رفتن به مطلب
iranwebserver
simonamiri0069

افزونه Paid Memberships Pro

پست های پیشنهاد شده

درگاه ملی: (یک پوشه تو پلاگین ها بسازید به اسم melli-pmp و یک فایل index.php داخلش)

اینم محتویات index.php

 

<?php
	/**
	Plugin Name: درگاه بانک ملی PMPro
	Plugin URI: http://persianscript.ir
	Description: درگاه بانک ملی برای Paid Memberships Pro
	Version: 2.0
	Author: http://persianscript.ir
	 */

	//load classes init method
	add_action('plugins_loaded', 'load_Melli_pmpro_class', 11);
	add_action('plugins_loaded', ['PMProGateway_Melli', 'init'], 12);

	function load_Melli_pmpro_class() {
		if (class_exists('PMProGateway')) {
			class PMProGateway_Melli extends PMProGateway {
				public function PMProGateway_Melli($gateway = null) {
					$this->gateway = $gateway;
					$this->gateway_environment = pmpro_getOption('gateway_environment');

					return $this->gateway;
				}

				public static function init() {
					//make sure Stripe is a gateway option
					add_filter('pmpro_gateways', ['PMProGateway_Melli', 'pmpro_gateways']);

					//add fields to payment settings
					add_filter('pmpro_payment_options', ['PMProGateway_Melli', 'pmpro_payment_options']);
					add_filter('pmpro_payment_option_fields', ['PMProGateway_Melli', 'pmpro_payment_option_fields'], 10, 2);
					$gateway = pmpro_getOption('gateway');

					if ($gateway == 'Melli') {
						add_filter('pmpro_checkout_before_change_membership_level', ['PMProGateway_Melli', 'pmpro_checkout_before_change_membership_level'], 10, 2);
						add_filter('pmpro_include_billing_address_fields', '__return_false');
						add_filter('pmpro_include_payment_information_fields', '__return_false');
						add_filter('pmpro_required_billing_fields', ['PMProGateway_Melli', 'pmpro_required_billing_fields']);
					}

					add_action('wp_ajax_nopriv_Melli-ins', ['PMProGateway_Melli', 'pmpro_wp_ajax_Melli_ins']);
					add_action('wp_ajax_Melli-ins', ['PMProGateway_Melli', 'pmpro_wp_ajax_Melli_ins']);
				}

				/**
				 * Make sure Melli is in the gateways list.
				 *
				 * @since 1.0
				 */
				public static function pmpro_gateways($gateways) {
					if (empty($gateways['Melli'])) {
						$gateways['Melli'] = 'بانک ملی';
					}

					return $gateways;
				}

				/**
				 * Get a list of payment options that the Melli gateway needs/supports.
				 *
				 * @since 1.0
				 */
				public static function getGatewayOptions() {
					$options = [
							'melli_merchant_id',
							'melli_terminal_id',
							'melli_terminal_key',
							'currency',
							'tax_rate',
					];

					return $options;
				}

				/**
				 * Set payment options for payment settings page.
				 *
				 * @since 1.0
				 */
				public static function pmpro_payment_options($options) {
					//get Melli options
					$Melli_options = self::getGatewayOptions();

					//merge with others.
					$options = array_merge($Melli_options, $options);

					return $options;
				}

				/**
				 * Remove required billing fields.
				 *
				 * @since 1.8
				 */
				public static function pmpro_required_billing_fields($fields) {
					unset($fields['bfirstname']);
					unset($fields['blastname']);
					unset($fields['baddress1']);
					unset($fields['bcity']);
					unset($fields['bstate']);
					unset($fields['bzipcode']);
					unset($fields['bphone']);
					unset($fields['bemail']);
					unset($fields['bcountry']);
					unset($fields['CardType']);
					unset($fields['AccountNumber']);
					unset($fields['ExpirationMonth']);
					unset($fields['ExpirationYear']);
					unset($fields['CVV']);

					return $fields;
				}

				/**
				 * Display fields for Melli options.
				 *
				 * @since 1.0
				 */
				public static function pmpro_payment_option_fields($values, $gateway) {
					$merchant_id = esc_attr($values['melli_merchant_id']);
					$terminal_id = esc_attr($values['melli_terminal_id']);
					$terminal_key = esc_attr($values['melli_terminal_key']);

