چگونه با html یه تایمر با زمان خاص بسازیم؟

ali_e110

تازه وارد
21/8/11
13
0
1
سلام اساتید عزیز اگه بخوایم یه تایمر با زمان خاص و رو به گذر داشته باشیم باید چیکار کرد ؟ مثلا من یه گروه موسقی دارم که سال 90 راه افتاده حالا میخوام برا این گروه یه سایت بزنم با یه صفحه html ساده که این گروه از روز تاسیسش مثلا 7 سال و 6 ماه و 10 روز و 5 ساعت و 10 دقیقه و 30 ثانیه میگذره و همینجوری ادامه پیدا کنه طبق ساعت و روز و ماه و سال و تاریخ تا آخر کسی هست کمکم کنه؟

 

amin.hajihasani

تازه وارد
12/11/16
8
6
3
earth
am5.ir
سلام اصولا نوشتن کانتر رو به بالا یا پایین راحته از کد زیر استفاده بکن:

JavaScript:
<script>
// Set the date we're counting up to
var countupDate = new Date("Jan 5, 2007 15:37:25").getTime();

// Update the count up every 1 second
var x = setInterval(function() {

 // Get today's date and time
 var now = new Date().getTime();

 // Find the distance between now and the count up date
 var distance = now - countupDate;

 // Time calculations for days, hours, minutes and seconds
 var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24));
 var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60));
 var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
 var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

 // Display the result in the element with id="demo"
 document.getElementById("demo").innerHTML = days + "d " + hours + "h "
 + minutes + "m " + seconds + "s ";

 // If the count up is finished, write some text
 if (distance < 0) {
  clearInterval(x);
  document.getElementById("demo").innerHTML = "EXPIRED";
 }
}, 1000);
</script>
اما اگر میخوای رو به پایین بره از کد زیر استفاده کن:
JavaScript:
<!-- Display the countdown timer in an element -->
<p id="demo"></p>

<script>
// Set the date we're counting down to
var countDownDate = new Date("Jan 5, 2021 15:37:25").getTime();

// Update the count down every 1 second
var x = setInterval(function() {

 // Get today's date and time
 var now = new Date().getTime();

 // Find the distance between now and the count down date
 var distance = countDownDate - now;

 // Time calculations for days, hours, minutes and seconds
 var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24));
 var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60));
 var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
 var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

 // Display the result in the element with id="demo"
 document.getElementById("demo").innerHTML = days + "d " + hours + "h "
 + minutes + "m " + seconds + "s ";

 // If the count down is finished, write some text
 if (distance < 0) {
  clearInterval(x);
  document.getElementById("demo").innerHTML = "EXPIRED";
 }
}, 1000);
</script>
 
 • Like
Reactions: tpark