نمایش آخرین ارسالی های ipb تو سایتم با اتصال به دیتا بیس نه آی فریم

ali_e110

تازه وارد
چند روز پیش این کد رو پیدا کردم که با اون میشد آخرین ارسالی های وی بی رو با اتصال به دیتابیس تو سایت نشون داد

اینم کدش

?<?php// Ajax Last VB Posts$gtset = 1; // مقدار 1 براي انتقال به آخرين پست ، تاپيک $Last_New = 20; /// تعداد تاپيک ها براي نمايش$db_server = 'localhost'; // localhost معمولا$db_name = 'HERE'; // نام ديتابيس$db_username = 'HERE'; // نام کاربري ديتابيس$db_password = 'HERE'; // پسورد ديتابيس$forumurl = 'http://YourSite.com/forum/'; // آدرس انجمن$a = mysql_connect($db_server, $db_username, $db_password, false, MYSQL_CLIENT_COMPRESS) OR die(mysql_error());$b = mysql_select_db($db_name) OR die(mysql_error());$p = $_REQUEST['p'];function UsernameColor($username) { list($usergroupid,$membergroupids) = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT usergroupid,membergroupids FROM `user` WHERE username = '$username'")); if(!empty($membergroupids) and $usergroupid == 2){ $ug = explode(',',$membergroupids); $usergroupid = $ug[0]; } list($opentag, $closetag) = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT opentag,closetag FROM usergroup WHERE usergroupid = $usergroupid")); $username = $opentag.$username.$closetag; return $username;}function MTForumBlock($p=1){ global $gtset,$Last_New; $from = $Last_New * ($p-1); $query = mysql_query("SELECT threadid, lastposter , title FROM thread ORDER BY lastpostid DESC LIMIT $from,$Last_New") OR die(mysql_error()); $content .= "<table>\n"; $content .= "<tr class=\"MTForumfirst\">\n"; $content .= "<td class=\"MTForumtitle\">عنوان</td>\n"; $content .= "<td class=\"MTForumanswer\">پاسخ</td>\n"; $content .= "<td class=\"MTForumview\">بازديد</td>\n"; $content .= "<td class=\"MTForumlast\">آخرين ارسال</td>\n"; $content .= "</tr>\n"; while($row=mysql_fetch_assoc($query)) { $title = $row['title']; $lastposter = $row['lastposter']; $threadid = intval($row['threadid']); $query3 = mysql_query("SELECT * FROM thread Where threadid = '$threadid'") OR die(mysql_error()); $row3 = mysql_fetch_assoc($query3) ; $LastReplies = $row3['replycount']; $TopicViews = intval($row3['views']); $TopicPoster = $row3['postuserid']; $query4 = mysql_query("SELECT username, userid FROM user where username='$lastposter'"); list($username, $userid)=mysql_fetch_assoc($query4); if($gtset == "1") { $topicurl = "/forum/showthread.php?threadid=$threadid"; } else { $topicurl = "/forum/showthread.php?threadid=$threadid&goto=newpost"; } $content .= "<tr>\n"; $content .= "<td class=\"MTForumrowtitle\"><a href=\"$topicurl\">«  $title</a></td>\n"; $content .= "<td class=\"MTForumanswer\">$LastReplies</td>\n"; $content .= "<td class=\"MTForumview\">$TopicViews</td>\n"; $content .= "<td class=\"MTForumlast\">".UsernameColor($row['lastposter'])."</td>\n"; $content .= "</tr>\n"; } $content .= "</table>\n"; return $content;}switch($_REQUEST['req']){ case "LastTopics": echo MTForumBlock($p); break; default: echo MTForumBlock(); break;}?>حالا کسی میتونه کمک کنه اینو برا IPB اجراش کنم

با آی فریم میشه ولی یه مشکله

اونم این که مطالب ایندکس نمیشه و من میخوام از این طریق مطالب ایندکس بشه

میشه کاری کرد آیا؟

 

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
انتقال یافت بخش مناسب. لطفا قوانین را مطالعه و رعایت کنید

کد:
<ul><?php $db_host = "localhost"; // میزبان$db_name = "dbname"; // نام دیتابیس$db_user = "dbuser"; // یوزر دیتابیس$db_pw = "dbpassword"; // پسورد دیتابیس$limit = "10"; // Number of posts displayed.mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pw) OR die ("Cannot connect to your database"); mysql_select_db($db_name) OR die("Cannot connect to your database"); $ipb_mysqlquery = mysql_query("SELECT tid,title,posts,starter_id,start_date,last_poster_id,last_post,starter_name,last_poster_name,views,title_seo FROM ".$dbprifix."topics ORDER BY last_post DESC LIMIT 10");	while($row = mysql_fetch_array($ipb_mysqlquery)) {echo '<li><a href="[URL="http://forum.persianscript.ir/index.php?showtopic="]http://forum.persianscript.ir/index.php?showtopic='.$row['tid'].'[/URL]"><h2><i class="icon-circle-blank"></i>'.$row['title'].'</h2><span>'.$row['posts'].' پاسخ</span></a></li>';}?></ul>
 
بالا