					$style = ($gateway != 'Melli') ? 'style="display: none;"' : '';
					$form_fields = <<< FORM
          <tr class="pmpro_settings_divider gateway gateway_Melli" {$style}>
            <td colspan="2">تنظیمات درگاه بانک ملی</td>
          </tr>
          <tr class="gateway gateway_Melli" {$style}>
            <th scope="row" valign="top">
              <label for="melli_merchant_id">شماره پذیرنده:</label>
            </th>
            <td>
              <input type="text" id="melli_merchant_id" name="melli_merchant_id" size="60" value="{$merchant_id}" />
            </td>
          </tr>
          <tr class="gateway gateway_Melli" {$style}>
            <th scope="row" valign="top">
              <label for="melli_terminal_id">شماره ترمینال:</label>
            </th>
            <td>
              <input type="text" id="melli_terminal_id" name="melli_terminal_id" size="60" value="{$terminal_id}" />
            </td>
          </tr>
          <tr class="gateway gateway_Melli" {$style}>
            <th scope="row" valign="top">
              <label for="melli_terminal_key">کلید تراکنش:</label>
            </th>
            <td>
              <input type="text" id="melli_terminal_key" name="melli_terminal_key" size="60" value="{$terminal_key}" />
            </td>
          </tr>


FORM;
					echo $form_fields;

				}

				/**
				 * Instead of change membership levels, send users to Melli to pay.
				 *
				 * @since 1.8
				 */
				public static function pmpro_checkout_before_change_membership_level($user_id, $morder) {
					global $wpdb, $discount_code_id;

					//if no order, no need to pay
					if (empty($morder)) {
						return;
					}

					$morder->user_id = $user_id;
					$morder->saveOrder();

					//save discount code use
					if (!empty($discount_code_id)) {
						$wpdb->query("INSERT INTO $wpdb->pmpro_discount_codes_uses (code_id, user_id, order_id, timestamp) VALUES('" . $discount_code_id . "', '" . $user_id . "', '" . $morder->id . "', now())");
					}

					//$morder->Gateway->sendToTwocheckout($morder);
					global $pmpro_currency;

					$gtw_env = pmpro_getOption('gateway_environment');

					$order_id = $morder->code;
					$redirect = admin_url('admin-ajax.php') . "?action=Melli-ins&oid=$order_id";

					global $pmpro_currency;

					$amount = intval($morder->subtotal);
					if ($pmpro_currency == 'IRT') {
						$amount *= 10;
					}

					$terminal_id = pmpro_getOption('melli_terminal_id');
					$merchant_id = pmpro_getOption('melli_merchant_id');
					$terminal_key = pmpro_getOption('melli_terminal_key');
					$sign_data = self::sadad_encrypt($terminal_id . ';' . $morder->id . ';' . $amount, $terminal_key);

					$parameters = array(
							'MerchantID' => $merchant_id,
							'TerminalId' => $terminal_id,
							'Amount' => $amount,
							'OrderId' => $morder->id,
							'LocalDateTime' => date('Ymdhis'),
							'ReturnUrl' => $redirect,
							'SignData' => $sign_data,
					);

					$error_flag = false;
					$error_msg = '';

					$result = self::sadad_call_api('https://sadad.shaparak.ir/VPG/api/v0/Request/PaymentRequest', $parameters);

					if ($result != false) {
						if ($result->ResCode == 0) {
							$payment_url = 'https://sadad.shaparak.ir/VPG/Purchase?Token=' . $result->Token;
							header("Location: {$payment_url}");
							die;
						} else {
							//bank returned an error
							$error_flag = true;
							$error_msg = 'خطا در انتقال به بانک! ' . self::sadad_request_err_msg($result->ResCode);
						}
					} else {
						// couldn't connect to bank
						$error_flag = true;
						$error_msg = 'خطا! برقراری ارتباط با بانک امکان پذیر نیست.';
					}

					if ($error_flag) {
						$morder->status = 'cancelled';
						$morder->notes = __($error_msg, 'pmpro');
						$morder->saveOrder();
						wp_die($error_msg);
					}

				}

				public static function pmpro_wp_ajax_Melli_ins() {
					global $gateway_environment, $pmpro_msg, $pmpro_msgt;
					if (!isset($_GET['oid']) || is_null($_GET['oid'])) {
						wp_die('پارامترهای ضروری ارسال نشده اند.');
					}

					if (!isset($_POST['token']) || !isset($_POST['OrderId']) || !isset($_POST['ResCode'])) {
						wp_die('پارامترهای ضروری ارسال نشده اند.');
					}


					$oid = $_GET['oid'];

					$morder = null;
					try {
						$morder = new MemberOrder($oid);
						$morder->getMembershipLevel();
						$morder->getUser();
					} catch (Exception $exception) {
						wp_die('مقدار پارامترهای ارسالی معتبر نیست.');
					}

