پیگیری سفارش در ووکامرس

پیام یزدانیان

کاربر عضو
30/8/17
455
113
43
29
سقز
سلام مجدد
دوستان عزیزی ک این مورد رو اطلاع دادن ..کدها رو درست گذاشتم ظاهرا بعد از تغییر سیستم انجمن خراب شدن..
........
مجددا توضیح میدم :

فایل "class-wc-shortcode-order-tracking.php "موجود در مسیر :

woocommerce\includes\shortcodes

را با کدهای زیر که خودم تغییردادم جایگزین کنید

PHP:
<?php
/**
 * Order Tracking Shortcode
 *
 * Lets a user see the status of an order by entering their order details.
 *
 * @package WooCommerce/Shortcodes/Order_Tracking
 * @version 3.0.0
 */

defined( 'ABSPATH' ) || exit;

/**
 * Shortcode order tracking class.
 */
class WC_Shortcode_Order_Tracking {

  /**
   * Get the shortcode content.
   *
   * @param array $atts Shortcode attributes.
   * @return string
   */
  public static function get( $atts ) {
    return WC_Shortcodes::shortcode_wrapper( array( __CLASS__, 'output' ), $atts );
  }

  /**
   * Output the shortcode.
   *
   * @param array $atts Shortcode attributes.
   */
  public static function output( $atts ) {
    // Check cart class is loaded or abort.
    if ( is_null( WC()->cart ) ) {
      return;
    }

    $atts    = shortcode_atts( array(), $atts, 'woocommerce_order_tracking' );
    $nonce_value = wc_get_var( $_REQUEST['woocommerce-order-tracking-nonce'], wc_get_var( $_REQUEST['_wpnonce'], '' ) ); // @codingStandardsIgnoreLine.

    if ( isset( $_REQUEST['orderid'] ) && wp_verify_nonce( $nonce_value, 'woocommerce-order_tracking' ) ) { // WPCS: input var ok.

      $order_id  = empty( $_REQUEST['orderid'] ) ? 0 : ltrim( wc_clean( wp_unslash( $_REQUEST['orderid'] ) ), '#' ); // WPCS: input var ok.
      

      if ( ! $order_id ) {
        wc_print_notice( __( 'Please enter a valid order ID', 'woocommerce' ), 'error' );
      } else {
        $order = wc_get_order( apply_filters( 'woocommerce_shortcode_order_tracking_order_id', $order_id ) );

        if ( $order && $order->get_id() && strtolower( $order->get_id() ) === strtolower( $order_id ) ) {
          do_action( 'woocommerce_track_order', $order->get_id() );
          wc_get_template(
            'order/tracking.php', array(
              'order' => $order,
            )
          );
          return;
        } else {
          wc_print_notice( __( 'Sorry, the order could not be found. Please contact us if you are having difficulty finding your order details.', 'woocommerce' ), 'error' );
        }
      }
    }

    wc_get_template( 'order/form-tracking.php' );
  }
}


اینم فایل پیوست شد.
بقیه اش هم ک مشخصه
فقط تو استایل قالب :


این رو اضافه کنید :
CSS:
.track_order .form-row-last {
display:none;
}
 

پیوست ها

a3.prin

تازه وارد
15/4/13
5
0
1
form-tracking.php
اینو دیگه لازم نیست ادیت کنیم ؟