نمایش تعداد خرید های یک محصول

reza0241

تازه وارد
15/12/12
29
0
6
سلام من از شورت کد برای فروش فایل هام استفاده می کنم با چه روشی می تونم تعداد محصولات فروخته شده ام رو نشون بدم من خیلی گشتم ولی همه کد ها باید تو single-download.php استفاده کنی ولی من قالبم یه شکل دیگست

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

PSCR.IR

تازه وارد
3/8/16
21
0
1
سلام من از شورت کد برای فروش فایل هام استفاده می کنم با چه روشی می تونم تعداد محصولات فروخته شده ام رو نشون بدم من خیلی گشتم ولی همه کد ها باید تو single-download.php استفاده کنی ولی من قالبم یه شکل دیگست
با درود و احترام.

کد زیر را در قالب Child و یا در صورت وجود نداشتن، در قالب اصلی و فایل Function.php اضافه کنید :

function sumobi_edd_show_download_sales() {
$sales = edd_get_download_sales_stats( get_the_ID() );
$sales = $sales > 1 ? $sales . ' sales' : $sales . ' sale';
echo '<p>';
echo $sales;
echo '<br/>';
echo sumobi_edd_get_download_count( get_the_ID() ) . ' downloads';
echo '</p>';
}
add_action( 'edd_product_details_widget_before_purchase_button', 'sumobi_edd_show_download_sales' );
/**
* Get the download count of a download
* Modified version of edd_get_file_downloaded_count()
*/
function sumobi_edd_get_download_count( $download_id = 0 ) {
global $edd_logs;
$meta_query = array(
'relation' => 'AND',
array(
'key' => '_edd_log_file_id'
),
array(
'key' => '_edd_log_payment_id'
)
);
return $edd_logs->get_log_count( $download_id, 'file_download', $meta_query );
}


این کد برای شما یک Widget یا همان ابزارک را در اختیار شما قرار می دهد (در همان قالبی که کد را وارد کرده اید) تا تعداد دانلود ها و تعداد فروش ها را نمایش دهد، مانند تصویر زیر :

You must be registered for see images attach


 

reza0241

تازه وارد
15/12/12
29
0
6
با درود و احترام.

کد زیر را در قالب Child و یا در صورت وجود نداشتن، در قالب اصلی و فایل Function.php اضافه کنید :

function sumobi_edd_show_download_sales() {
$sales = edd_get_download_sales_stats( get_the_ID() );
$sales = $sales > 1 ? $sales . ' sales' : $sales . ' sale';
echo '<p>';
echo $sales;
echo '<br/>';
echo sumobi_edd_get_download_count( get_the_ID() ) . ' downloads';
echo '</p>';
}
add_action( 'edd_product_details_widget_before_purchase_button', 'sumobi_edd_show_download_sales' );
/**
* Get the download count of a download
* Modified version of edd_get_file_downloaded_count()
*/
function sumobi_edd_get_download_count( $download_id = 0 ) {
global $edd_logs;
$meta_query = array(
'relation' => 'AND',
array(
'key' => '_edd_log_file_id'
),
array(
'key' => '_edd_log_payment_id'
)
);
return $edd_logs->get_log_count( $download_id, 'file_download', $meta_query );
}


این کد برای شما یک Widget یا همان ابزارک را در اختیار شما قرار می دهد (در همان قالبی که کد را وارد کرده اید) تا تعداد دانلود ها و تعداد فروش ها را نمایش دهد، مانند تصویر زیر :

ممنون ولی چیزی به ابزارک اضافه نشد

 

reza0241

تازه وارد
15/12/12
29
0
6
چیزی چاپ نمیشه اصلا من تغریبا با کد زیر تونستم انجام بدم:

<?php
$myquery = new WP_Query(array('post_type' => 'download','p' => '206'));
while( $myquery->have_posts() ) {
$myquery->the_post();
$download = new EDD_Download( '206');
echo $download->get_sales();
} ?> خرید

206 ای دی مطلب edd هست

ولی اگه راه حل بهتری پیدا کردید خوشحال میشم بشنوم

 

PSCR.IR

تازه وارد
3/8/16
21
0
1
چیزی چاپ نمیشه اصلا من تغریبا با کد زیر تونستم انجام بدم:

<?php
$myquery = new WP_Query(array('post_type' => 'download','p' => '206'));
while( $myquery->have_posts() ) {
$myquery->the_post();
$download = new EDD_Download( '206');
echo $download->get_sales();
} ?> خرید

206 ای دی مطلب edd هست

ولی اگه راه حل بهتری پیدا کردید خوشحال میشم بشنوم
لینک راهنمای ابزارک ( Widget ) برای Download Details :شاید کمکتون کرد.