مشگل هشتگ در Friendly Social Network

shahin_w3

کاربر عضو
سلام من Friendly Social Network رو نصب کردم همه چیش خوبه فقط وقتی هشتگ فارسی میزاری (مثال:#جک) تو قسمت جستجو پیداش نمیکنه

به عنوان مثال وقتی #جک رو سرچ میکنی دنبال #%D8%AC%DA%A9 این مگرده در نتیجه پیدا نمیشه!

لطفا راهنمایی کنید ایرادشو چجوری برطرف کنم سپاس

اگ کسی ادرس خواست تست کنه پ.خ بزنه!

- - - Updated - - -

کسی نیس ی کمک برسونه؟

 

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
لطفا منتظر بمونید تا 24 ساعت تا دوستان کمک کنند

طبق حدسی که میزنم...

برید به مسیر

Application\system\controllers

فایل search.php خط 24 رو ببرید به داخل کامنت ، به صورت زیر:

از:


کد:
$D->query = mb_convert_encoding($this->param('t'), 'UTF-8');
به:


کد:
//$D->query = mb_convert_encoding($this->param('t'), 'UTF-8');
خط پایینیش ، ابتداش دو تا اسلش (/) هست رو بردارید...

تست بگیرید

 

shahin_w3

کاربر عضو
سلام

تست کردم ولی اصلا چیزی سرچ نمیکنه! یعنی سرچ هشتک از کار میوفته کلا :-/ :( (

 

MAYRAN

کاربر عضو
درود encoding باعث می شود جک بصورت %D8%AC%DA%A9 نمایش داده شود.

شما نمی توانی آن قسمت را حذف کنید زیرا باعث کاهش امنیت می شود باید این مقدار را به روشی دیگر امن کنید که

این شکلی نشود %D8%AC%DA%A9

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
شاهین جان شما اون عبارت پایینش که // داره رو برداشتی و کار نکرد؟

 

shahin_w3

کاربر عضو
اینجووری منظورته دیگه؟


کد:
$D->query = mb_convert_encoding($this->param('t'), 'utf-8');
     $D->query = htmlspecialchars($this->param('t'));
- - - Updated - - -

attachment.php


You must be registered for see images attach


 

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
اینطوری منطورمه شاهین جان


کد:
//$D->query = mb_convert_encoding($this->param('t'), 'utf-8');
     $D->query = htmlspecialchars($this->param('t'));
 

shahin_w3

کاربر عضو
اینطوری منطورمه شاهین جان

کد:
//$D->query = mb_convert_encoding($this->param('t'), 'utf-8');
     $D->query = htmlspecialchars($this->param('t'));
تست کردم نشد :(( از قالبش نیس یوقت؟

attachment.php


اخه ببین تو url درست میاره ولی تو نتایج خرابه!

You must be registered for see images attach


 

farsadf

کاربر عضو
این به این دلیل هست که سیستم میاد اینکود میکنه و اگه اشتباه نکرده باشم کد ASCII هست که شما باید بیایین جلوشو بگیرین بهتره جای اون متغییر اینو بنویسید :


کد:
$D->query = mysql_real_escape_string($this->param('t'));
تبدیل کنید و نتیجه رو اعلام کنید.

 

shahin_w3

کاربر عضو
سلام کلا بهم ریخت

هنگام سرچ همیچین اروری میده


کد:
Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting T_VARIABLE or T_DOLLAR_OPEN_CURLY_BRACES or T_CURLY_OPEN in //public_html/system/controllers/search.php on line 40
- - - Updated - - -

کل کد هاش اینه


کد:
<?php

  /*************************************************************************/
  // needed before proceeding
  require_once('_all-required-language.php');

  /*************************************************************************/

  $this->load_langfile('global/global.php');
  $this->load_langfile('outside/profile.php');

  /*************************************************************************/

  // needed before proceeding
  require_once('_all-required-search.php');

  /*************************************************************************/

  $D->errorsearch = 0;

  $D->query = '';

  if ($this->param('t')) {
    $D->query = mb_convert_encoding($this->param('t'), 'UTF-8');
     //$D->query = htmlspecialchars($this->param('t'));
  }


  if (strlen($D->query)>0) {

    $D->ITEMS_PER_PAGE = $C->NUM_SEARCH_PAGE;

    $sqlPostsHiddens = '';
    if ($D->is_logged == 1) {
      $sqlPostsHiddens = ' SELECT iditem FROM hiddens WHERE typeitem=1 AND iduser='.$this->user->id;
      $sqlPostsHiddens = ' idpost NOT IN ('.$sqlPostsHiddens.') AND ';
    }  

    $D->allresults = $this->db2->fetch_all("
    SELECT DISTINCT idpost 
    FROM trends 
    WHERE ".$sqlPostsHiddens."
    trend='".$this->db2->e($D->query)."'");

    $D->totalactivities = count($D->allresults);

    if ($D->totalactivities > 0) {

      $idsposts = array();
      foreach($D->allresults as $oneresult) $idsposts[] = $oneresult->idpost;

      $theposts = $this->db2->fetch_all('
      SELECT idpost, posts.code as pcode, valueattach, numlikes, posted_in, id_wall, numcomments, post, who_see, whendate, typepost, users.code as ucode, users.iduser as uiduser, username, firstname, lastname, avatar, verified 
      FROM posts, users 
      WHERE 
      users.iduser=posts.iduser
      AND who_see<>2 
      AND idpost in ('.implode($idsposts,',').') 
      ORDER BY whendate DESC');

      $D->numactivities = count($theposts);

      $D->htmlResult = '';
      foreach($theposts as $onepost) {

        $D->a_date = $onepost->whendate;
        $D->codeUser = $onepost->ucode;
        $D->valueattach = $onepost->valueattach;

        $D->typepost = $onepost->typepost;

        $D->isMyPost = FALSE;
        if ($D->is_logged == 1) {
          $D->isMyPost = $onepost->uiduser == $this->user->id ? TRUE : FALSE;
        }  

        $D->isaPage = $D->isOnlyOne = $D->isaGroup = $D->isWithOther = 0;

        if ($onepost->posted_in == 0) {
          if ($onepost->uiduser == $onepost->id_wall) {
            $D->isOnlyOne = 1;
            $D->codeUser = $onepost->ucode;
            $D->userName = $onepost->username;
            $D->nameUser = (empty($onepost->firstname) || empty($onepost->lastname))?$onepost->username:($onepost->firstname.' '.$onepost->lastname);
            $D->userAvatar = $onepost->avatar;
          }

          if ($onepost->uiduser != $onepost->id_wall) {
            $D->isWithOther = 1;
            $D->codeUser = $onepost->ucode;
            $D->userName = $onepost->username;
            $D->nameUser = (empty($onepost->firstname) || empty($onepost->lastname))?$onepost->username:($onepost->firstname.' '.$onepost->lastname);
            $D->userAvatar = $onepost->avatar;

            $wallsec = $this->network->infoBasicWall($onepost->posted_in, $onepost->id_wall);
            $D->other_code = $wallsec->code;
            $D->other_userName = $wallsec->username;
            $D->other_nameUser = (empty($wallsec->firstname) || empty($wallsec->lastname))?$wallsec->username:($wallsec->firstname.' '.$wallsec->lastname);

            $D->postInMyWall = FALSE;
            if ($D->is_logged == 1) {
              $D->postInMyWall = $onepost->id_wall == $this->user->id ? TRUE : FALSE;
            }

          }
        }

        // is a post of a page
        if ($onepost->posted_in == 1) {
          $D->isaPage = 1;
          $D->idPage = $onepost->id_wall;
          $thePage = $this->db2->fetch('SELECT code, url, avatar_page, title FROM pages WHERE idpage='.$D->idPage.' LIMIT 1');
          $D->pUserName = $thePage->url;
          $D->pCode = $thePage->code;
          $D->pAvatar = $thePage->avatar_page;
          $D->pTitle = stripslashes($thePage->title);
        }

        // is a post of a group
        if ($onepost->posted_in == 2) {
          $D->isaGroup = 1; 

          $D->codeUser = $onepost->ucode;
          $D->userName = $onepost->username;
          $D->nameUser = (empty($onepost->firstname) || empty($onepost->lastname))?$onepost->username:($onepost->firstname.' '.$onepost->lastname);
          $D->userAvatar = $onepost->avatar;

          $wallsec = $this->network->infoBasicWall($onepost->posted_in, $onepost->id_wall);
          //is a group
          $D->other_code = $wallsec->code;
          $D->other_url = $wallsec->url;
          $D->other_name = stripslashes($wallsec->name_group);      
        }


        $D->isShare=0;

        if ($D->typepost == 'share') {
          $infop = explode(':',$D->valueattach);
          $D->idpostShared = $infop[0];
          $D->idpost = $onepost->idpost;
          $D->isShare=1; 
        } else {
          $D->idpost = $onepost->idpost;
          $D->idpostShared = $onepost->idpost;
        }

