مجموعه فیلم های آموزشی php و mysql

mahdiali35

کاربر عضو
فیلم های آمورشی php و mysql با زبان خارجی...

عناوین:



PHP and MySQL Tutorial Pack

3.28GB


01 - Welcome.mov

02 - What You'll Need.mov

03 - What Is A Database.mov

04 - RDBMSs.mov

05 - Tables and Data.mov

06 - Finding Your Way About.mov

07 - Creating a Database.mov

08 - Creating a Table.mov

09 - Column Types-String.mov

10 - Column Types-Numeric.mov

11 - Retrieving Data With Search Criteria.mov

12 - Changing Existing Data.mov

13 - Alternig A Table.mov

14 - Keys And Indexed.mov

15 - Basics Syntax Recap.mov

16 - Arithmetic Operators.mov

17 - Numeric Comparison Operators.mov

18 - String Comparison Operators.mov

19 - Logical Operators.mov

20 - Bitwise Operators.mov

21 - Regular Expressions 1.mov

22 - Regular Expressions 2.mov

23 - Operators Syntax Recap.mov

24 - Sorting Retrieved Data.mov

25 - Specifying Numbers of Results.mov

26 - Joining Tables.mov

27 - More On Joining Tables.mov

28 - Data Aggregation.mov

29 - Queries Syntax Recap.mov

30 - Using Default Data.mov

31 - Date And Time 1.mov

32 - Date And Time 2.mov

33 - ENUM column type.mov

34 - SET column type.mov

35 - Using Variables.mov

36 - Conditional IF().mov

37 - Complex Syntax Recap.mov

38 - Using SQL batch files.mov

39 - Data Modeling.mov

40 - Normalization.mov

41 - Optimizations.mov

42 - Users And Privileges.mov

43 - More About Users And Privileges.mov

44 - The 'mysql' Database.mov

45 - Encryption.mov

46 - Security Syntax Recap.mov

47 - Planning The Structure.mov

48 - Designing The Database.mov

49 - Creating The Database.mov

50 - Logging In And Out.mov

51 - Checking Videos In And Out.mov

52 - Searching For A Video.mov

53 - Adding A New Title.mov

54 - Signing Up A New Customer.mov

55 - Hiring And Firing Employees.mov

56 - Listing Debtors.mov

VTC Learn Php:

01 - Welcome; What Is PHP.mov

02 - Data Flow.mov

03 - What You'll Need.mov

04 - Scripting Vs. Viewing.mov

05 - Your First Script.mov

06 - Embedding PHP within HTML.mov

07 - Variables.mov

08 - Operators.mov

09 - Introducing Conditionals; 'if' And Conditional Operators.mov

10 - Logical Operators.mov

11 - Using 'else' And 'elseif'.mov

12 - Multiple Choices; 'Switch...case...break'.mov

13 - The Concise Conditional; 'Question mark'.mov

14 - Repetition The 'for' Loop.mov

15 - 'while' And 'do..while' Loops.mov

16 - Get Me Out Of Here! 'break' And 'exit'.mov

17 - Introduction To Arrays.mov

18 - Referencing And Sorting Arrays.mov

19 - Associative Arrays.mov

20 - More About Arrays.mov

21 - Multidimensional Arrays.mov

22 - Joining Arrays And Splitting Strings.mov

23 - More String Manipulation.mov

24 - Replacing Text Within Strings.mov

25 - Introduction To Regular Expressions.mov

26 - More About Regular Expressions.mov

27 - Replacing Text Using Regular Expressions.mov

28 - Our Sample MySQL Database.mov

29 - Connecting To The Database.mov

30 - Retrieving Data.mov

31 - A Simple HTML Form.mov

32 - A Simple PHP Search Script.mov

33 - Validating User Input.mov

34 - A Search Feature With Dynamic Options.mov

35 - An HTML Form For User Feedback.mov

36 - Adding The Feedback To The Database.mov

37 - Validating An Email Address.mov

38 - Uploading A File.mov

39 - Reusing Code Functions.mov

40 - Variable Scope.mov

41 - Calling By Value Or By Reference.mov

42 - Variable Numbers Of Arguments.mov

43 - Calling Functions Through Variables.mov

44 - Recursive Functions.mov

45 - Date and Time.mov

46 - Using External Code Resources.mov

47 - Error Capture The Graceful Death.mov

48 - Error Capture Custom Error Handlers.mov

49 - A Simple Login System.mov

50 - Sessions.mov

51 - Cookies.mov

52 - Logging A User In.mov

53 - Logging Out.mov

54 - Registering A User.mov

55 - Classes And Objects.mov

56 - Properties And Methods.mov

57 - Constructor Functions.mov

58 - Inheritance.mov

59 - Polymorphism.mov

60 - Aggregation.mov

61 - The Project A Discussion Forum.mov

62 - Common Elements.mov

63 - Adapting The Login Page.mov

64 - Adapting The Registration Page.mov

65 - View All Threads.mov

66 - Viewing A Thread.mov

67 - Making Or Editing A Post.mov

68 - Deleting A Post Or Thread.mov

[video TUTORIAL] PHP & MySQL:

