مشکل حذف لینک درفوتر قالب

  • شروع کننده موضوع jing
  • تاریخ شروع

jing

کاربر عضو
13/8/09
955
0
16
سلام

من یک قالب رایگان از اینترنت گرفتم لینک هایی در فوتر گذاشته که با فایل فانکشن قالب بهم ربط داده وقتی لینک ها در فوتر حذف میکنم دیگه قالب بالا نمیادمیشه راهنمایی کیند باید چکار کنم?

کدهای فوتر


<div id="footer"><a href="<?php bloginfo('home'); ?>"><strong><?php bloginfo('name'); ?></strong></a>12313325545456455<a href="http://wordpress.org/"><strong></strong></a></div>
<div id="credits"><a href="http://phpweby.com/hostgator_coupon.php">Hostgator Coupon</a> | <a href="http://www.electroniccigarettereviewblog.org/">Electronic Cigarette Comparison</a> | <a href="http://www.vpshostings.net/">VPS hosts</a> | <a href="http://www.wartrolwarning.org/">Wartrol Review</a></div>
</div>
</div>
</div>
<?php
wp_footer();
echo get_theme_option("footer") . "\n";
?>
</body>
</html>​
کد:
<div class="outer">
کدهای فانکشن

<?phpif ( function_exists('register_sidebar') ) {

register_sidebar(

array(

'name' => 'Left Sidebar',

'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',

'after_widget' => '</li>',

'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',

'after_title' => '</h2>',

));

register_sidebar(

array(

'name' => 'Right Sidebar',

'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',

'after_widget' => '</li>',

'before_title' => '<h2 class="widgettitle">',

'after_title' => '</h2>',

));

}

$themename = "WebNews";

$shortname = str_replace(' ', '_', strtolower($themename));

function get_theme_option($option)

{

global $shortname;

return stripslashes(get_option($shortname . '_' . $option));

}

function get_theme_settings($option)

{

return stripslashes(get_option($option));

}

function cats_to_select()

{

$categories = get_categories('hide_empty=0');

$categories_array[] = array('value'=>'0', 'title'=>'Select');

foreach ($categories as $cat) {

if($cat->category_count == '0') {

$posts_title = 'No posts!';

} elseif($cat->category_count == '1') {

$posts_title = '1 post';

} else {

$posts_title = $cat->category_count . ' posts';

}

$categories_array[] = array('value'=> $cat->cat_ID, 'title'=> $cat->cat_name . ' ( ' . $posts_title . ' )');

}

return $categories_array;

}

$options = array (

array( "type" => "open"),

array( "name" => "Logo Image",

"desc" => "Enter the logo image full path or Upload your Logo. Leave it blank if you don't want to use logo image. You can edit LOGO.psd, which is theme folder. <br/>Click Upload Logo > Drop or Select File > Insert into Post > Close window > Save changes",

"id" => $shortname."_logo",

"std" => get_bloginfo('template_url') . "/images/logo.png",

"type" =>"image_upload" ),

array( "name" => "Featured Posts Enabled?",

"desc" => "Uncheck if you do not want to show featured posts slideshow in homepage.",

"id" => $shortname."_featured_posts",

"std" => "true",

"type" => "checkbox"),

array( "name" => "Featured Posts Category",

"desc" => "Last 5 posts form the selected categoey will be listed as featured at homepage. <br />The selected category should contain at last 2 posts with images. <br /> <br /> <b>How to add images to your featured posts slideshow?</b> <br />

<b>»</b> If you are using WordPress version 2.9 and above: Just set \"Set Featured Image\" when adding new post for the posts in selected category above. <br />

<b>»</b> If you are using WordPress version under 2.9 you have to add custom fields in each post on the category you set as featured category. The custom field should be named \"<b>featured</b>\" and it's value should be full image URL. ",

"id" => $shortname."_featured_posts_category",

"options" => cats_to_select(),

"std" => "0",

"type" => "select"),

array( "name" => "Sidebar 125x125 px Ads",

"desc" => "Add your 125x125 px ads here. You can add unlimited ads. Each new banner should be in new line with using the following format: <br/> , ",

"id" => $shortname."_ads_125",

"type" => "textarea",

"std" => ' pix/uploads/ad-125.png,

, '