        $D->codepost = $onepost->pcode;
        $D->idUser = $onepost->uiduser;
        $D->numlikes = $onepost->numlikes;
        $D->numcommentstotal = $onepost->numcomments;
        $D->post = stripslashes($onepost->post);
        $D->whosee = $onepost->who_see;

        // see if the favorite is for the observer
        $iduhi = 0; //see hiddens comments for user
        $D->liketoUser = 0;
        if ($D->is_logged == 1) {
          if ($this->network->PostLiketoUser($this->user->id, $D->idpost) > 0) $D->liketoUser = 1;
          $iduhi = $this->user->id;
        }

        $D->htmlcommentspost = '';
        $D->totalcomments = $this->network->getNumCommentsPost($D->idpost, $iduhi);
        $allcommentspost = $this->network->getCommentsPost(0,$C->NUM_COMMENTS_PER_POST, $D->idpost, $iduhi);
        $D->numcomments = count($allcommentspost);

        $allcommentspost = array_reverse($allcommentspost);  

        foreach($allcommentspost as $onecomment){
          $D->o_comment = stripslashes($onecomment->comment);
          $D->o_username = stripslashes($onecomment->username);
          $D->o_firstname = stripslashes($onecomment->firstname);
          $D->o_lastname = stripslashes($onecomment->lastname);
          $D->o_ucode = $onecomment->ucode;
          $D->o_nameUser = (empty($D->o_firstname) || empty($D->o_lastname))?stripslashes($D->o_username):(stripslashes($D->o_firstname).' '.stripslashes($D->o_lastname));
          $D->o_whendate = $onecomment->whendate;

          $D->o_avatar = empty($onecomment->avatar)?$C->AVATAR_DEFAULT:$onecomment->avatar;
          $D->o_idcomment = $onecomment->idcomment;
          $D->o_idUser = $onecomment->iduser;
          $D->o_idpost = $D->idpost;
          $D->o_idUserOwner = $D->idUser;
          $D->o_codepost = $D->codepost;
          $D->htmlcommentspost .= $this->load_template('__onecomment-post.php', FALSE);
        }
        unset($onecomment);    

        $D->htmlpostshare = '';
        if ($D->isShare == 1) {

          $D->codepostSh = $this->network->getCodePost($D->idpostShared);
          $onePostSh = new post($D->codepostSh);
          if (!$onePostSh->error) {
            $D->a_dateSh = $onePostSh->whendate;
            $D->idUserSh = $onePostSh->iduser;
            $D->typepostSh = $onePostSh->typepost;
            $D->postSh = stripslashes($onePostSh->post);
            $D->valueattachSh = $onePostSh->valueattach;
            $D->whoseeSh = $onePostSh->whosee;

            $usSh = $this->network->get_user_by_id($D->idUserSh);

            $D->isaPageSh = $D->isOnlyOneSh = $D->isaGroupSh = $D->isWithOtherSh = 0;

            if ($onePostSh->posted_in == 0) {
              $D->codeUserSh = $usSh->code;
              $D->userNameSh = $usSh->username;
              $D->nameUserSh = (empty($usSh->firstname) || empty($usSh->lastname))?$usSh->username:($usSh->firstname.' '.$usSh->lastname);
              $D->userAvatarSh = $usSh->avatar;

              if ($onePostSh->iduser == $onePostSh->id_wall) {
                $D->isOnlyOneSh = 1;
              } else {
                $D->isWithOtherSh = 1;
                $wallsec = $this->network->infoBasicWall($onePostSh->posted_in, $onePostSh->id_wall);
                $D->other_codeSh = $wallsec->code;
                $D->other_userNameSh = $wallsec->username;
                $D->other_nameUserSh = (empty($wallsec->firstname) || empty($wallsec->lastname))?$wallsec->username:($wallsec->firstname.' '.$wallsec->lastname);
              }
            }

            // is a post of a page
            if ($onePostSh->posted_in == 1) {
              $D->isaPageSh = 1;
              $D->idPageSh = $onePostSh->id_wall;
              $thePage = $this->db2->fetch('SELECT code, url, avatar_page, title FROM pages WHERE idpage='.$D->idPageSh.' LIMIT 1');
              $D->pUserNameSh = $thePage->url;
              $D->pCodeSh = $thePage->code;
              $D->pAvatarSh = $thePage->avatar_page;
              $D->pTitleSh = stripslashes($thePage->title);
            }

            if ($onePostSh->posted_in == 2) {
              $D->isaGroupSh = 1;

