نال کردن کد قالب

harbiline

Edris
10/10/13
721
0
16
Gilan
دوستان این سورس قالبی هستش ک از من یه رمز میخواد ک مثلا قالب تایید بشه

میخوام این کد دستکاری بشه ک مثلا بگه این قالب کد رو زده شده و مورد تایید هستش در اصل میخوام نال بشه ک بخش  نصب دمو ها بهم نمایش داده بشه

کد:
<?php


$theme = wp_get_theme();


if ($theme->parent_theme) {


  $template_dir = basename(get_template_directory());


  $theme = wp_get_theme($template_dir);


}

?>


<div class="wrap about-wrap porto-wrap">


  <h1><?php _e( 'Welcome to Porto!', 'porto' ); ?></h1>


  <div class="about-text"><?php echo esc_html__( 'Porto is now installed and ready to use! Read below for additional information. We hope you enjoy it!', 'porto' ); ?></div>


  <div class="porto-logo"><span class="porto-version"><?php _e( 'Version', 'porto' ); ?> <?php echo porto_version; ?></span></div>


  <h2 class="nav-tab-wrapper">


    <?php


    printf( '<a href="%s" class="nav-tab">%s</a>', admin_url( 'admin.php?page=porto' ), __( "Welcome", 'porto' ) );
		
    printf( '<a href="%s" class="nav-tab nav-tab-active">%s</a>', admin_url( 'admin.php?page=porto-registration' ), __( "Registration", 'porto' ) );

    printf( '<a href="%s" class="nav-tab">%s</a>', admin_url( 'admin.php?page=porto-system' ), __( "System Status", 'porto' ) );


    printf( '<a href="%s" class="nav-tab">%s</a>', admin_url( 'admin.php?page=porto-plugins' ), __( "Plugins", 'porto' ) );


    printf( '<a href="%s" class="nav-tab">%s</a>', admin_url( 'admin.php?page=porto-demos' ), __( "Install Demos", 'porto' ) );


    printf( '<a href="%s" class="nav-tab">%s</a>', admin_url( 'admin.php?page=porto_settings' ), __( "Theme Options", 'porto' ) );


    ?>


  </h2>


  <div class="porto-section">

		<div class="porto-important-notice">		
			<p class="about-description">
				<?php _e( 'Thank you for choosing Porto! Your product must be registered to receive Porto demos and included premium plugins.', 'porto' ); ?>
			</p>
		</div>
		<div class="porto-important-notice registration-form-container">
			<?php if ( Porto()->is_registered() ) : ?>
				<p class="about-description"><?php _e( 'Congratulations! Your product is registered now.', 'porto' ); ?></p>
			<?php else : ?>
				<p class="about-description"><?php _e( 'Please enter your Purchase Code to complete registration.', 'porto' ); ?></p>
			<?php endif; ?>
			<div class="porto-registration-form">
				<form id="porto_registration" method="post">
					<?php
					$invalid_code = false;
					$disable_field = '';
					$disable_submit_button = array();
					$purchase_code = Porto()->get_purchase_code();
					
					
					?>
					<?php if ( $purchase_code && ! empty( $purchase_code ) ) : ?>
						<?php if ( Porto()->is_registered() ) :
							$disable_field = " disabled=true";
							$disable_submit_button = array('disabled'=>true); ?>
							<span class="dashicons dashicons-yes porto-code-icon"></span>
						<?php else : ?>
							<?php $invalid_code = true; ?>
							<span class="dashicons dashicons-no porto-code-icon"></span>
						<?php endif; ?>
					<?php else : ?>
						<span class="dashicons dashicons-admin-network porto-code-icon"></span>
					<?php endif; ?>
					<input type="hidden" name="porto_registration" />
					<input type="text" name="code" class="regular-text" value="<?php echo $purchase_code; ?>"<?php echo $disable_field; ?> />
					<?php submit_button( esc_attr__( 'Submit', 'porto' ), array( "primary", "large", "porto-large-button" ),'',true,$disable_submit_button); ?>
				</form>
				<?php if( Porto()->is_registered() === '0' ): ?>
					<p class="error-invalid-code">
						<?php _e('This code is already used.','Porto'); ?>
					</p>
				<?php elseif( $invalid_code ): ?>
					<p class="error-invalid-code">
						<?php _e('Invalid code, or corresponding Envato account does not have Porto purchased.','Porto'); ?>
					</p>
				<?php endif; ?>
			</div>
		</div>
  </div>


  <div class="porto-thanks">


    <p class="description"><?php _e( 'Thank you, we hope you to enjoy using Porto!', 'porto' ); ?></p>


  </div>


</div>
 

sinalotfi

تازه وارد
1/5/17
74
0
6
اینترنت
سلام

باید دستور شرطی چک کردن لایسنس رو تغییر بدی که همیشه دستورات زمانی که لایسنس درست هست اجرا بشه

<?php if ( $purchase_code && ! empty( $purchase_code ) ) : ?>
<?php if ( Porto()->is_registered() ) :


برای اینکار کافیه بعد این if های تودرتو  else هایی که هست رو پاک کنی.

 

harbiline

Edris
10/10/13
721
0
16
Gilan
سلام

باید دستور شرطی چک کردن لایسنس رو تغییر بدی که همیشه دستورات زمانی که لایسنس درست هست اجرا بشه

<?php if ( $purchase_code && ! empty( $purchase_code ) ) : ?>
<?php if ( Porto()->is_registered() ) :


برای اینکار کافیه بعد این if های تودرتو  else هایی که هست رو پاک کنی.
سلام

چیزی گفتید انجام شدش اما جوابی نداد

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,441
364
83
31
PersianScript
قالب porto 3.6.1 نال شده رو برات میزارم. شاید بدردت بخوره

.

 

پیوست ها