نمایش زیر دسته ها در ووکامرس

ahangha88

کاربر عضو
داخل صفحه اصلی اگه دیده باشید دسته بندی محصولات رو در برخی از قالب های نمایش میده

ما با ابزارک محصولاتمون رو نمایش میدیم در کل میخواستم بدونم به چه شکل میشه به جای نمایش دسته بندی محصولات زیر دسته محصولات در صفحه نمایش بده؟

 

ahangha88

کاربر عضو
حداقل یکی این کد ابزارک دسته بندی های ما رو ویرایش کنه به شکلی که فقط زیر دسته ها نمایش بده


کد:
<?phpif ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) exit;/*---------------------------------------------------------------------------------*//* Product category widget *//*---------------------------------------------------------------------------------*/class Woo_Product_Categories extends WP_Widget {	var $settings = array( 'categories_per_page' );
	function Woo_Product_Categories() {		$widget_ops = array( 'description' => 'Display product categories (use in the homepage widget region)' );		parent::WP_Widget( false, __( 'Superstore - Product Categories Loop', 'woothemes' ), $widget_ops );	}
	function widget( $args, $instance ) {		$instance = $this->woo_enforce_defaults( $instance );		extract( $args, EXTR_SKIP );		extract( $instance, EXTR_SKIP );		global $woocommerce_loop;
			echo $before_widget;
	    		echo do_shortcode( '[product_categories parent="" number="' . apply_filters( 'categories_per_page', $categories_per_page, $instance, $this->id_base ) . '"]' );
			echo $after_widget;
	}
	function update($new_instance, $old_instance) {		$new_instance = $this->woo_enforce_defaults( $new_instance );		return $new_instance;	}
	function woo_enforce_defaults( $instance ) {		$defaults = $this->woo_get_settings();		$instance = wp_parse_args( $instance, $defaults );		$instance['categories_per_page'] = strip_tags( $instance['categories_per_page'] );		if ( '' == $instance['categories_per_page'] ) {			$instance['categories_per_page'] = __( '4', 'woothemes' );		}		return $instance;	}
	/**	 * Provides an array of the settings with the setting name as the key and the default value as the value	 * This cannot be called get_settings() or it will override WP_Widget::get_settings()	 */	function woo_get_settings() {		// Set the default to a blank string		$settings = array_fill_keys( $this->settings, '' );		// Now set the more specific defaults		return $settings;	}
	function form($instance) {		$instance = $this->woo_enforce_defaults( $instance );		extract( $instance, EXTR_SKIP );?>		<p>			<label for="<?php echo $this->get_field_id('categories_per_page'); ?>"><?php _e('Number of product categories to display:','woothemes'); ?></label>			<input type="number" name="<?php echo $this->get_field_name('categories_per_page'); ?>" value="<?php echo esc_attr( $categories_per_page ); ?>" size="3" style="width:40px;" id="<?php echo $this->get_field_id('categories_per_page'); ?>" />		</p>
<?php	}}
register_widget( 'Woo_Product_Categories' );
 
بالا