              $D->idUserShSh = $onePostSh->iduser;
              $theUser = $this->db2->fetch('SELECT code, avatar, username, firstname, lastname FROM users WHERE iduser='.$D->idUserShSh.' LIMIT 1');
              $D->UcodeUserSh = $theUser->code;
              $D->UuserNameSh = $theUser->username;
              $D->UnameUserSh = (empty($theUser->firstname) || empty($theUser->lastname))?$theUser->username:($theUser->firstname.' '.$theUser->lastname);
              $D->UuserAvatarSh = $theUser->avatar;

              $wallsecShSh = $this->network->infoBasicWall($onePostSh->posted_in, $onePostSh->id_wall);
              //is a group
              $D->other_codeShSh = $wallsecShSh->code;
              $D->other_urlShSh = $wallsecShSh->url;
              $D->other_nameShSh = stripslashes($wallsecShSh->name_group);      
            }

            $D->cadextraSh = '';
            if ($D->typepostSh == 'album') {
              $infoalbumSh = $this->db1->fetch('SELECT * FROM albums WHERE idpost='.$D->idpostShared.' LIMIT 1');
              $D->codealbumSh = $infoalbumSh->code;
              $D->idalbumSh = $infoalbumSh->idalbum;

              $allPhotosSh = $this->db1->fetch_all('SELECT photo FROM albums_photos WHERE idalbum='.$D->idalbumSh.' ORDER BY whendate DESC');
              $totalPhotosSh = count($allPhotosSh);
              $D->valueattachAlbumSh = '';
              foreach ($allPhotosSh as $onePhotoSh) {
                $D->valueattachAlbumSh .= $onePhotoSh->photo.',';
              }
              $D->valueattachAlbumSh = trim($D->valueattachAlbumSh,',');
              $D->cadextraSh = $this->lang('global_txt_addphotos').' '.$totalPhotosSh.' '.($totalPhotosSh==1?$this->lang('global_txt_addphotos_photo'):$this->lang('global_txt_addphotos_photos'));

            }


            $D->htmlpostshare .= $this->load_template('__one-share-post.php', FALSE);//'Share';
          } else {
            $D->idpostShared = $D->idpost;
            $D->htmlpostshare .= $this->load_template('__one-share-post-nofound.php', FALSE);
          }
          unset($onePostSh);
        }

        $D->cadextra = '';
        if ($D->typepost == 'album') {
          $infoalbum = $this->db1->fetch('SELECT * FROM albums WHERE idpost='.$D->idpost.' LIMIT 1');
          $D->codealbum = $infoalbum->code;
          $D->idalbum = $infoalbum->idalbum;

          $allPhotos = $this->db1->fetch_all('SELECT photo FROM albums_photos WHERE idalbum='.$D->idalbum.' ORDER BY whendate DESC');
          $totalPhotos = count($allPhotos);
          $D->valueattach = '';
          foreach ($allPhotos as $onePhoto) {
            $D->valueattach .= $onePhoto->photo.',';
          }
          $D->valueattach = trim($D->valueattach,',');
          $D->cadextra = $this->lang('global_txt_addphotos').' '.$totalPhotos.' '.($totalPhotos==1?$this->lang('global_txt_addphotos_photo'):$this->lang('global_txt_addphotos_photos'));

        }

        if ($D->isShare == 1) $D->htmlResult .= $this->load_template('__one-post-shared.php', FALSE);
        else $D->htmlResult .= $this->load_template('__one-post.php', FALSE);    
      }

      unset($onePost);

    }  } else {
    $D->errorsearch = 1;
    $D->msgerror = $this->lang('global_search_qshort');
  }

  /*************************************************************************/

  $D->page_title = $this->lang('global_search_title').' - #'.$D->query.' - '.$C->SITE_TITLE;

  $this->load_template('search.php');
?>
- - - Updated - - -

با برنامه نویس صحبت شده در این باره

اینجوری جواب داده :(

We developed a product that is starting to build something big.
But we are aware that each product needs to be improved more.There is no final product. Always need to be improved.Try to improve the product.
Thanks for your comment.

- - - Updated - - -

کسی راه حل پیدا نکرد؟

- - - Updated - - -

=(( کسی راه حلی پیدا نکرد/>

- - - Updated - - -

:39: کمک کنیدددددددد

- - - Updated - - -

کسی نتوست ؟ =((

 

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
شاهین گرامی! خواهش میکنم! درخواست دارم قوانین رو رعایت کنی... اگر کسی باشه کمک میکنه نیاز به اپدیت بی مورد نیست

در صورت تکرار اخراج می شید

 
بالا