					$current_user_id = get_current_user_id();

					if ($current_user_id !== intval($morder->user_id)) {
						wp_die('این خرید متعلق به شما نیست.');
					}

					$gtw_env = pmpro_getOption('gateway_environment');

					$token = $_POST['token'];
					//verify payment
					$parameters = array(
							'Token' => $token,
							'SignData' => self::sadad_encrypt($token, pmpro_getOption('melli_terminal_key')),
					);

					$error_flag = false;
					$error_msg = '';

					$result = self::sadad_call_api('https://sadad.shaparak.ir/VPG/api/v0/Advice/Verify', $parameters);
					if ($result != false) {
						if ($result->ResCode == 0) {
							if (self::do_level_up($morder, $result->RetrivalRefNo)) {
								header('Location:' . pmpro_url('confirmation', '?level=' . $morder->membership_level->id));
							}
						} else {
							//couldn't verify the payment due to a back error
							$error_flag = true;
							$error_msg = 'خطا هنگام پرداخت! ' . self::sadad_verify_err_msg($result->ResCode);
						}
					} else {
						//couldn't verify the payment due to a connection failure to bank
						$error_flag = true;
						$error_msg = 'خطا! عدم امکان دریافت تاییدیه پرداخت از بانک';
					}
					if ($error_flag){
						$morder->status = 'cancelled';
						$morder->notes = __($error_msg, 'pmpro');
						$morder->saveOrder();
						header('Location: ' . pmpro_url());
						wp_die($error_msg);
					}
				}

				public static function do_level_up(&$morder, $transaction_id) {
					global $wpdb;
					//filter for level
					$morder->membership_level = apply_filters('pmpro_inshandler_level', $morder->membership_level, $morder->user_id);

					//fix expiration date
					if (!empty($morder->membership_level->expiration_number)) {
						$enddate = "'" . date('Y-m-d', strtotime('+ ' . $morder->membership_level->expiration_number . ' ' . $morder->membership_level->expiration_period, current_time('timestamp'))) . "'";
					} else {
						$enddate = 'NULL';
					}

					//get discount code
					$morder->getDiscountCode();
					if (!empty($morder->discount_code)) {
						//update membership level
						$morder->getMembershipLevel(true);
						$discount_code_id = $morder->discount_code->id;
					} else {
						$discount_code_id = '';
					}

					//set the start date to current_time('mysql') but allow filters
					$startdate = apply_filters('pmpro_checkout_start_date', "'" . current_time('mysql') . "'", $morder->user_id, $morder->membership_level);

					//custom level to change user to
					$custom_level = [
							'user_id' => $morder->user_id,
							'membership_id' => $morder->membership_level->id,
							'code_id' => $discount_code_id,
							'initial_payment' => $morder->membership_level->initial_payment,
							'billing_amount' => $morder->membership_level->billing_amount,
							'cycle_number' => $morder->membership_level->cycle_number,
							'cycle_period' => $morder->membership_level->cycle_period,
							'billing_limit' => $morder->membership_level->billing_limit,
							'trial_amount' => $morder->membership_level->trial_amount,
							'trial_limit' => $morder->membership_level->trial_limit,
							'startdate' => $startdate,
							'enddate' => $enddate,];

					global $pmpro_error;
					if (!empty($pmpro_error)) {
						echo $pmpro_error;
						inslog($pmpro_error);
					}

					if (pmpro_changeMembershipLevel($custom_level, $morder->user_id) !== false) {
						//update order status and transaction ids
						$morder->status = 'success';
						$morder->payment_transaction_id = $transaction_id;
						//if( $recurring )
						//  $morder->subscription_transaction_id = $transaction_id;
						//else
						$morder->subscription_transaction_id = '';
						$morder->saveOrder();

						//add discount code use
						if (!empty($discount_code) && !empty($use_discount_code)) {
							$wpdb->query("INSERT INTO $wpdb->pmpro_discount_codes_uses (code_id, user_id, order_id, timestamp) VALUES('" . $discount_code_id . "', '" . $morder->user_id . "', '" . $morder->id . "', '" . current_time('mysql') . "')");
						}

						//save first and last name fields
						if (!empty($_POST['first_name'])) {
							$old_firstname = get_user_meta($morder->user_id, 'first_name', true);
							if (!empty($old_firstname)) {
								update_user_meta($morder->user_id, 'first_name', $_POST['first_name']);
							}
						}
						if (!empty($_POST['last_name'])) {
							$old_lastname = get_user_meta($morder->user_id, 'last_name', true);
							if (!empty($old_lastname)) {
								update_user_meta($morder->user_id, 'last_name', $_POST['last_name']);
							}
						}

						//hook
						do_action('pmpro_after_checkout', $morder->user_id);

						//setup some values for the emails
						if (!empty($morder)) {
							$invoice = new MemberOrder($morder->id);
						} else {
							$invoice = null;
						}

						//inslog("CHANGEMEMBERSHIPLEVEL: ORDER: " . var_export($morder, true) . "\n---\n");

						$user = get_userdata(intval($morder->user_id));
						if (empty($user)) {
							return false;
						}

						$user->membership_level = $morder->membership_level; //make sure they have the right level info
						//send email to member
						$pmproemail = new PMProEmail();
						$pmproemail->sendCheckoutEmail($user, $invoice);

						//send email to admin
						$pmproemail = new PMProEmail();
						$pmproemail->sendCheckoutAdminEmail($user, $invoice);

						return true;
					} else {
						return false;
					}
				}

				private
				static function sadad_encrypt($data, $secret) {
					//Generate a key from a hash
					$key = base64_decode($secret);

					//Pad for PKCS7
					$blockSize = mcrypt_get_block_size('tripledes', 'ecb');
					$len = strlen($data);
					$pad = $blockSize - ($len % $blockSize);
					$data .= str_repeat(chr($pad), $pad);

					//Encrypt data
					$encData = mcrypt_encrypt('tripledes', $key, $data, 'ecb');

					return base64_encode($encData);
				}

				private
				static function sadad_call_api($url, $data = false) {
					$ch = curl_init();
					curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
					curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
					curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
					if ($data) {
						curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
					}
					curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
					curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
					$result = curl_exec($ch);
					curl_close($ch);
					return !empty($result) ? json_decode($result) : false;
				}

