آیا می دانید بزرگ ترین شهربازی خاورمیانه در نزدیکی کدام برج های منطقه چیتگر قرار دارد؟

maede5237

تازه وارد
شهر بازی هزار و یک شهر در نزدیکی پروژه یاران قرار گرفته است و هر کس در این پروزه سرمایه گذاری نماید با راه اندازی این شهربازی سود فوق العاده ای را دریافت خواهد کرد.

fd3d072c47894143bbb0961180d31428.jpg.webp
 
بالا