نمایش تعداد موجودی کالا در صفحه checkout

amin_mahhoory

تازه وارد
12/12/16
68
0
6
سلام

من به دنبال راهی می گردم که برای محصولاتم در فروشگاه تعداد تعریف کنم و این تعداد رو در صفحه پرداخت نهایی ام به کاربر نشون بدم

مممنون میشم زودتر راهنماییم کنین

 

جاویدان

کاربر عضو
27/4/15
2,174
477
83
39
استان تهران
با سلام

دوست عزیز

منظورتون رو کمی واضح تر توضیح بدید ؟ ابهاماتی در نحوه سوال هست !!!!

موفق باشید

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,291
389
83
32
PersianScript
کد:
wp-content\plugins\woocommerce\templates\checkout\review-order.php
در مسیر مذکور

دیتای زیر را جایگزین کنید

<?php
/**
* Review order table
*
* This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/checkout/review-order.php.
*
* HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you
* (the theme developer) will need to copy the new files to your theme to
* maintain compatibility. We try to do this as little as possible, but it does
* happen. When this occurs the version of the template file will be bumped and
* the readme will list any important changes.
*
* @see https://docs.woocommerce.com/document/template-structure/
* @author WooThemes
* @package WooCommerce/Templates
* @version 2.3.0
*/

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
exit;
}
?>
<table class="shop_table woocommerce-checkout-review-order-table">
<thead>
<tr>
<th class="product-name"><?php _e( 'Product', 'woocommerce' ); ?></th>
<th class="product-total"><?php _e( 'Total', 'woocommerce' ); ?></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
do_action( 'woocommerce_review_order_before_cart_contents' );

foreach ( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item ) {
$_product = apply_filters( 'woocommerce_cart_item_product', $cart_item['data'], $cart_item, $cart_item_key );

if ( $_product && $_product->exists() && $cart_item['quantity'] > 0 && apply_filters( 'woocommerce_checkout_cart_item_visible', true, $cart_item, $cart_item_key ) ) {
?>
<tr class="<?php echo esc_attr( apply_filters( 'woocommerce_cart_item_class', 'cart_item', $cart_item, $cart_item_key ) ); ?>">
<td class="product-name">
<?php echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_name', $_product->get_name(), $cart_item, $cart_item_key ) . ' '; ?>
<?php echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_stock', $_product->get_stock_quantity(), $cart_item, $cart_item_key ) . ' '; ?>
<?php echo apply_filters( 'woocommerce_checkout_cart_item_quantity', ' <strong class="product-quantity">' . sprintf( '× %s', $cart_item['quantity'] ) . '</strong>', $cart_item, $cart_item_key ); ?>
<?php echo WC()->cart->get_item_data( $cart_item ); ?>
</td>
<td class="product-total">
<?php echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_subtotal', WC()->cart->get_product_subtotal( $_product, $cart_item['quantity'] ), $cart_item, $cart_item_key ); ?>
</td>
</tr>
<?php
}
}

do_action( 'woocommerce_review_order_after_cart_contents' );
?>
</tbody>
<tfoot>

<tr class="cart-subtotal">
<th><?php _e( 'Subtotal', 'woocommerce' ); ?></th>
<td><?php wc_cart_totals_subtotal_html(); ?></td>
</tr>

<?php foreach ( WC()->cart->get_coupons() as $code => $coupon ) : ?>
<tr class="cart-discount coupon-<?php echo esc_attr( sanitize_title( $code ) ); ?>">
<th><?php wc_cart_totals_coupon_label( $coupon ); ?></th>
<td><?php wc_cart_totals_coupon_html( $coupon ); ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>

<?php if ( WC()->cart->needs_shipping() && WC()->cart->show_shipping() ) : ?>

<?php do_action( 'woocommerce_review_order_before_shipping' ); ?>

<?php wc_cart_totals_shipping_html(); ?>

<?php do_action( 'woocommerce_review_order_after_shipping' ); ?>

<?php endif; ?>

<?php foreach ( WC()->cart->get_fees() as $fee ) : ?>
<tr class="fee">
<th><?php echo esc_html( $fee->name ); ?></th>
<td><?php wc_cart_totals_fee_html( $fee ); ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>

<?php if ( wc_tax_enabled() && 'excl' === WC()->cart->tax_display_cart ) : ?>
<?php if ( 'itemized' === get_option( 'woocommerce_tax_total_display' ) ) : ?>
<?php foreach ( WC()->cart->get_tax_totals() as $code => $tax ) : ?>
<tr class="tax-rate tax-rate-<?php echo sanitize_title( $code ); ?>">
<th><?php echo esc_html( $tax->label ); ?></th>
<td><?php echo wp_kses_post( $tax->formatted_amount ); ?></td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
<?php else : ?>
<tr class="tax-total">
<th><?php echo esc_html( WC()->countries->tax_or_vat() ); ?></th>
<td><?php wc_cart_totals_taxes_total_html(); ?></td>
</tr>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>

<?php do_action( 'woocommerce_review_order_before_order_total' ); ?>

<tr class="order-total">
<th><?php _e( 'Total', 'woocommerce' ); ?></th>
<td><?php wc_cart_totals_order_total_html(); ?></td>
</tr>

<?php do_action( 'woocommerce_review_order_after_order_total' ); ?>

</tfoot>
</table>


من فقط این قسمت رو اضافه کردم.

<?php echo apply_filters( 'woocommerce_cart_item_stock', $_product->get_stock_quantity(), $cart_item, $cart_item_key ) . ' '; ?>


نکته: تست نشده. نتیجه رو خودتون بگید.