حذف تصویر محصول هنگام حذف محصول ووکامرسی

amraja

تازه وارد
آیا روشی یا کدی یا افزونه ای هست که هنگام انتقال محصول به زباله دان عکس و گالری های محصول هم حذف شوند؟

 

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
ازمایش نکردم

اینو تست کنید

فایل فانکشن قالب رو باز کنید و این رو در انتهاش قرار بدید

function o99_delete_post_children($post_id) {
global $wpdb;

$child_atts = $wpdb->get_col("SELECT ID FROM {$wpdb->posts} WHERE post_parent = $post_id AND post_type = 'attachment'");

foreach ( $child_atts as $id )
wp_delete_attachment($id);
}
add_action('before_delete_post', ' o99_delete_post_children');
add_action('trash_post', 'o99_delete_post_children')
یک کد دیگه:

کد:
add_action('before_delete_post', 'delete_post_attachments');
function delete_post_attachments($post_id){

  global $post_type;  
  if($post_type !== 'product') return;

  global $wpdb;

  $args = array(
    'post_type'     => 'attachment',
    'post_status'    => 'any',
    'posts_per_page'  => -1,
    'post_parent'    => $post_id
  );
  $attachments = new WP_Query($args);
  $attachment_ids = array();
  if($attachments->have_posts()) : while($attachments->have_posts()) : $attachments->the_post();
      $attachment_ids[] = get_the_id();
    endwhile;
  endif;
  wp_reset_postdata();

  if(!empty($attachment_ids)) :
    $delete_attachments_query = $wpdb->prepare('DELETE FROM %1$s WHERE %1$s.ID IN (%2$s)', $wpdb->posts, join(',', $attachment_ids));
    $wpdb->query($delete_attachments_query);
  endif;
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا