wide_home_cats($cat4);
  
 endif;
?>

 ​

<?php get_footer(); ?>
 

neda411

تازه وارد
در صورت تمایل اطلاعات دسترسی به سایت را برام ارسال کنید : 

MahdiY

راهبر انجمن
در فایل های قالبتون فایلی به نام loop-index.php دارید؟

لطف کنید سورس این فایل رو هم بذارید

(برای قرار دادن کد در انجمن در ویرایشگر متن از قسمت کد استفاده کنید)

 

00Azm

تازه وارد
<?php if ( ! have_posts() ) : ?>
<div id="post-0" class="post not-found post-listing">
<h1 class="post-title"><?php _e( 'Not Found', 'tie' ); ?></h1>
<div class="entry">
<p><?php _e( 'Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.', 'tie' ); ?></p>
<?php get_search_form(); ?>
</div>
</div>

<?php else : ?>
<div class="post-listing">
<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php if( tie_get_option( 'blog_display' ) != 'full_thumb' ): ?>
<article class="item-list">
<h2 class="post-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'tie' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
<p class="post-meta">
<?php tie_get_time() ?>
<span class="post-comments"><?php comments_popup_link( __( '0', 'tie' ), __( '1 Comment', 'tie' ), __( '% Comments', 'tie' ) ); ?></span>
<?php echo tie_views(); ?>
</p>

<?php if( tie_get_option( 'blog_display' ) == 'content' ): ?>
<div class="entry">
<?php the_content( __( 'Read More »', 'tie' ) ); ?>
</div>
<?php else: ?>
<?php if ( function_exists("has_post_thumbnail") && has_post_thumbnail() ) : ?>
<div class="post-thumbnail">
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'tie' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark">
<?php tie_thumb('',300,160); ?>
<?php tie_get_score( true ); ?>
</a>
</div><!-- post-thumbnail /-->
<?php endif; ?>
<div class="entry">
<p><?php tie_excerpt() ?></p>
<a class="more-link" href="<?php the_permalink() ?>"><?php _e( 'Read More »', 'tie' ) ?></a>
</div>
<?php endif; ?>

<?php tie_include( 'post-share' ); // Get Share Button template ?>
</article><!-- .item-list -->
<?php else: ?>
<article class="item-list">
<?php if ( function_exists("has_post_thumbnail") && has_post_thumbnail() ) : ?>
<div class="post-thumbnail single-post-thumb archive-wide-thumb">
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'tie' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php tie_thumb('', 620 , 330 ); ?><?php tie_get_score( true ); ?></a>
</div>
<?php endif; ?>
<h2 class="post-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf( esc_attr__( 'Permalink to %s', 'tie' ), the_title_attribute( 'echo=0' ) ); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></h2>
<p class="post-meta">
<?php tie_get_time() ?>
<span class="post-comments"><?php comments_popup_link( __( '0', 'tie' ), __( '1 Comment', 'tie' ), __( '% Comments', 'tie' ) ); ?></span>
<?php echo tie_views(); ?>
</p>
<div class="entry">
<p><?php tie_excerpt() ?></p>
<a class="more-link" href="<?php the_permalink() ?>"><?php _e( 'Read More »', 'tie' ) ?></a>
</div>
<?php tie_include( 'post-share' ); // Get Share Button template ?>
</article><!-- .item-list -->
<?php endif; ?>

<?php endwhile;?>
</div>
<?php endif; ?>


این فایل اسمش بود loop.php

اونی که شما فرمودید تو فایل ها نبود

 
بالا