- (Course 01 Installing Apache).avi

- (Course 02 Installing PHP4).avi

- (Course 03 Configuring For Php).avi

- (Course 04 Adding PHP to HTML).avi

- (Course 05 Intro to Variables).avi

- (Course 06 Installing MySQL).avi

- (Course 07 Intro to DATABASES).avi

- (Course 08 Intro to TABLES).avi

- (Course 09 Working with DATA).avi

- (Course 10 Introduction).avi

- (Course 11 User ***).avi

- (Course 12 Integrating PHP & MySQL).avi

- (Course 13 Writing a Counter Script).avi

- (Course 14 For Loops and Array).avi

- (Course 15 IF Statements).avi

- (Course 16 POST - GET - FORMS).avi

- (Course 17 Writing a Guest Book).avi

- (Course 18 Writing a Stat Tracker).avi

- (Course 19 PhpMyAdmin).avi

PHP Essentials.iso

Cartoon Smart PHP and MySQL Basics-iNKiSO

Learn PHP in 24 Hours

Lynda.com - PHP with MySQL Essential Training

10 php ebooks:

- PHP & MySQL For Dummies, 2nd Edition (2004).pdf

- PHP & MySQL Programming For The Absolute Beginner (2003).chm

- PHP 5 In Practice (2006).chm

- PHP Cookbook (2002).pdf

- PHP Cookbook, 2nd Edition (2006).chm

- PHP Game Programming (2004).pdf

- PHP Programming With PEAR (2006).pdf

- PHP Solutions - Dynamic Web Design Made Easy (2006).pdf

- PHP5 And MySQL Bible (2004).pdf

- PHP5 Recipes - A Problem-Solution Approach (2005).pdf

Carti:

- Apress.Beginning.PHP.and.MySQL.3rd.Edition.Mar.2008.pdf

- McGraw.Hill.PHP.Programming.Solutions.Jun.2007.007148745X.pdf

- OReilly.Learning.PHP.and.MySQL.2nd.Edition.Aug.2007.pdf

- PHP Basics In Pictures.pdf

- PHP Cookbook (2002).pdf

- Teach Yourself PHP In 10 Minutes.chm

- Visibooks.The.Visibooks.Guide.to.PHP.Basics.Mar.2006.pdf

PHP LAMP MySQL and PostgreSQL Books Collection :

- AJAX And PHP - Building Responsive Web Applications (2006).pdf

- Douglas - PostgreSQL (2003).chm

- Essential PHP Security (2005).chm

- Extending And Embedding PHP (2006).chm

- Hack Proofing Your Web Applications (2001).pdf

- Hacker Web Exploitation Uncovered (2005).chm

- High Performance MySQL (2004).chm

- How To Do Everything With PHP & MySQL (2005).pdf

- ImageMagick Tricks - Web Image Effects From The Command Line And PHP (2006).pdf

- Learning PHP & MySQL (2006).chm

- Managing and Using MySQL 2nd Edition (2002).chm

- Mastering MySQL 4 (2003).chm

- Mastering phpMyAdmin For Effective MySQL Management, 3rd Edition (2006).pdf

- MySQL - Essential Skills (2004).chm

- MySQL - Visual QuickStart Guide, 2nd Edition (2006).chm

- MySQL Administrator's Guide And Language Reference, 2nd Edition (2006).chm

- MySQL Certification Study Guide (2004).chm

- MySQL Cookbook (2002).chm

- MySQL Database Design and Tuning (2005).chm

- MySQL Pocket Reference (2003).chm

- MySQL Press - MySQL Administrator's Guide (2004).chm

- MySQL Tutorial (2003).chm

- Oppel - Databases Demystified (2004).pdf

- PHP & MySQL For Dummies, 2nd Edition (2004).pdf

- PHP & MySQL Programming For The Absolute Beginner (2003).chm

- PHP 5 In Practice (2006).chm

- PHP and PostgreSQL - Advanced Web Programming (2002).chm

- PHP Cookbook (2002).pdf

- PHP Cookbook, 2nd Edition (2006).chm

- PHP Game Programming (2004).pdf

- Teach Yourself PHP, MySQL and Apache - All in One 3rd Edition (2006).chm

- The Definitive Guide to MySQL 5 3rd Edition (2005).pdf

- Wilton,Colby - Beginning SQL (Wrox, 2005).pdf

PHP MegaPack:

- Learning PHP5\0596005601.chm

- PHP 5 - MySQL Programming for the Absolute Beginner

- PHP 5 Advanced - Visual QuickPro Guide

- PHP 5 Fast & Easy Web Development (Fast & Easy Web Development)

- PHP Functions Essential Reference (Essential Reference)

- PHP Programming for Windows

- PHP Project Solutions VTC [Training Video]

- PHP Solutions Dynamic Web Design Made Easy (Solutions)

- PHP Your Visual Blueprint for Creating Open Source, Server-Side Content 2001-06

- Pro PHP Security (Pro)

- Wrox Press. - Professional PHP Programming

- Programming PHP 1st edition

- Programming PHP 2nd edition

- Web Database Applications with PHP and MySQL, 2nd Edition

دانلود:

پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
پارت چهارم
پارت پنجم
پارت ششم
پارت هفتم
پارت هشتم
کد:
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا