زمینه دلخواه و تغییرات

teamnet

تازه وارد
دوستان سلام من در وردپرس از زمینه دلحواه استفاده می کنم که خودم استایل بندی و ردیفش کردم اما در بخش صفحه محصول وردپرس نمیتونم با اون کد نمایش بدم لطفا راهنمایی کنید 

کدی که در function وردپرس استفاده می کنم 

// Custom Field Start !function premiumpress_customfields_box() { if (function_exists('add_meta_box')) { add_meta_box('sitekade', __('تنظیمات', 'sp'), 'download_config', 'post', 'normal', 'high'); }}function download_config() { global $product; $ThisPack = get_post_meta($product->ID, 'packageID', true); $packdata = get_option("product"); $cf1 = get_option("customfielddata"); $tdC = 1; $fea = get_post_meta($product->ID, 'featured', true); if ($fea == "yes") { $a1 = 'selected'; $a2 = ""; } else { $a1 = ''; $a2 = "selected"; } // Use nonce for verification ... ONLY USE ONCE! echo '<input type="hidden" name="sp_noncename" id="sp_noncename" value="' . wp_create_nonce(plugin_basename(__FILE__)) . '" />'; ?> <div><div>وضعیت پارچه(چینی)</div> <input type="text" name="field[eta]" value="<?php echo get_post_meta($product->ID, 'eta', true); ?>"/> (پارچه چینی) </div> <div><div>قیمت محصول</div><input name="field[etal]" type="text" value="<?php echo get_post_meta($product->ID, 'eta1', true); ?>"/> </div>و کدی که در بخش نمایش قالب استفاده می کنم ...

<?php $mid_var = get_post_meta($product->ID, 'eta', true); if (isset($mid_var) && !empty($mid_var)) : ?> <tr> <td class="FeatureList25Right"></td> <td class="FeatureList25"><a href="javascript:void(0)"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="490" class="ServerStatusText" lang="fa"><tr><td width="336" dir="rtl" align="right"><?php echo get_post_meta($product->ID, 'eta', true); ?> (پارچه چین) <span id="tooltip" dir="rtl" title="<?php the_title(); ?>">پارچه های چینی ساخت برند های متفرقه هستند البته در بازار برند تایتانیک چینی نسبتا کیفیت متوسطی دارد . از موارد منفی آنها رنگ و رو رفتگی پس از مدتی استفاده است.</span></a></td> <td width="154" dir="rtl" align="left" lang="fa"><?=number_format(get_post_meta($product->ID, 'eta1', true))?> تومان</td> </tr></table> <?php endif; ?>ولی متاسفانه در بخش اضافه کردن محصول در ووکامرس زمینه های دلخواه من نمایش داده نمی شه و نمیتونم مقادیر اضافه کنم ... 

در ضمن چون من مقادیر رو استایل بندی می کنم ترجیح می دم از زمینه های که خودم اضافه کردم استفاده کنم

 
بالا