				private
				static function sadad_request_err_msg($err_code) {

					$message = 'در حین پرداخت خطای سیستمی رخ داده است .';
					switch ($err_code) {
						case 3:
							$message = 'پذيرنده کارت فعال نیست لطفا با بخش امورپذيرندگان, تماس حاصل فرمائید.';
							break;
						case 23:
							$message = 'پذيرنده کارت نامعتبر است لطفا با بخش امورذيرندگان, تماس حاصل فرمائید.';
							break;
						case 58:
							$message = 'انجام تراکنش مربوطه توسط پايانه ی انجام دهنده مجاز نمی باشد.';
							break;
						case 61:
							$message = 'مبلغ تراکنش از حد مجاز بالاتر است.';
							break;
						case 1000:
							$message = 'ترتیب پارامترهای ارسالی اشتباه می باشد, لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانکماس حاصل فرمايند.';
							break;
						case 1001:
							$message = 'لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند,پارامترهای پرداختاشتباه می باشد.';
							break;
						case 1002:
							$message = 'خطا در سیستم- تراکنش ناموفق';
							break;
						case 1003:
							$message = 'آی پی پذیرنده اشتباه است. لطفا مسئول فنی پذیرنده با بانک تماس حاصل فرمایند.';
							break;
						case 1004:
							$message = 'لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند,شماره پذيرندهاشتباه است.';
							break;
						case 1005:
							$message = 'خطای دسترسی:لطفا بعدا تلاش فرمايید.';
							break;
						case 1006:
							$message = 'خطا در سیستم';
							break;
						case 1011:
							$message = 'درخواست تکراری- شماره سفارش تکراری می باشد.';
							break;
						case 1012:
							$message = 'اطلاعات پذيرنده صحیح نیست,يکی از موارد تاريخ,زمان يا کلید تراکنش
                  اشتباه است.لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند.';
							break;
						case 1015:
							$message = 'پاسخ خطای نامشخص از سمت مرکز';
							break;
						case 1017:
							$message = 'مبلغ درخواستی شما جهت پرداخت از حد مجاز تعريف شده برای اين پذيرنده بیشتر است';
							break;
						case 1018:
							$message = 'اشکال در تاريخ و زمان سیستم. لطفا تاريخ و زمان سرور خود را با بانک هماهنگ نمايید';
							break;
						case 1019:
							$message = 'امکان پرداخت از طريق سیستم شتاب برای اين پذيرنده امکان پذير نیست';
							break;
						case 1020:
							$message = 'پذيرنده غیرفعال شده است.لطفا جهت فعال سازی با بانک تماس بگیريد';
							break;
						case 1023:
							$message = 'آدرس بازگشت پذيرنده نامعتبر است';
							break;
						case 1024:
							$message = 'مهر زمانی پذيرنده نامعتبر است';
							break;
						case 1025:
							$message = 'امضا تراکنش نامعتبر است';
							break;
						case 1026:
							$message = 'شماره سفارش تراکنش نامعتبر است';
							break;
						case 1027:
							$message = 'شماره پذيرنده نامعتبر است';
							break;
						case 1028:
							$message = 'شماره ترمینال پذيرنده نامعتبر است';
							break;
						case 1029:
							$message = 'آدرس IP پرداخت در محدوده آدرس های معتبر اعلام شده توسط پذيرنده نیست .لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند';
							break;
						case 1030:
							$message = 'آدرس Domain پرداخت در محدوده آدرس های معتبر اعلام شده توسط پذيرنده نیست .لطفا مسئول فنی پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند';
							break;
						case 1031:
							$message = 'مهلت زمانی شما جهت پرداخت به پايان رسیده است.لطفا مجددا سعی بفرمايید .';
							break;
						case 1032:
							$message = 'پرداخت با اين کارت . برای پذيرنده مورد نظر شما امکان پذير نیست.لطفا از کارتهای مجاز که توسط پذيرنده معرفی شده است . استفاده نمايید.';
							break;
						case 1033:
							$message = 'به علت مشکل در سايت پذيرنده. پرداخت برای اين پذيرنده غیرفعال شده
                  است.لطفا مسوول فنی سايت پذيرنده با بانک تماس حاصل فرمايند.';
							break;
						case 1036:
							$message = 'اطلاعات اضافی ارسال نشده يا دارای اشکال است';
							break;
						case 1037:
							$message = 'شماره پذيرنده يا شماره ترمینال پذيرنده صحیح نمیباشد';
							break;
						case 1053:
							$message = 'خطا: درخواست معتبر, از سمت پذيرنده صورت نگرفته است لطفا اطلاعات پذيرنده خود را چک کنید.';
							break;
						case 1055:
							$message = 'مقدار غیرمجاز در ورود اطلاعات';
							break;
						case 1056:
							$message = 'سیستم موقتا قطع میباشد.لطفا بعدا تلاش فرمايید.';
							break;
						case 1058:
							$message = 'سرويس پرداخت اينترنتی خارج از سرويس می باشد.لطفا بعدا سعی بفرمايید.';
							break;
						case 1061:
							$message = 'اشکال در تولید کد يکتا. لطفا مرورگر خود را بسته و با اجرای مجدد مرورگر « عملیات پرداخت را انجام دهید )احتمال استفاده از دکمه Back » مرورگر(';
							break;
						case 1064:
							$message = 'لطفا مجددا سعی بفرمايید';
							break;
						case 1065:
							$message = 'ارتباط ناموفق .لطفا چند لحظه ديگر مجددا سعی کنید';
							break;
						case 1066:
							$message = 'سیستم سرويس دهی پرداخت موقتا غیر فعال شده است';
							break;
						case 1068:
							$message = 'با عرض پوزش به علت بروزرسانی . سیستم موقتا قطع میباشد.';
							break;
						case 1072:
							$message = 'خطا در پردازش پارامترهای اختیاری پذيرنده';
							break;
						case 1101:
							$message = 'مبلغ تراکنش نامعتبر است';
							break;
						case 1103:
							$message = 'توکن ارسالی نامعتبر است';
							break;
						case 1104:
							$message = 'اطلاعات تسهیم صحیح نیست';
							break;
						default:
							$message = 'خطای نامشخص';
					}
					return __($message, 'pmpro');
				}

				private
				static function sadad_verify_err_msg($res_code) {
					$error_text = '';
					switch ($res_code) {
						case -1:
						case '-1':
							$error_text = 'پارامترهای ارسالی صحیح نیست و يا تراکنش در سیستم وجود ندارد.';
							break;
						case 101:
						case '101':
							$error_text = 'مهلت ارسال تراکنش به پايان رسیده است.';
							break;
					}
					return __($error_text, 'pmpro');
				}

			}
		}
	}

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 19 اسفند 1396 در 19:57، Mohammad گفته است :

درگاه ملی: (یک پوشه تو پلاگین ها بسازید به اسم melli-pmp و یک فایل index.php داخلش)

اینم محتویات index.php

انجام دادم ولی اسم درگاه در لیست درگاه های افزونه نمیاد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×