زمان تحویل پروژه نیکان منطقه چیتگر

maede5237

تازه وارد
پروژه نیکان بر اساس تخمین کارشناسان در سال 1403 و 1404 تحویل می گردد.

cfd6ab447e7541678061239e04711dd7.jpg.webp
 
بالا