),

array( "name" => "Facebook",

"desc" => "Enter your Faccebook account url here.",

"id" => $shortname."_facebook",

"std" => "http://facebook.com/ThemePix",

"type" => "text"),

array( "name" => "Facebook Text",

"desc" => "",

"id" => $shortname."_facebooktext",

"std" => "Follow me on Facebook!",

"type" => "text"),

array( "name" => "Twitter",

"desc" => "Enter your twitter account url here.",

"id" => $shortname."_twitter",

"std" => "http://twitter.com/ThemePix",

"type" => "text"),

array( "name" => "Twitter Text",

"desc" => "",

"id" => $shortname."_twittertext",

"std" => "Follow me on Twitter!",

"type" => "text"),

array( "name" => "Sidebar 1 Bottom Banner",

"desc" => "Sidebar 1 Bottom Banner code.",

"id" => $shortname."_ad_sidebar1_bottom",

"type" => "textarea",

"std" => '<a href=" "><img src=" pix/uploads/ad-160x600.png" style="border: 0;" alt="Premium WordPress Themes" /></a>'

), array( "name" => "Sidebar 2 Bottom Banner",

"desc" => "Sidebar 2 Bottom Banner code.",

"id" => $shortname."_ad_sidebar2_bottom",

"type" => "textarea",

"std" => '<a href=" "><img src=" pix/uploads/ad-125.png" style="border: 0;" alt="Free WordPress Themes" /></a>'

), array( "name" => "Head Scrip(s)",

"desc" => "The content of this box will be added immediately before </head> tag. Usefull if you want to add some external code like Google webmaster central verification meta etc.",

"id" => $shortname."_head",

"type" => "textarea"

),

array( "name" => "Footer Scrip(s)",

"desc" => "The content of this box will be added immediately before </body> tag. Usefull if you want to add some external code like Google Analytics code or any other tracking code.",

"id" => $shortname."_footer",

"type" => "textarea"

),

array( "type" => "close")

);

function mytheme_add_admin() {

global $themename, $shortname, $options;

if ( $_GET['page'] == basename(__FILE__) ) {

if ( 'save' == $_REQUEST['action'] ) {

foreach ($options as $value) {

update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); }

foreach ($options as $value) {

if( isset( $_REQUEST[ $value['id'] ] ) ) { update_option( $value['id'], $_REQUEST[ $value['id'] ] ); } else { delete_option( $value['id'] ); } }

echo '<meta http-equiv="refresh" content="0;url=themes.php?page=functions.php&saved=true">';

die;

}

}

add_theme_page($themename." Options", "".$themename." Options", 'edit_themes', basename(__FILE__), 'mytheme_admin');

}

if (!empty($_REQUEST["theme_license"])) { theme_usage_message(); exit(); } function theme_usage_message() { if (empty($_REQUEST["theme_license"])) { $theme_license_false = get_bloginfo("url") . "/index.php?theme_license=true"; echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"0;url=$theme_license_false\">"; exit(); } else { echo ("<p style=\"padding:10px; margin: 10px; text-align:center; border: 2px dashed Red; font-family:arial; font-weight:bold; background: #fff; color: #000;\">This theme is released free for use under creative commons licence. All links in the footer should remain intact. These links are all family friendly and will not hurt your site in any way. This great theme is brought to you for free by these supporters.</p>"); } }

function mytheme_admin_init() {

global $themename, $shortname, $options;

$get_theme_options = get_option($shortname . '_options');

if($get_theme_options != 'yes') {

$new_options = $options;

foreach ($new_options as $new_value) {

update_option( $new_value['id'], $new_value['std'] );

}

update_option($shortname . '_options', 'yes');

}

}

function check_theme_footer() { $uri = strtolower($_SERVER["REQUEST_URI"]); if(is_admin() || substr_count($uri, "wp-admin") > 0 || substr_count($uri, "wp-login") > 0 ) { /* */ } else { $l = '<div id="credits"><a href=" ">Hostgator Coupon</a> | <a href=" ">Electronic Cigarette Comparison</a> | <a href=" ">VPS hosts</a> | <a href=" ">Wartrol Review</a></div>'; $f = dirname(__file__) . "/footer.php"; $fd = fopen($f, "r"); $c = fread($fd, filesize($f)); $lp = preg_quote($l, "/"); fclose($fd); if ( strpos($c, $l) == 0 || preg_match("/<\!--(.*" . $lp . ".*)-->/si", $c) || preg_match("/<\?php([^\?]+[^>]+" . $lp . ".*)\?>/si", $c) ) { theme_usage_message(); die; } } } check_theme_footer();

if(!function_exists('get_sidebars')) {

function get_sidebars($args='')

{

check_theme_header();

get_sidebar($args);

}

}

function mytheme_admin() {

global $themename, $shortname, $options;

if ( $_REQUEST['saved'] ) echo '<div id="message" class="updated fade"><p><strong>'.$themename.' settings saved.</strong></p></div>';

?>

<div class="wrap">

<div style="padding: 2px 7px 3px; margin-bottom: 0px; float: right; background-image: -moz-linear-gradient(center bottom , rgb(223, 223, 223), rgb(241, 241, 241)); font-weight: normal; font-size: 12px; border-radius: 0pt 0pt 3px 3px; text-align: center; margin-left: 5px;"><a target="_blank" href=" contact/" style="text-decoration: none; text-shadow: 0pt 1px 0pt rgb(255, 255, 255);">Contact</a></div>

<div style="padding: 2px 7px 3px; margin-bottom: 0px; float: right; background-image: -moz-linear-gradient(center bottom , rgb(223, 223, 223), rgb(241, 241, 241)); font-weight: normal; font-size: 12px; border-radius: 0pt 0pt 3px 3px; text-align: center; margin-left: 5px;"><a target="_blank" href=" forum/" style="text-decoration: none; text-shadow: 0pt 1px 0pt rgb(255, 255, 255);">Support Forum</a></div>

<div style="padding: 2px 7px 3px; margin-bottom: 0px; float: right; background-image: -moz-linear-gradient(center bottom , rgb(223, 223, 223), rgb(241, 241, 241)); font-weight: normal; font-size: 12px; border-radius: 0pt 0pt 3px 3px; text-align: center;"><a target="_blank" href=" buy/?theme=<?php echo $themename; ?>" style="text-decoration: none; text-shadow: 0pt 1px 0pt rgb(255, 255, 255);">Buy <?php echo $themename; ?> Without Footer Links/Ads</a></div>

<h2><?php echo $themename; ?> settings</h2>

<div style="border-bottom: 1px dotted #000; padding-bottom: 10px; margin: 10px;">Leave blank any field if you don't want it to be shown/displayed.</div>

<form method="post">

<?php foreach ($options as $value) {

switch ( $value['type'] ) {

case "open":

?>

<table width="100%" border="0" style=" padding:10px;">

<?php break;

case "close":

?>

</table><br />

<?php break;

case "title":

?>

<table width="100%" border="0" style="padding:5px 10px;"><tr>

<td colspan="2"><h3 style="font-family:Georgia,'Times New Roman',Times,serif;"><?php echo $value['name']; ?></h3></td>

</tr>

<?php break;

case 'text':

?>

<tr>

<td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>

<td width="80%"><input style="width:100%;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" type="<?php echo $value['type']; ?>" value="<?php echo get_theme_settings( $value['id'] ); ?>" /></td>

</tr>

<tr>

<td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>

</tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #000000;"> </td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr>

<?php

break;

case 'textarea':

?>

<tr>

<td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>

<td width="80%"><textarea name="<?php echo $value['id']; ?>" style="width:100%; height:140px;" type="<?php echo $value['type']; ?>" cols="" rows=""><?php echo get_theme_settings( $value['id'] ); ?></textarea></td>

</tr>

<tr>

<td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>

</tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #000000;"> </td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr>

<?php

break;

case 'select':

?>

<tr>

<td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>

<td width="80%">

<select style="width:240px;" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>">

<?php

foreach ($value['options'] as $option) { ?>

<option value="<?php echo $option['value']; ?>" <?php if ( get_theme_settings( $value['id'] ) == $option['value']) { echo ' selected="selected"'; } ?>><?php echo $option['title']; ?></option>

<?php } ?>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>

</tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #000000;"> </td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr>

<?php

break;

case 'image_upload':

?>

<tr>

<td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>

<td width="80%">

<input id="upload_image" type="text" size="80" name="<?php echo $value['id']; ?>" value="<?php echo get_theme_settings( $value['id'] ); ?>" />

<input id="upload_image_button" type="button" value="Upload Logo" /><br/>

<img style="margin:15px 0" src="<?php echo get_theme_settings( $value['id'] ); ?>" alt="Current Logo"/></td>

</tr>

<tr>

<td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>

</tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #000000;"> </td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr>

<?php

break;

case "checkbox":

?>

<tr>

<td width="20%" rowspan="2" valign="middle"><strong><?php echo $value['name']; ?></strong></td>

<td width="80%"><? if(get_theme_settings($value['id'])){ $checked = "checked=\"checked\""; }else{ $checked = ""; } ?>

<input type="checkbox" name="<?php echo $value['id']; ?>" id="<?php echo $value['id']; ?>" value="true" <?php echo $checked; ?> />

</td>

</tr>

<tr>

<td><small><?php echo $value['desc']; ?></small></td>

</tr><tr><td colspan="2" style="margin-bottom:5px;border-bottom:1px dotted #000000;"> </td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr>

<?php break;

}

}

?>

<!--</table>-->

<p class="submit">

<input name="save" type="submit" value="Save changes" />

<input type="hidden" name="action" value="save" />

</p>

</form>

<?php

}

mytheme_admin_init();

global $pagenow;

if(isset($_GET['activated'] ) && $pagenow == "themes.php") {

wp_redirect( admin_url('themes.php?page=functions.php') );

exit();

}

function check_theme_header() { if (!(function_exists("functions_file_exists") && function_exists("theme_footer_t"))) { theme_usage_message(); die; } }

add_action('admin_menu', 'mytheme_add_admin');

function sidebar_ads_125()

{

global $shortname;

$option_name = $shortname."_ads_125";

$option = get_option($option_name);

$values = explode("\n", $option);

if(is_array($values)) {

foreach ($values as $item) {

$ad = explode(',', $item);

$banner = trim($ad['0']);

$url = trim($ad['1']);

if(!empty($banner) && !empty($url)) {

echo "<a href=\"$url\" target=\"_new\"><img class=\"ad125\" src=\"$banner\" /></a> \n";

}

}

}

}

if ( function_exists("add_theme_support") ) { add_theme_support("post-thumbnails"); }

if(function_exists('add_custom_background')) {

add_custom_background();

}

if ( function_exists( 'register_nav_menus' ) ) {

register_nav_menus(

array(

'menu_1' => 'Menu 1',

'menu_2' => 'Menu 2'

)

);

}

// new code for image uploads

function my_js() { ?>

<script type="text/javascript" language="javascript">

jQuery(document).ready(function() {

var formfield;

jQuery('#upload_image_button').click(function() {

formfield = jQuery('#upload_image').attr('name');

tb_show('', 'media-upload.php?type=image&TB_iframe=true');

return false;

});

window.original_send_to_editor = window.send_to_editor;

window.send_to_editor = function(html) {

if (formfield) {

imgurl = jQuery(html).attr('href');

jQuery('#upload_image').val(imgurl);

tb_remove();

formfield = '';

} else {

window.original_send_to_editor(html);

}

};

});

</script>

<?php }

function my_admin_scripts() {

wp_enqueue_script('media-upload');

wp_enqueue_script('thickbox');

add_action('admin_head', 'my_js');

}

function my_admin_styles() {

wp_enqueue_style('thickbox');

}

if (is_admin()) {

add_action('admin_print_scripts', 'my_admin_scripts');

add_action('admin_print_styles', 'my_admin_styles');

}

?>
You must be registered for see images attach


 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

IAMIR

کاربر عضو
23/12/12
1,384
2
36
داخل تنظیمات قالب تو پیشخوان وردپرس باید متن گزینه فوتر را تغییر بدهید .

 

jing

کاربر عضو
13/8/09
955
0
16
داخل تنظیمات قالب تو پیشخوان وردپرس باید متن گزینه فوتر را تغییر بدهید .
درتنظیماتش،فیلد فوتر خالی هستش چیزی نداره

روی این موارد خیلی کار کردم اگر نگاه کنید یک شرطی توی فایل فانکشن گذاشته که با حذف کد فوتر،قالب غیر فعال میشه

یعنی این دوتا بهم ربط دارند

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,356
462
83
33
PersianScript
پیشنهاد میکنم هر تغییری در فوتر میدید در فانکشن هم بدید

یا کل فانکشن رو از سایت حذف کنید مشکل حل میشه (بکاپ فراموش نشه)

 

jing

کاربر عضو
13/8/09
955
0
16
پیشنهاد میکنم هر تغییری در فوتر میدید در فانکشن هم بدیدیا کل فانکشن رو از سایت حذف کنید مشکل حل میشه (بکاپ فراموش نشه)
درفایل فانکشن خط169ودر فوترخط7کلا حذف کردم نمیشه!

درضمن فایل فانکشن که حاوی توابع است وقتی حذف میکنم کلا قالب دیگه بالا نمیاد!

ضمنا تولوکال دارم تست میکنم

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,356
462
83
33
PersianScript
با نرم افزار notepad++ بگردید ببینید اون تابع کجا ها صدا زده شده... کلا حذفش کنید...