آپلود تصویر شاخص توسط صفحه ای دلخواه

alihesari

کاربر عضو
20/3/13
416
0
16
28
Neyshabur
سلام دوستان 

یک صفحه دلخواه برای کاربر طراحی کردم که میتونه پست ارسال کنه. اگر بخوام برای کاربر امکانی قرار بدم که قادر به ارسال تصویر شاخص برای اون پست باشه و گزینه آپلود تویه صفحه دلخواه موجود باشه از چه کدی باید استفاده کنم؟ آدرس و لینک تصاویر شاخص وردپرس در کدوم جدول دیتابیس ذخیره میشه؟

در مرحله اول اگر کد سراغ دارین لینک بدین و یا ذکر کنید و در غیر این صورت اگر پلاگین میشناسید معرفی کنید.

 

alihesari

کاربر عضو
20/3/13
416
0
16
28
Neyshabur
چون کسی پاسخ نداد خودم پاسخ میدم. راه حلش رو همون روز پیدا کردم ولی وقت نشد اینجا قرار بدم:

کدهای زیر توسط Ajax تصویر شاخص مربوط به یک پست رو آپلود میکنند:

Functions.php:

add_action('wp_print_scripts','include_jquery_form_plugin');function include_jquery_form_plugin(){ if (is_page('12')){ // only add this on the page that allows the upload wp_enqueue_script( 'jquery' ); wp_enqueue_script( 'jquery-form',array('jquery'),false,true ); }}کدهای html و jquery و ajax که در صفحه دلخواه باید قراربگیره:

<form id="thumbnail_upload" method="post" action="#" enctype="multipart/form-data" > <input type="file" name="thumbnail" id="thumbnail"> <input type='hidden' value='<?php wp_create_nonce( 'upload_thumb' ); ?>' name='_nonce' /> <input type="hidden" name="post_id" id="post_id" value="POSTID"> <input type="hidden" name="action" id="action" value="my_upload_action"> <input id="submit-ajax" name="submit-ajax" type="submit" value="upload"><form><div id="output1"></div><script>$(document).ready(function() { var options = { target: '#output1', // target element(s) to be updated with server response beforeSubmit: showRequest, // pre-submit callback success: showResponse, // post-submit callback url: ajaxurl // since 2.8 ajaxurl is always defined in the admin header and points to admin-ajax.php }; // bind form using 'ajaxForm' $('#thumbnail_upload').ajaxForm(options); });function showRequest(formData, jqForm, options) {//do extra stuff before submit like disable the submit button$('#output1').html('Sending...');$('#submit-ajax').attr("disabled", "disabled");}function showResponse(responseText, statusText, xhr, $form) {//do extra stuff after submit}</script>کدهای php آپلود فایل که باید در صفحه دلخواه و در بالای همه کدها قرار بگیره:

//hook the Ajax call//for logged-in usersadd_action('wp_ajax_my_upload_action', 'my_ajax_upload');//for none logged-in usersadd_action('wp_ajax_nopriv_my_upload_action', 'my_ajax_upload');function my_ajax_upload(){//simple Security check check_ajax_referer('upload_thumb');//get POST data $post_id = $_POST['post_id'];//require the needed files require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/image.php'); require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/file.php'); require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/media.php');//then loop over the files that were sent and store them using media_handle_upload(); if ($_FILES) { foreach ($_FILES as $file => $array) { if ($_FILES[$file]['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) { echo "upload error : " . $_FILES[$file]['error']; die(); } $attach_id = media_handle_upload( $file, $post_id ); } }//and if you want to set that image as Post then use: update_post_meta($post_id,'_thumbnail_id',$attach_id); echo "uploaded the new Thumbnail"; die();} این کدها رو همینطوری نباید کپی کنید کسانی که پلاگین نویسی وردپرس کار کرده باشند میدونند که باید چه تغییراتی ایجاد کنند و...